Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Behandling af coccidiose i tarmen hos høns og kyllinger (slagtekyllinger, hønniker, læggehøns, avlshøns) og kalkuner forårsaget af Eimeria ssp som er følsomme overfor amprolium.

Dosering og indgivelsesmåde

Til anvendelse i drikkevand.

 

Dosering til alle dyrearter er 20 mg amprolium pr. kg. kropsvægt dagligt i 5-7 dage (svarende til 0,5 ml af den orale opløsning/10 kg. kropsvægt/dag).

 

Dyrenes kropsvægt og deres daglige vandindtagelse skal fastsættes for at udregne den nødvendige mængde veterinærlægemiddel i medicineret drikkevand. Vandindtagelsen kan variere afhængigt af f.eks. alder, sundhedstilstand, race og opdrætssystem.

Følgende udregning giver den nødvendige mængde veterinærlægemiddel i ml pr. liter drikkevand:

 

200 mg:

 

0,1 ml veterinærlægemiddel pr. kg kropsvægt, som skal behandles dagligt

x

gennemsnitlig kropsvægt (kg) pr. dyr som skal behandles

x

Antal dyr

=

ml veterinær lægemiddel pr. l. drikkevand

Total vandindtagelse (l) i besætningen den foregående dag

 

400 mg:

 

0,05 ml veterinærlægemiddel pr. kg kropsvægt, som skal behandles dagligt

x

gennemsnitlig kropsvægt (kg) pr. dyr som skal behandles

x

Antal dyr

=

ml veterinær lægemiddel pr. l. drikkevand

Total vandindtagelse (l) i besætningen den foregående dag

 

Dyr som skal behandles skal have fri adgang til det medicinerede drikkevand for at sikre tilstrækkeligt vandindtag. Dyrene skal ikke have adgang til andre drikkevandskilder i behandlingsperioden. Medicineret drikkevand skal udskiftes 1 gang i døgnet.

 

Den højeste nominelle koncentration i drikkevand er 54 ml/l.

 

Efter behandlingsperioden skal drikkevandssystemet renses for at undgå indtagelse af subterapeutiske mængder af det aktive stof.

Dette veterinærlægemiddel må ikke komme i kontakt med metalrør eller beholdere af metal.

Bivirkninger

Ingen kendte

Kontraindikationer

Ingen kendte.

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof, eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Amprolium er et thiamin-analog. Derfor kan effekten af amprolium reduceres ved samtidig administration af produkter indeholdende B-vitamin complex.

Særlige advarsler

Som med alle andre antiparasitære lægemidler kan hyppig og gentagen brug af antiprotozomidler fra samme gruppe medføre resistensudvikling.

Eventuelt manglende behandlingseffekt meddeles den relevante nationale myndighed.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
Miljømæssige forhold
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE