Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Til aktiv immunisering af kyllinger (slagtekyllinger), som har maternelle antistoffer (ELISA-gennembrudstiter for maternelle antistoffer lig med 115), med henblik på at forebygge kliniske tegn og begrænse vægttab og bursaskader forårsaget af Gumboro-syge.

 

Immunitet indtræder 14 dage efter vaccinationen.

 

Varighed af immunitet og varer i 30 dage efter vaccinationen.

Dosering og indgivelsesmåde

Indgiv en dosis af vaccinen pr. kylling i drikkevandet.

 

De fleste kommercielle kyllinger har ved udklækningen maternelle antistoffer, som muligvis kan neutralisere vaccinen. Der er derfor nødvendigt at beregne det rette vaccinationstidspunkt.

 

Den optimale alder for vaccination beregnes ved hjælp af Deventers formel efter test af koncentrationen af maternelle antistoffer hos 18-20 kyllinger i flokken.

 

I henhold til denne formel er den optimale alder for vaccination som følger:

 

asset-0c6ce241-d31c-4be9-b9da-7ab0c1548c9b

 

Fuglens ELISA-titer af IBD-antistoffer (%)

Fuglens ELISA-titer (på testtidspunktet), hvor fuglen repræsenterer en vis procentdel af den flok, som man ønsker skal være modtagelig for vaccinen på indgiftstidspunktet.

 

Vaccinens gennembrudstiter

ELISA-titer, som vaccinen er i stand til at "bryde igennem".

 

t0,5: Antistoffernes halveringstid (ELISA-titer) i den type kyllinger, der testes.

 

Alder på testtidspunktet

Fuglenes alder på testtidspunktet.

 

Korrektion 0-4

Ekstra dage, når testen udføres i en alder af 0 til 4 dage.

 

Rekonstituering af vaccinen

Åbn hætteglasset og indfør 10 ml drikkevand uden chlor og desinfektionsmidler. Ryst forsigtigt indtil opnåelse af en fuldstændig rekonstituering af det frysetørrede pulver.

 

En anden mulighed er at åbne hætteglasset nede i vandet. Det tomme hætteglas skylles et par gange for at sikre en fuldstændig rekonstituering af vaccinen.

 

Indgivelsesmåde

Det er vigtigt at anvende koldt, rent vand uden chlor eller andre desinfektionsmidler. Vandmængden til rekonstituering af vaccinen afhænger af det daglige vandindtag, som er forbundet med fuglenes alder, den omgivende temperatur og dens sædvanlige driftspraksis.

 

Vandmængden skal tilpasses for at sikre, at vaccineopløsningen drikkes i løbet af 1 til højst 2 timer.

 

Hvis fuglene har et hurtigere eller langsommere vandindtag, tilpasses vandmængden derefter for at sikre en passende varighed af vandindtaget.

 

Følgende driftspraksis forbedrer vaccineindtagelsen:

 

Fratag fuglene vand i 1-2 timer forud for vaccinationen for at øge fuglenes tørst og sikre, at al den rekonstituerede vaccine drikkes inden for 1 til 2 timer.

 

Vaccination med fjerkræsvandere: Det anbefales at tømme og rengøre fjerkræsvanderne i løbet af vandfratagelsesperioden. Ved vandrestriktionens afslutning rekonstitueres vaccinen som ovenfor angivet og gives til fuglene.

 

Vaccination med drikkenipler: Der kan være store mængder vand tilbage i slangerne/rørene efter vandfratagelsesperioden. Det anbefales at tømme slangerne/rørene og fylde dem med vaccineopløsningen, inden fuglene gives adgang til drikkeniplerne.

 

Sørg altid for, at der er foder tilgængeligt under vaccinationen. Fuglene drikker ikke nok, hvis de ikke har adgang til foder.

Bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger:

 

Den 7. dag efter vaccinationen kan der iagttages en forbigående mærkbar lymfocytdepletering hos fuglene. Gendannelsen af lymfocytter i foliklerne begynder på den 7. dag efter vaccinationen og er særligt påviselig på den 21. dag efter vaccinationen. Den 28. dag efter vaccinationen ses kun milde læsioner hos enkelte fugle. Dette medfører ikke nogen immunsupressiv virkning.

 

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (mere end 1 ud af 10 dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 100 dyr)

- Ikke almindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 1.000 dyr)

- Sjældne (mere end 1, men mindre end 10 dyr ud af 10.000 dyr)

- Meget sjælden (mindre end 1 dyr ud af 10.000 dyr, herunder isolerede rapporter)

Kontraindikationer

Ingen.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af vaccinen sammen med andre lægemidler til dyr. En eventuel beslutning om at anvende vaccinen umiddelbart før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.

Særlige advarsler

Den optimale vaccinationsdag beregnes ifølge Deventers formel med anvendelse af 115 som værdi for ELISA-gennembrudstiteren.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
IMMUNOLOGISKE EGENSKABER
Immunologiske egenskaber
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE