Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Til induktion af superovulation.

Dosering og indgivelsesmåde

Kun til intramuskulær administration.

 

Hvert hætteglas med frysetørret stof skal opløses med den medfølgende solvens. Rekonstitution og efterfølgende optrækning af veterinærlægemidlet bør foretages ved brug af streng aseptisk teknik.

 

Dosisregime:

Start injektioner på dag 8 til 10 efter observeret eller induceret østrus. Administrér 2,5 ml (87,5 IE) af stoffet intramuskulært, to gange daglig, i 4 dage. I forbindelse med den 6. dosis af stoffet administreres prostaglandin F2α eller en prostaglandin F2α analog, ved deres fremstillers anbefalede dosis, for at medføre luteolyse.

 

Dyrene insemineres 12 og 24 timer efter start på østrus eller 60 og 72 timer efter behandling med prostaglandin. Yderligere inseminationer kan foretages med 12 timers intervaller, hvis indiceret.

Bivirkninger

Efter administrationen af veterinærlægemidlet i tre superovulationscyklusser, forekom der ovariecyster hos nogle køer, men disse forhindrede ikke drægtighed.

Efter superovulation er en forsinket tilbagevenden til brunst mulig.

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Bør ikke anvendes til handyr og formeringsdygtige umodne kvier og køer.

Bør ikke anvendes til drægtige kvæg.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen kendte.

Særlige advarsler

Ingen.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
Miljømæssige forhold
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE