Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Svin: Til behandling og forebyggelse af luftvejsinfektioner i svinebesætninger associeret med Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae som er følsomme for tilmicosin.

 

Høns: Til behandling og forebyggelse af luftvejsinfektioner i hønseflokke associeret med Mycoplasma gallisepticum og M. synoviae som er følsomme for tilmicosin.

 

Kalkuner: Til behandling og forebyggelse af luftvejsinfektioner i kalkunflokke associeret med Mycoplasma gallisepticum og M. synoviae som er følsomme for tilmicosin.

 

Kalve: Til behandling og forebyggelse af bovin lufvejsinfektion associeret med Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Mycoplasma bovis, M. dispar og andre organismer, som er følsomme for tilmicosin.

Før produktet anvendes, skal man først fastslå, om sygdommen findes i gruppen/flokken.

Dosering og indgivelsesmåde

I drikkevand / mælk.

Produktet skal fortyndes i drikkevand (svin, kyllinger, kalkuner) eller mælkeerstatning (kalve) inden administration.

 

Kalve

12,5 mg tilmicosin/kg kropsvægt (dvs. 1 ml produkt pr. 20 kg kropsvægt) to gange dagligt 3-5 dage i træk.

   

Svin

15-20 mg tilmicosin/kg kropsvægt/dag (dvs. 6-8 ml produkt pr. 100 kg kropsvægt pr. dag), 5 dage i træk, hvilket kan opnås ved at bruge 150-200 mg tilmicosin pr. liter (60-80 ml produkt pr. 100 liter baseret på et vandforbrug på 10% af kropsvægten.

   

Høns

15-20 mg tilmicosin/kg kropsvægt/dag (dvs. 6-8 ml produkt pr. 100 kg kropsvægt pr. dag), 3 dage i træk, hvilket kan opnås ved at bruge 75-100 mg tilmicosin pr. liter (30-40 ml produkt pr. 100 liter baseret på et vandforbrug på 20% af kropsvægten).

   

Kalkuner

10-27 mg tilmicosin/kg kropsvægt/dag (dvs. 4-11 ml produkt pr. 100 kg kropsvægt pr. dag), 3 dage i træk, hvilket kan opnås ved at bruge 143-386 mg tilmicosin pr. liter (57-154 ml produkt pr. 100 liter baseret på et vandforbrug på 7 % af kropsvægten.).

 

Hvis sygdomstegnene ikke bliver væsentligt forbedret inden for 3 – 5 dage, bør diagnosen revurderes og behandlingen ændres.

 

Den nøjagtige koncentration af det krævede veterinærlægemiddel kan beregnes efter følgende formel:

ml produkt pr. liter drikkevand pr. dag = [ml produkt per kg kropsvægt per dag x gennemsnitlig kropsvægt (kg)] / gennemsnitligt dagligt vandindtag (liter).

 

For at undgå underdosering bør kropsvægten bestemmes så nøjagtigt som muligt. Den nødvendige dosis skal måles med et passende kalibreret måleudstyr. Der skal kun tilberedes tilstrækkeligt medicineret drikkevand til at dække de daglige behov. Det medicinholdige vand skal være dyrenes eneste drikkevandkilde i hele behandlingsperioden. Vandindtaget skal overvåges med hyppige mellemrum underbehandlingen. Når medicineringsperioden er slut, rengøres vandforsyningssystemet på passende vis for at undgå indtagelse af subterapeutiske mængder af det aktive stof.

 

Medicineret drikkevand skal forberedes frisk hver 24 timer.

Medicineret mælkeerstatning skal tilberedes frisk hver 6 time.

 

Lægemidlet skal fortyndes med vand eller mælkeerstatning inden anvendelse og ved fremstilling af en stamopløsning bør den maksimale koncentration ikke overstige 200 ml produkt / liter. De laveste produktkoncentrationer, hvor stabilitet kan sikres, er 0,3 ml produkt / liter drikkevand og 0,8 ml produkt / liter mælkeerstatning.

 

Indtagelsen af medicineret drikkevand/mælkeerstatning afhænger af dyrenes kliniske tilstand. Koncentrationen af produktet skal justeres i overensstemmelse dermed for at opnå den korrekte dosering.

Bivirkninger

Der er i meget sjældne tilfælde (færre end 1 dyr ud af 10.000 dyr, herunder isolerede tilfælde) blevet observeret et reduceret vandforbrug.

Kontraindikationer

Heste eller andre dyr af hestefamilien må ikke drikke vand, som indeholder tilmicosin.

 

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for tilmicosin eller et eller flere af hjælpestofferne.

 

Bør ikke anvendes til drøvtyggende dyr med aktiv funktion af vommen.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Tilmicosin kan nedsætte den antibakterielle aktivitet af beta-lactam-antibiotika.

Må ikke anvendes samtidigt med bakteriostatiske antimikrobielle stoffer.

Særlige advarsler

Vigtigt: Skal fortyndes før indgivelse til dyr.

 

Svin, høns og kalkuner: Vandforbruget skal overvåges for at garantere korrekt dosering. Hvis vandforbruget ikke svarer til den mængde, de anbefalede koncentrationer var beregnet i forhold til, skal koncentrationen af Tilmicosol justeres i henhold til vandindtagelsen for at sikre en korrekt dosering. Hvis dette ikke er muligt, kan det være nødvendigt med en alternativ medicinering.

 

Dyrs optagelse af medicin kan ændres, hvis der opstår sygdom. I tilfælde af utilstrækkelig optagelse af vand eller mælkeerstatning skal dyr behandles parenteralt med et passende injicerbart produkt.

 

Undgå gentagen brug af produktet ved at forbedre styringspraksisser og rense og desinficere grundigt.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
Miljømæssige forhold
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE