Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer for hver dyreart, som lægemidlet er beregnet til

Kvæg:

- Lindring af kliniske symptomer i forbindelse med respirationsvejslidelser samtidig med korrekt antibiotikabehandling.

 

 

Svin:

- Understøttende behandling i forbindelse med antibiotikabehandling af MMA- (Mastitis- Metritis-Agalakti) syndrom.

- Understøttende febernedsættende behandling i forbindelse med respirationsvejslidelser sammen med specifik antibiotikabehandling.

 

Hest:

- Lindring af betændelse og smerte i forbindelse med lidelser i bevægeapparatet

- Lindring af visceral smerte i forbindelse med kolik.

Administrationsveje og dosering

 

Kvæg: intramuskulær og intravenøs administration.

Svin: intramuskulær administration

Hest: intravenøs administration.

For at sikre korrekt dosering bør legemsvægten beregnes så nøjagtigt som muligt.

 

Kvæg:

- 2 mg flunixin/kg kropsvægt, svarende til 2 ml/50 kg kropsvægt ved intravenøs eller intramuskulær injektion en gang dagligt i 1-3 på hinanden følgende dage.

 

- Et injektionsvolumen større end 20 ml skal deles og gives på mindst 2 forskellige injektionssteder.

 

Svin:

- Understøttende behandling i forbindelse med antibiotikabehandling af MMA- (Mastitis- Metritis-Agalakti) syndrom.

2 mg flunixin/kg kropsvægt, svarende til 2 ml/50 kg kropsvægt en gang dagligt i 1-3 på hinanden følgende dage.

 

- Febernedsættende behandling i forbindelse med respirationsvejslidelser.

2 mg flunixin/kg kropsvægt, svarende til 2 ml/50 kg kropsvægt én gang.

 

Det maksimale injektionsvolumen pr. injektionssted er 5 ml. Et injektionsvolumen større end 5 ml skal deles og gives på forskellige injektionssteder.

 

Hest:

- Lindring af betændelse og smerte i forbindelse med lidelser i bevægeapparatet.

1 mg flunixin/kg kropsvægt, svarende til 1 ml/50 kg kropsvægt en gang dagligt i 1-5 på hinanden følgende dage.

 

- Lindring af visceral smerte i forbindelse med kolik.

1 mg flunixin/kg kropsvægt, svarende til 1 ml/50 kg kropsvægt en gang dagligt. Behandlingen kan gentages 1 eller 2 gange ved tilbagefald.

Gummiproppen kan penetreres op til 10 gange. Ved behandling af store antal dyr, anbefales brug af automatsprøjte.

Bivirkninger

 

Kvæg:

Sjælden

(1 til 10 dyr ud af 10 000 behandlede dyr):

Anafylaktiske reaktioner (kollaps)1

Død1

Meget sjælden

(< 1 dyr ud af 10 000 behandlede dyr, herunder enkeltstående indberetninger):

Blødning2, gastrointestinal irritation2, mavesår2,

Nyreskade2

Reaktion på injektionsstedet3

Ikke kendt

(hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Nyre- og leverlidelser4

Forsinket fødsel5, øget antal dødfødte5, tilbageholdt efterbyrd6

1 Hovedsageligt i tilslutning til hurtig intravenøs injektion.

2 Især hos dehydrerede eller hypovolæmiske dyr.

3 Efter intramuskulær injektion.

4 Idiosyncrasi

5 Via en tokolytisk virkning ved at hæmme de prostaglandiner, der er vigtige for fødslens igangsættelse.

6 Ved brug af veterinærlægemidlet umiddelbart post partum.

 

Hest:

Sjælden

(1 til 10 dyr ud af 10 000 behandlede dyr):

Anafylaktiske reaktioner (kollaps)1

Død1

Meget sjælden

(< 1 dyr ud af 10 000 behandlede dyr, herunder enkeltstående indberetninger):

Blødning2, gastrointestinal irritation2, mavesår2, blod i fæces, vandig diarré

Nyreskade2

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Nyre- og leverlidelser3

Forsinket fødsel4, øget antal dødfødte4, tilbageholdt efterbyrd5

1 Hovedsageligt i tilslutning til hurtig intravenøs injektion.

2 Især hos dehydrerede eller hypovolæmiske dyr.

3 Idiosyncrasi

4 Via en tokolytisk virkning ved at hæmme de prostaglandiner, der er vigtige for fødslens igangsættelse.

5 Ved brug af veterinærlægemidlet umiddelbart post partum.

 

Svin:

Meget sjælden

(< 1 dyr ud af 10 000 behandlede dyr, herunder enkeltstående indberetninger):

Blødning1, gastrointestinal irritation1, mavesår1, opkast1

Nyreskade1

Ikke kendt

(hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Nyre- og leverlidelser2

Forsinket fødsel3, øget antal dødfødte3, tilbageholdt efterbyrd4

1 Især hos dehydrerede eller hypovolæmiske dyr.

2 Idiosyncrasi

3 Via en tokolytisk virkning ved at hæmme de prostaglandiner, der er vigtige for fødslens igangsættelse.

4 Ved brug af veterinærlægemidlet umiddelbart post partum.

 

I tilfælde af bivirkninger standses behandlingen og der søges dyrlægehjælp.

 

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et veterinærlægemiddel. Indberetningerne sendes, helst via en dyrlæge, til enten indehaveren af markedsføringstilladelsen eller dennes lokale repræsentant eller til den nationale kompetente myndighed via det nationale indberetningssystem. Se også afsnit 16 i indlægssedlen for de relevante kontaktoplysninger.

Kontraindikationer

 

Må ikke anvendes til dyr, der lider af kroniske lidelser i bevægeapparatet.

Må ikke anvendes til dyr med hjerte-, lever- eller nyresygdom.

Må ikke anvendes til dyr med gastrointestinale læsioner (sår eller blødning i mave-tarmkanalen).

Må ikke anvendes ved hæmorrhagiske lidelser.

Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for flunixinmeglumin, andre NSAID eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Må ikke anvendes til dyr, der lider af kolik forårsaget af ileus og forbundet med dehydrering.

Må ikke bruges til køer/kvier inden for 48 timer før forventet kælvning. I sådanne tilfælde er der observeret en stigning i antallet af dødfødte.

Overskrid ikke den angivne dosis eller behandlingsvarighed

 

Se også pkt. 3.7 (Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning).

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

 

Undgå samtidig anvendelse af andre NSAID eller anvendelse af disse inden for 24 timer, da de kan forøge toksiciteten, især gastrointestinalt - selv ved lave doser af acetylsalicylsyre.

Samtidig anvendelse af kortikoider kan forøge toksiciteten af begge lægemidler og forøge risikoen for mavesår, hvorfor dette bør undgås.

Flunixin kan nedsætte effekten af nogle anti-hypertensive lægemidler ved hæmning af prostaglandinsyntesen, eks. diuretika, ACE-hæmmere og betablokkere.

Samtidig behandling med potentielt nyretoksiske midler, især aminoglykosider, bør undgås.

Flunixin kan nedsætte renal udskillelse af nogle lægemidler og forøge toksiciteten, eks. aminoglykosider.

Særlige advarsler

 

Den underliggende årsag til betændelsestilstanden eller kolik skal fastsættes og behandles med passende anden behandling.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til
Særlige forholdsregler vedrørende brugen
Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning
Symptomer på overdosering (og, hvis relevant, nødforanstaltninger og modgift)
Særlige begrænsninger og betingelser for anvendelse, herunder begrænsninger for anvendelsen af antimikrobielle og antiparasitære veterinærlægemidler for at begrænse risikoen for udvikling af resistens
Tilbageholdelsestid(er)
FARMAKOLOGISKE OPLYSNINGER
ATCvet-kode:
Farmakodynamiske oplysninger
Farmakokinetiske oplysninger
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Væsentlige uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige forholdsregler vedrørende opbevaring
Den indre emballages art og indhold
Særlige forholdsregler vedrørende bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller affaldsmaterialer fra brugen heraf
NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)
DATO FOR FØRSTE TILLADELSE
DATO FOR SENESTE ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉET
KLASSIFICERING AF VETERINÆRLÆGEMIDLER