Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Kalve:

Til understøttende behandling af pyreksi ved akut luftvejssygdom, i kombination med passende (antiinfektions-) behandling efter behov.

 

Svin:

Til behandling af inflammation i kombination med samtidig antibiotikabehandling.

Dosering og indgivelsesmåde

Kalve: 40 mg natriumsalicylat pr. kg kropsvægt én gang dagligt, (svarende til 50 mg produkt pr. kg kropsvægt dagligt), i 1-3 dage.

 

Svin: 35 mg natriumsalicylat pr. kg kropsvægt dagligt, (svarende til 43,75 mg produkt pr. kg kropsvægt dagligt), i 3-5 dage.

 

Lægemidlet kan administreres peroralt via mælkeerstatning og/eller drikkevandet.

Bivirkninger

Gastrointestinal irritation kan forekomme, navnlig hos dyr med eksisterende gastrointestinal sygdom. Denne irritation kan klinisk manifestere sig ved produktion af sort afføring på grund af blodtab i mave-tarm-kanalen.

 

Hæmning af blodets normale koagulering kan forekomme lejlighedsvist. Hvis denne virkning forekommer, er den reversibel, og virkningen aftager inden for ca. 7 dage.

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes til dyr med svære hypoproteinæmi, lever- og nyresygdomme.

Bør ikke anvendes ved gastrointestinale ulcerationer og kroniske gastrointestinale sygdomme.

Bør ikke anvendes ved funktionsforstyrrelser i det hæmopoietiske system, koagulationsdefekter, hæmoragisk diatese.

Natriumsalicylater bør ikke anvendes til nyfødte kalve eller kalve under 2 uger.

Bør ikke anvendes til smågrise under 4 uger.

Bør ikke anvendes i tilfælde af kendt overfølsomhed over for natriumsalicylat eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Samtidig administration af potentielt nefrotoksiske lægemidler (f.eks. aminoglykosider) skal undgås.

 

Salicylsyre binder sig i høj grad til plasma (albumin) og konkurrerer med forskellige forbindelser (f.eks. ketoprofen) om bindingsstederne på plasmaprotein.

 

Der er indberetninger om, at salicylsyres plasmaclearance øges i kombination med kortikosteroider, muligvis på grund af salicylsyrens induktion af metabolismen.

 

Samtidig anvendelse af andre NSAID'er frarådes på grund af den forhøjede risiko for gastrointestinale sårdannelser.

 

Må ikke anvendes i kombination med lægemidler med antikoagulerende egenskaber.

Særlige advarsler

Ingen.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
Miljømæssige forhold
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE