Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Reduceret dødelighed som følge af infektionssygdomme forårsaget af Aeromonas salmonicida (furunkulose) og Listonella anguillarum serotype O1 og O2a (vibriose) hos Atlanterhavslaks.

 

Indtræden af immunitet: 450 graddage efter vaccination.

Dosering og indgivelsesmåde

Den anbefalede dosis er 0,1 ml per fisk med minimum vægt 15 gram.

Vaccinen er beregnet til intraperitoneal anvendelse. Fisken bør bedøves før injektion. Undlad at vaccinere ved vandtemperaturer lavere end 3 oC. Vaccinationsudstyret bør desinficeres før brug.

 

Vaccinen bør tempereres til 15 – 20 oC ved opbevaring ved rumtemperatur natten over. Hvis vaccinen viser tegn på en brunlig vandfase i bunden af beholderen, bør den ikke anvendes. Kontakt forhandleren for yderligere vejledning. Vaccinen bør rystes omhyggeligt før brug. Anvend kun vaccinen hvis den fremstår som en homogen, cremefarvet emulsion. For at reducere risikoen for bivirkninger er det vigtigt at den komplette dosis appliceres i fiskens bughule. Den anvendte kanyle bør være 0,7 mm diameter (G22) eller 0,6 mm diameter (G23) og have en længde svarende til 1- 2 mm penetration af bughulevæggen. Kanylen bør stikkes helt ind i fiskens midtlinie omkring en til halvanden bugfinne længde bag bugfinnens vedhæftning.

Bivirkninger

Bivirkninger i form af bughulesammenvoksninger og misfarvning forekommer. Alle vaccinerede fisk kan forventes at udvikle nogen grad af bivirkninger sammenlignet med uvaccinerede fisk. Sværhedsgraden af sammenvoksningerne og misfarvning kan variere. Misfarvning af bughuleorganer forekommer ofte, mens misfarvning af muskulatur er sjældent forekommende. I en mindre undersøgelse med evaluering af bivirkninger i et begrænset antal fisk sås en sammenvoksningsscore på 3 eller højere på Speilberg skalaen i færre end 10 % af fiskene på slagtetidspunktet.

Vaccination kan forårsage midlertidig reduceret appetit (2-4 uger) med forbigående vækstreduktion til følge (2–4 uger), uden at dette påvirker den samlede tilvækst i opdrætsperioden.

Kontraindikationer

Ingen

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af vaccinen sammen med andre lægemidler til dyr. En eventuel beslutning om at anvende vaccinen umiddelbart før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.

Særlige advarsler

Kun raske dyr må vaccineres.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
IMMUNOLOGISKE EGENSKABER
Immunologiske egenskaber
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE