Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer for hver dyreart, som lægemidlet er beregnet til

Lægemidlet er indiceret som et supplement til antimikrobiel behandling for at reducere de kliniske tegn på akut infektiøs respirationssygdom og akut mastitis hos kvæg.

Administrationsveje og dosering

Kun til subkutan eller intravenøs anvendelse.

En enkelt injektion med 1,4 mg carprofen/kg kropsvægt (svarende til 1 ml præparat/35 kg kropsvægt) i kombination med behandling med antibiotika om nødvendigt.

 

Proppen må ikke punkteres over 20 gange.

Bivirkninger

Kvæg:

 

Meget sjælden

(< 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder enkeltstående indberetninger):

Reaktion på injektionsstedeta

a forbigående

 

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et veterinærlægemiddel. Indberetningerne sendes, helst via en dyrlæge, til enten indehaveren af markedsføringstilladelsen eller dennes lokale repræsentant eller til den nationale kompetente myndighed via det nationale indberetningssystem. Se indlægssedlen for de relevante kontaktoplysninger.

Kontraindikationer

Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Må ikke anvendes til dyr med nedsat hjerte-, lever- eller nyrefunktion.

Må ikke anvendes til dyr med gastrointestinale sår eller blødning.

Må ikke anvendes, når der er konstateret bloddyskrasi.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ingen rapporter om signifikante lægemiddelinteraktioner med carprofen.

I kliniske studier med kvæg blev der anvendt fire forskellige antibiotikaklasser: Makrolider, tetracykliner, cephalosporiner og bredspektrede penicilliner uden kendte interaktioner. Imidlertid bør carprofen, som for andre NSAID'er, ikke administreres samtidigt med andre veterinærlægemidler af NSAID- eller glukokortikoidklassen. Dyrene bør nøje overvåges, hvis carprofen administreres samtidigt med et antikoagulerende lægemiddel.

 

NSAID'er har en høj bindingsgrad til plasmaproteiner og kan konkurrere med andre lægemidler, der også har høj plasmaproteinbinding. Dermed kan samtidig administration føre til toksiske effekter.

Særlige advarsler

Ingen.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Symptomer på overdosering (og, hvis relevant, nødforanstaltninger og modgift)
Særlige begrænsninger og betingelser for anvendelse, herunder begrænsninger for anvendelsen af antimikrobielle og antiparasitære veterinærlægemidler for at begrænse risikoen for udvikling af resistens
Tilbageholdelsestid(er)
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
ATCvet-kode: QM01AE91.
Farmakodynamiske oplysninger
Farmakokinetiske oplysninger
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Væsentlige uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige forholdsregler vedrørende opbevaring
Den indre emballages art og indhold
Særlige forholdsregler vedrørende bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller affaldsmaterialer fra brugen heraf
NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)
DATO FOR FØRSTE TILLADELSE
DATO FOR SENESTE ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉET
KLASSIFICERING AF VETERINÆRLÆGEMIDLER