Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Katte:

Til behandling af inficerede sår og abscesser der er forårsaget af clindamycin-følsomme arter af Staphylococcus spp. og Streptococcus spp.

 

Hunde:

- Til behandling af inficerede sår, abscesser og infektioner i mundhule og tænder, forårsaget af eller som forbindes med clindamycin-følsomme arter af Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Bacteroides spp, Clostridium perfringens, Fusobacterium necrophorum

- Supplerende behandling ved mekanisk eller kirurgisk periodontal behandling i behandlingen af infektioner i de gingivale og periodontale væv

- Til behandling af osteomyelitis, forårsaget af Staphylococcus aureus

Dosering og indgivelsesmåde

Til oral anvendelse.

For at sikre administration af en korrekt dosis, skal legemsvægten bestemmes så nøjagtigt som muligt

 

Anbefalet dosis:

Katte:

Til behandling af inficerede sår og abscesser: 11 mg clindamycin pr. kg kropsvægt pr. 24 timer eller 5,5 mg/kg pr. 12 timer i 7 til 10 dage.

Behandlingen bør indstilles, hvis der ikke ses nogen terapeutisk effekt efter 4 dage.

 

Hunde:

Til behandling af inficerede sår og abscesser og infektion i mundhule og tænder:

11 mg clindamycin pr. kg kropsvægt pr. 24 timer eller 5,5 mg/kg pr. 12 timer i 7 til 10 dage. Behandlingen bør indstilles, hvis der ikke ses nogen terapeutisk effekt efter 4 dage.

 

Behandling af knogleinfektioner (osteomyelitis):

11 mg clindamycin pr. kg kropsvægt hver 12. time i minimum 28 dage.

Behandlingen bør indstilles, hvis der ikke ses nogen terapeutisk effekt i løbet af de første 14 dage.

 

Dosering

Volumen, der skal administreres pr. kg kropsvægt

5,5 mg/kg

Svarer til ca. 0,25 ml pr. kg

11 mg/kg

Svarer til ca.0,5 ml pr. kg

 

En 3 ml målesprøjte følger med, for at sikre korrekt administration af veterinærlægemidlet.

Bivirkninger

Sløvhed, opkast og diarré kan forekomme i meget sjældne tilfælde.

Clindamycin kan forårsage overvækst af ikke-følsomme organismer, såsom resistente clostridier og gærsvampe. I tilfælde af sekundær infektion, bør behandlingen indstilles og passende foranstaltninger bør træffes, baseret på den kliniske situation.

Clindamycin kan forårsage overvækst af ikke-følsomme organismer, såsom resistente clostridier og gærsvampe. Hvis der opstår superinfektion, bør behandlingen indstilles og passende foranstaltninger bør træffes, baseret på den kliniske situation.

 

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (mere end 1 ud af 10 dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 100 dyr)

- Ikke almindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 1.000 dyr)

- Sjældne (mere end 1, men mindre end 10 dyr ud af 10.000 dyr)

- Meget sjælden (mindre end 1 dyr ud af 10.000 dyr, herunder isolerede rapporter).

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes til kaniner, hamstre, marsvin, chinchillaer, heste eller drøvtyggere, da indtagelsen af clindamycin kan medføre alvorlige gastrointestinale forstyrrelser hos disse arter, som til tider kan være fatal.

 

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for clindamycin eller lincomycin, eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

- Aluminiumsalte og hydroxider, kaolin og aluminium-magnesium-silikat-kompleks kan reducere mave-tarmabsorptionen af lincosamider. Disse fordøjelsesstoffer bør administreres mindst 2 timer før clindamycin.

- Cyclosporin: clindamycin kan reducere dette immunsuppressive lægemiddels niveauer med en risiko for manglende aktivitet.

- Clindamycin har en intrinsisk neuromuskulær blokerende aktivitet og skal anvendes med forsigtighed sammen med andre neuromuskulært blokerendemidler (curare). Clindamycin kan øge den neuromuskulære blokerende effekt.

- Anvend ikke clindamycin samtidigt med chloramfenicol eller macrolider, da de begge binder sig til ribosomets 50S underenhed, og der kan udvikles antagonistiske effekter.

- Ved samtidig anvendelse af clindamycin og aminoglycosider (f.eks. gentamicin) kan risikoen for ønskede interaktioner (akut nyresvigt) ikke udelukkes.

Særlige advarsler

Ingen.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
Miljømæssige forhold
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE