Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Regulering af brunst hos køer og kvier med brunstcyklus, herunder:

- Synkronisering af brunst hos grupper af dyr, herunder metoder med inseminering på faste tidspunkter (FTAI).

- Synkronisering af donordyr og recipientdyr til embryotransplantation.

Anvendes i kombination med prostaglandin F2 α eller tilsvarende.

Hvis præparatet anvendes som anbefalet, medfører det sædvanligvis, at dyret kommer i brunst 48-96 timer efter indlægget er fjernet. De fleste dyr viser tegn på brunst inden for 48-72 timer.

 

Til induktion og synkronisering af brunst ved metoder med inseminering på faste tidspunkter (FTAI):

- For køer og kvier med brunstcyklus. Anvendes i kombination med prostaglandin F2 α (PGF2α) eller tilsvarende.

- For køer og kvier med og uden brunstcyklus. Anvendes i kombination med gonadotropin releasing hormone (GnRH) eller tilsvarende og PGF2α eller tilsvarende.

- For kvæg uden brunstcyklus. Anvendes i kombination med PGF2α eller tilsvarende og korionisk gonadotropin til heste (eCG).

Dosering og indgivelsesmåde

1,38 g progesteron (1 indlæg) pr. dyr i 7-9 dage (afhængig af indikation).

 

Synkronisering af brunst og synkronisering af donordyr og recipientdyr til embryotransplantation

For hver ko eller kvie, der skal behandles, skal der indsættes ét indlæg i vagina. Indlægget skal forblive i vagina i 7 dage. 24 timer inden indlægget fjernes, skal der administreres en injektion af en luteolytisk dosis prostaglandin F2α eller tilsvarende.

 

Dyr, der responderer på behandlingen, kommer generelt i brunst inden for 1-3 dage efter fjernelse af indlægget. Køer bør insemineres inden for 12 timer efter de første tegn på brunst.

 

Til induktion og synkronisering af brunst ved inseminering på faste tidspunkter (FTAI):

Følgende FTAI-metoder henviser videnskabelig litteratur ofte til og bør anvendes:

 

For køer og kvier med brunstcyklus:

- Indfør en Relmont Vet. i vagina i 7 dage.

- Injicer en luteolytisk dosis PGF2α eller tilsvarende 24 timer før fjernelse af indlægget.

- FTAI 56 timer efter fjernelse af indlægget.

 

For køer og kvier med og uden brunstcyklus:

- Indfør en Relmont Vet. i vagina i 7-8 dage.

- Injicer en dosis GnRH eller tilsvarende i forbindelse med indføringen af Relmont Vet.

- Injicer en luteolytisk dosis PGF2α eller tilsvarende 24 timer før fjernelse af indlægget.

- FTAI 56 timer efter fjernelse af indlægget eller

- Injicer GnRH eller tilsvarende 36 timer efter fjernelse af Remont Vet og FTAI 16-20 timer senere.

 

For køer uden brunstcyklus:

Følgende FTAI-metode bør følges:

- Indfør en Relmont Vet. i vagina i 9 dage.

- Injicer en luteolytisk dosis PGF2α eller tilsvarende 24 timer før fjernelse af indlægget.

- Injicer eCG i forbindelse med fjernelse af Relmont Vet.

- FTAI 56 timer efter fjernelse af indlægget eller inseminering inden for 12 timer, efter første tegn på brunst er observeret.

 

Administration

Der anvendes en applikator til administration i henhold til nedenfor beskrevne vejledning:

 

1.

Sørg for at applikatoren er ren og dyppet i en ikke-irriterende antiseptisk opløsning inden brug.

 

2.

Tag sterile plast engangs-handsker på, bøj indlæggets arme og før det ind i applikatoren. Indlæggets arme skal stikke en smule ud fra enden af applikatoren. Sørg for at undgå unødig eller langvarig håndtering af produktet for at minimere overførsel af det aktive stof til behandlerens handsker.

 

3.

Påfør en lille smule af det obstetriske smøremiddel på enden af den fyldte applikator.

 

4.

Løft halen og rens vulva og perineum.

 

5.

Før forsigtigt applikatoren ind i vagina, først vertikalt og derefter horisontalt, indtil der mærkes nogen modstand.

 

6.

Sørg for at snoren til at fjerne indlægget med er fri, tryk på applikatorens håndtag og lad beholderen bevæge sig tilbage mod håndtaget. Dette frigør indlæggets arme, som vil sørge for at indlægget forbliver i den forreste del af vagina.

 

7.

Når indlægget er korrekt placeret trækkes applikatoren ud, og snoren til fjernelse af indlægget skal hænge ud af vulva.

 

8.

Applikatoren skal rengøres og desinficeres inden den bruges til det næste dyr.

 

Fjernelse

Indlægget fjernes ved forsigtigt at trække i snoren. Af og til er snoren ikke synlig udvendigt på dyret. Hvis det er tilfældet kan den findes i den bagerste del af vagina ved hjælp af en finger påført en handske. Det bør ikke være nødvendigt at bruge vold for at fjerne indlægget. Hvis der forekommer modstand kan en hånd, påført en handske, gøre det lettere at fjerne indlægget.

 

Hvis der er andre vanskeligheder med at fjerne indlægget end ovenfor nævnte, skal der søges rådgivning hos en dyrlæge.

 

Indlægget er kun beregnet til engangsbrug.

Bivirkninger

Vaginalt udflåd i forbindelse med lokalirritation er set efter fjernelse af indlægget. Udflåddet bliver normalt klart i tiden fra fjernelse og til inseminering og påvirker ikke konceptionsraten efter behandlingen.

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes:

- til køer eller kvier med unormale eller mangelfuldt udviklede kønsorganer eller med genitale infektioner.

- til drægtigt kvæg.

- de første 35 dage efter kælvning.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen kendte.

Særlige advarsler

I forhold til det anbefalede dosisregime er progesteron alene ikke tilstrækkeligt til at inducere brunst og ægløsning hos alle hundyr med brunstcyklus. Progesteronbaserede avlsmetoder er redskaber, der anvendes til reproduktionsstyring, og bør ikke erstatte tilstrækkelig fodring og almindelig helbredskontrol. Valg af protokol bør baseres på den enkelte hjords behov. Det tilrådes at undersøge ovariel aktivitetscyklus inden anvendelse af progesteronbehandling.

 

Køers og kviers fysiologiske tilstand på behandlingstidspunktet har betydning for deres reaktion på progesteronbaserede synkroniseringsmetoder.

 

Reaktionerne på behandlingen kan variere, enten fra hjord til hjord eller for de enkelte køer i hjordene.

 

Den procentvise andel køer, der kommer i brunst inden for et bestemt tidsrum, er dog sædvanligvis større end for køer, der ikke har været i behandling, og den efterfølgende luteale fase er af normal varighed.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
Miljømæssige forhold
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE