Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Behandling af coccidiose hos hønniker og avlshøns.

Dosering og indgivelsesmåde

Indgivelse: Til anvendelse i drikkevand (oral).

 

Dosering: 7 mg pr. kg vægt dagligt i 2 på hinanden følgende dage, oralt. Dette svarer til 28 ml oral opløsning pr. 100 kg vægt dagligt eller 1,4 ml af produktet pr. liter drikkevand, baseret på et vandforbrug på 1 liter pr. 5 kg vægt.

 

Dette veterinærlægemiddel skal indgives kontinuerligt i løbet af 48 timer eller i en 8 timers periode pr. dag i 2 på hinanden følgende dage.

 

Den samlede vægt af de dyr der skal behandles og det daglige vandforbrug skal beregnes nøjagtigt.

 

Vandforbruget kan variere, især afhængigt af den kliniske tilstand, temperaturen i omgivelserne, belysningsprogrammet, det anvendte drikkevandssystem, alderen og racen. Hvis vandforbruget er mere eller mindre end de ovenfor anførte standarder, skal koncentrationen af veterinærlægemidlet i drikkevandet tilpasses i overensstemmelse hermed.

 

Brug passende og korrekt kalibreret doseringsudstyr. Det medicinerede drikkevand skal være den eneste drikkevandskilde.

 

Det medicinerede drikkevand må kun bruges i maksimalt 24 timer og det skal tilberedes friskt hver dag.

 

Fortyndinger med en højere koncentration end 3:1.000 (3 ml produkt pr. 1 liter drikkevand) kan medføre bundfældning. Præfortynding og administration gennem en doseringspumpe (proportioner) anbefales ikke. Det anbefales at bruge en tank.

Bivirkninger

Ingen kendte.

Kontraindikationer

Ingen.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen kendte.

Særlige advarsler

God hygiejne kan reducere risikoen for coccidiose. Det anbefales derfor, at der foruden behandlingen skal tages hånd om eventuelle problemer eller mangler i husdyrbruget. Fjerkræhuse skal holdes rene og tørre.

 

Det anbefales, at alle dyr i gruppen bliver behandlet.

 

For at opnå de bedste resultater, bør behandlingen påbegyndes, før de kliniske tegn på sygdommen har spredt sig i hele gruppen.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
Miljømæssige forhold
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE