Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer for hver dyreart, som lægemidlet er beregnet til

Behandling af coccidiose hos hønniker og avlshøns.

Administrationsveje og dosering

Indgivelse: Til anvendelse i drikkevand (oral).

Dosering: 7 mg toltrazuril pr. kg vægt dagligt i 2 på hinanden følgende dage, oralt. Dette svarer til 28 ml oral opløsning pr. 100 kg vægt dagligt eller 1,4 ml af veterinærlægemiddel pr. liter drikkevand, baseret på et vandforbrug på 1 liter pr. 5 kg vægt.

Dette veterinærlægemiddel skal indgives kontinuerligt i løbet af 48 timer eller i en 8 timers periode pr. dag i 2 på hinanden følgende dage.

Den samlede vægt af de dyr der skal behandles og det daglige vandforbrug skal beregnes nøjagtigt.

Indtagelsen af medicineret vand afhænger af dyrenes kliniske tilstand, temperaturen i omgivelserne, belysningsprogrammet, det anvendte drikkevandssystem, alderen og racen. For at opnå den korrekte dosering kan det være nødvendigt at justere koncentrationen af toltrazuril i overensstemmelse hermed.

Det anbefales at anvende hensigtsmæssigt kalibreret målesudstyr. Det medicinerede drikkevand skal være den eneste drikkevandskilde.

Det medicinerede drikkevand må kun bruges i maksimalt 24 timer og det skal tilberedes friskt hver dag.

Fortyndinger med en højere koncentration end 3:1000 (3 ml veterinærlægemiddel pr. 1 liter drikkevand) kan medføre bundfældning. Præfortynding og administration gennem en doseringspumpe (proportioner) anbefales ikke. Det anbefales at bruge en tank.

Bivirkninger

Ingen kendte.

 

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et veterinærlægemiddel. Indberetningerne sendes, helst via en dyrlæge, til enten indehaveren af markedsføringstilladelsen eller dennes lokale repræsentant eller til den nationale kompetente myndighed via det nationale indberetningssystem. Se afsnit "Kontaktoplysninger" i indlægssedlen.

Kontraindikationer

Ingen.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen kendte.

Særlige advarsler

God hygiejne kan reducere risikoen for coccidiose. Det anbefales derfor, at der foruden behandlingen skal tages hånd om eventuelle problemer eller mangler i husdyrbruget. Fjerkræhuse skal holdes rene og tørre.

Det anbefales, at alle dyr i gruppen bliver behandlet.

For at opnå de bedste resultater, bør behandlingen påbegyndes, før de kliniske tegn på sygdommen har spredt sig i hele gruppen.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til
Særlige forholdsregler vedrørende brugen
Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning
Symptomer på overdosering (og, hvis relevant, nødforanstaltninger og modgift)
Særlige begrænsninger og betingelser for anvendelse, herunder begrænsninger for anvendelsen af antimikrobielle og antiparasitære veterinærlægemidler for at begrænse risikoen for udvikling af resistens
Tilbageholdelsestid(er)
FARMAKOLOGISKE OPLYSNINGER
ATCvet-kode
Farmakodynamiske oplysninger
Farmakokinetiske oplysninger
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Væsentlige uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige forholdsregler vedrørende opbevaring
Den indre emballages art og indhold
Særlige forholdsregler vedrørende bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller affaldsmaterialer fra brugen heraf
NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)
DATO FOR FØRSTE TILLADELSE
DATO FOR SENESTE ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉET
KLASSIFICERING AF VETERINÆRLÆGEMIDLER