Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Heste, hunde, katte, prydfugle, krybdyr, rotter, mus, hamstere, chinchillaer, ørkenrotter, marsvin og fritter: Induktion og vedligeholdelse af generel anæstesi.

 

Smågrise (op til 7 dage gamle):

Til generel anæstesi under kastrering af hangrise i kombination med præoperativ parenteral administration af et egnet smertestillende middel til lindring af postoperativ smerte.

Dosering og indgivelsesmåde

Isofluran skal indgives ved hjælp af en nøjagtigt kalibreret forstøver i et hensigtsmæssigt narkosekredsløb, fordi niveauerne af bedøvelsesmiddel kan ændres hurtig og let.

 

Isofluran kan indgives i ilt eller blandinger af ilt og lattergas.

MAC (minimal alveolar concentration i ilt) eller effektive dosisværdier (ED50) og de koncentrationer, der angives nedenstående for de dyrearter, som midlet er beregnet til, bør kun bruges vejledende eller som et udgangspunkt. De faktiske koncentrationer, som er nødvendige i praksis, vil være afhængige af mange variabler, deriblandt den samtidige brug af andre lægemidler under narkoseproceduren samt patientens kliniske status.

 

Isofluran kan bruges i forbindelse med andre lægemidler, som normalt bruges til præmedicinering, induktion og smertestillende midler til veterinærnarkose. Der findes specifikke eksempler under oplysningerne om hver dyreart. Brug af smertestillende midler er i overensstemmelse med god veterinær praksis.

 

Opvågning fra isofluran-narkose forløber normalt hurtigt og problemfrit. Patientens behov for smertestillende midler bør tages i betragtning, før den fulde narkose afsluttes.

 

HEST

MAC for isofluran hos hesten er ca. 1,31%.

 

Præmedicinering

Isofluran kan bruges sammen med andre lægemidler, som normalt bruges til veterinærnarkose. Følgende lægemidler har vist sig at være kompatible med isofluran: acepromazin, alfentanil, atracurium, butorphanol, detomidin, diazepam, dobutamin, dopamin, guiaphenesin, ketamin, morfin, pentazocin, pethidin, thiamylal, thiopenton og xylazin. Lægemidler, der anvendes til præmedicinering, bør udvælges specielt til hver patient.

Dog gøres der opmærksom på nedenstående potentielle interaktioner.

 

Interaktioner:

Der er rapporteret tilfælde hvor detomidin og xylazin reducerer MAC for isofluran hos heste.

 

Induktion:

Da det normalt ikke er praktisk at sætte narkosen hos en voksen hest i gang med isofluran, sættes den i gang med et kortvarigt barbiturat, f.eks. natrium-thiopenton, ketamin eller guiaphenesin. Koncentrationer på 3 til 5% isofluran kan derefter anvendes til at opnå den ønskede narkosedybde i løbet af 5 til 10 minutter.

 

Isofluran i en koncentration på 3 til 5% i kraftigt strømmende ilt kan bruges til induktion hos føl.

 

Opretholdelse:

Narkose kan opretholdes ved hjælp af 1,5% - 2,5% isofluran.

 

Opvågning:

Opvågning er typisk hurtig og problemfri.

 

HUND

MAC for isofluran hos hunde er ca. 1,28%.

 

Præmedicinering:

Isofluran kan bruges sammen med andre lægemidler, som normalt bruges til veterinærnarkose. Følgende lægemidler har vist sig at være kompatible med isofluran: acepromazin, atropin, butorphanol, buprenorphin, bupivacain, diazepam, dobutamin, ephedrin, epinephrin, etomidat, glycopyrrolat, ketamin, medetomidin, midazolam, methoxamin, oxymorphon, propofol, thiamylal, thiopenton og xylazin. Lægemidler, der anvendes som præmedicinering, bør vælges specielt for hver patient. Dog gøres der opmærksom på nedenstående potentielle interaktioner.

 

Interaktioner:

Der er rapporteret tilfælde hvor morfin, oxymorphon, acepromazin, medetomidin, medetomidin plus midazolam reducerer MAC for isofluran hos hunde.

 

Samtidig administration af midazolam og ketamin under isofluran-narkose kan medføre betydelige hjerte-kar bivirkninger, især lavt arterielt blodtryk.

 

Propranolols nedsættende virkninger på myocardiets kontraktilitet sænkes under isofluran-narkose, hvilket indikerer en moderat grad af β-receptor aktivitet.

 

Induktion:

Det er muligt at sætte narkosen i gang ved hjælp af ansigtsmaske med op til 5% isofluran, med eller foruden præmedicinering.

 

Opretholdelse:

Narkose kan opretholdes ved hjælp af 1,5-2,5 % isofluran.

 

Opvågning:

Opvågning er typisk hurtig og problemfri.

 

KAT

MAC for isofluran hos katte er ca. 1,63%.

 

Præmedicinering:

Isofluran kan bruges sammen med andre lægemidler, som normalt bruges til veterinærnarkose. Følgende lægemidler har vist sig at være kompatible med isofluran: acepromazin, atracurium, atropin, diazepam, ketamin og oxymorphon. Lægemidler, der anvendes som præmedicinering, bør vælges specielt for hver patient. Dog gøres der opmærksom på nedenstående potentielle interaktioner.

 

Interaktioner:

Der er rapporteret tilfælde hvor intravenøs indgivelse af midazolam-butorphanol ændrer flere af de kardio-respiratoriske parametre hos katte, der er sat i gang med isofluran-narkose, det samme er tilfældet med epidural fentanyl og medetomidin. Isofluran har vist sig at mindske hjertets følsomhed overfor adrenalin (epinephrin).

 

Induktion:

Det er muligt at sætte narkosen i gang ved hjælp af ansigtsmaske med op til 4% isofluran, med eller foruden præmedicinering.

 

Opretholdelse:

Narkose kan opretholdes ved hjælp af 1,5% til 3% isofluran.

 

Opvågning:

Opvågning er typisk hurtig og problemfri.

 

PRYDFUGLE

Der er kun optegnet få MAC/ED50 værdier. For eksempel 1,34 % for Sandhill-traner, 

1,45% for kapflyvningsduer, som reduceres til 0,89% ved indgivelse af midazolam, og 

1,44% for kakaduer, som reduceres til 1,08% ved indgivelse af butorphanol.

 

Der rapporteres om anvendelse af isofluran-narkose for mange fuglearter fra små fugle, f.eks. zebrafinker, til store fugle, f.eks. gribbe, ørne og svaner.

 

Interaktion med andre lægemidler og kompatibilitet:

Det er demonstreret i litteraturen, at propofol er kompatibelt med isofluran-narkose hos svaner.

 

Interaktioner:

Det rapporteres, at butorphanol mindsker MAC for isofluran hos kakaduer.

Det rapporteres, at midazolam mindsker MAC for isofluran hos duer.

 

Induktion:

Induktion med 3-5 % isofluran går normalt hurtigt. Der rapporteres om induktion af 

narkose med propofol efterfulgt af isofluran-opretholdelse hos svaner.

 

Opretholdelse:

Opretholdelsesdosen afhænger af dyrearten og individet. Generelt er 2-3 % passende og  ufarligt.

Det er muligvis kun nødvendigt med 0,6-1 % for visse storke- og fiskehejrearter.

Det kan være nødvendigt med op til 4-5 % for visse gribbe og ørne.

Det kan være nødvendigt med 3,5–4 % for visse ænder og gæs.

Generelt reagerer fugle meget hurtigt på ændringer i isofluran-koncentration.

 

Opvågning

Opvågning er typisk hurtig og problemfri. 

 

KRYBDYR

Isofluran anses af adskillige forfattere for at være det foretrukne narkosemiddel for mange dyrearter. Litteraturen oplyser, at det bruges til mange forskellige krybdyr (f.eks. forskellige arter firben, skildpadder, leguaner, kamæleoner og slanger).

ED50 blev fastsat til at være 3,14 % ved 35 °C og 2,83% ved 20°C hos ørkenleguanaen.

 

Interaktion med andre lægemidler og kompatibilitet:

Der findes ingen specifikke artikler om krybdyr, som har gennemgået andre lægemidlers  kompatibilitet eller interaktion med isofluran-narkose.

 

Induktion:

Induktion er typisk hurtig med 2-4 % isofluran.

 

Opretholdelse:

1-3 % er en praktisk koncentration.

 

Opvågning:

Opvågning er typisk hurtig og problemfri

 

ROTTER, MUS, HAMSTERE, CHINCHILLAER, ØRKENROTTER, MARSVIN OG FRITTER

 

Isofluran anbefales som narkose til et bredt udvalg af små pattedyr.

 

MAC for mus er 1,34 %, og for rotter 1,38 %, 1,46 % og 2,4 %.

 

Interaktion med andre lægemidler og kompatibilitet:

Der findes ingen specifikke artikler om små pattedyr, som har gennemgået andre lægemidlers kompatibilitet eller interaktion med isofluran-narkose.

 

Induktion:

Isofluran-koncentration 2-3 %.

 

Opretholdelse:

Isofluran-koncentration 0,25-2 %.

 

Opvågning:

Opvågning er typisk hurtig og problemfri.

 

SVIN (KASTRATION AF SMÅGRISE OP TIL 7 DAGE GAMLE):

Til smågrise (op til 7 dage gamle):

 

Isofluran-koncentration på op til 5%, med oxygen som bæregas med en flowhastighed på  2L/min.

MAC-værdien for isofluran hos svin er 1,41-2,00 %.

Brug af isofluran i ilt anbefales til kastrering af smågrise.

 

Præmedicinering:

Postoperativ smerte bør kontrolleres ved rettidig parenteral administration af passende 

analgetika før induktion af anæstesi.

Induktion:

Til inducering af anæstesi anvendes isofluran-koncentrationer på op til 5 vol. % (med ilt som bærergas med en strømningshastighed på 2 l / min). En tilstrækkelig dybde af anæstesi opnås normalt efter 70-90 sekunder. Den faktiske tid, der kræves i praksis, afhænger af  mange variabler. Derfor skal anæstesidybden absolut kontrolleres klinisk inden kastrering  påbegyndes på basis af reflekser i hvert enkelt dyr. Interclaw og dewclaw reflekser er særligt egnede.

 

Kastrering må kun udføres med en kontrolleret tilførsel af isofluran ved hjælp af en 

passende inhalationsanordning, der er testet til dette formål. For det enkelte dyr skal det  sikres, at den anvendte maske slutter tæt, og at udsugningsluften filtreres og ledes ud i den  omgivende luft (f.eks. udendørs), så der opnås en tilstrækkelig udskiftning af luften. 

 

Veterinærlægemidlet bør kun anvendes til ukomplicerede kastrationsprocedurer, der 

forventes at være af kort varighed (maksimalt 120 sekunder for hele proceduren fra 

induktion af anæstesi til afslutning af kastration af en gris).

 

Opvågning:

Opvågning er typisk hurtig og problemfri.

 

Dyreart

MAC (%)

Induktion (%)

Opretholdelse (%)

Opvågning

Hest

1,31

3,0 – 5,0 (føl)

1,5 – 2,5

Problemfrit og hurtigt

Hund

1,28

Op til 5,0

1,5 – 2,5

Problemfrit og hurtigt

Kat

1,63

Op til 4,0

1,5 – 3,0

Problemfrit og hurtigt

Prydfugle

Se dosering

3,0 – 5,0

Se dosering

Problemfrit og hurtigt

Krybdyr

Se dosering

2,0 – 4,0

1,0 – 3,0

Problemfrit og hurtigt

Rotter, mus, hamster, chinchilla, ørkenrotter, marsvin og fritter

1,34 (mus)

1,38/1,46/2,40 (rotte)

 

2,0 – 3,0

 

0,25 – 2,0

Problemfrit og hurtigt

Svin (smågrise

op til 7 dage gamle)

1,41-2,00

Op til 5,0

-

Problemfrit og hurtigt

 

Bivirkninger

Isofluran giver hypotension og depression af åndedrættet afhængigt af dosen.

 

Hjertearytmier og forbigående bradykardi er indberettet sjældent.

Malign hypertermi er indberettet meget sjældent hos følsomme dyr.

 

Isofluran kan forårsage excitationer (rysten, rastløshed), blege slimhinder og forlænget restitutionstid.

 

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Kontraindikationer

Må ikke anvendes i tilfælde af kendt tilbøjelighed til malign hypertermi.

Må ikke anvendes i tilfælde af kendt overfølsomhed over for isofluran.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Virkningen af muskelrelaksanser hos mennesker, især den ikke-depolariserende (konkurrerende) type, f.eks. atracurium, pancuronium eller vecuronium, forstærkes af isofluran. En lignende potensiering kan muligvis forventes i de dyrearter, de er beregnet til, selvom der kun er beskedent direkte bevis derfor. Samtidig inhalation af lattergas forstærker virkningen af isofluran hos mennesker, og en lignende potensering kan muligvis forventes hos dyr.

 

Samtidig anvendelse af sedative eller smertestillende lægemidler vil højst sandsynligt reducere det isofluran-niveau, der er nødvendigt til at bevirke og opretholde narkose. Det er for eksempel rapporteret, at opiater, alfa-2-agonister, acepromazin og benzodiazepiner reducerer MAC-værdierne.

 

Det samme blev rapporteret ved samtidig brug af ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler ved kastration af smågrise.

 

Der findes eksempler i pkt. 4.9 (Dosering og indgivelsesmåde).

 

Isofluran har en svagere sensibiliserende påvirkning af myocardiet end halothan som følge af virkningerne af cirkulerende dysrhythmogene katekolaminer.

 

Isofluran kan nedbrydes til kulilte ved hjælp af tørrede kuldioxidabsorbenter.

Særlige advarsler

Den bekvemme og hurtige ændring af bedøvelsens dybde ved anvendelse af isofluran samt stoffets lave metabolisme kan anses for at være en fordel ved brug til særlige grupper patienter, herunder gamle eller unge dyr såvel som patienter med svækket lever-, nyre- eller hjertefunktion.

 

Smågrise (op til 7 dage gamle):

Når der anvendes et system, som ikke tillader individuel justering af den afgivne dosis til hver gris, skal man være opmærksom på homogeniteten af den gruppe af dyr, der skal bedøves samtidigt, hvad angår alder og vægt.

 

Der skal sørges for, at anæstesimasken sidder sikkert og tæt for at sikre en tilstrækkelig dybde af anæstesi for hvert enkelt dyr.

 

For at sikre sikker og pålidelig anæstesi bør anæstesiens tilstrækkelige dybde kontrolleres ved hjælp af en passende refleksprøve på hvert enkelt dyr, inden en smertefuld procedure påbegyndes.

 

Det anbefales at bruge en multimodal perioperativ smertebehandling.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
Miljømæssige forhold
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE