Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Sedation.

Præmedicinering i kombination med et anæstetikum.

Dosering og indgivelsesmåde

Hos kvæg foretrækkes intramuskulær injektion.

 

Intramuskulært

Kvæg: 5-30 mg/100 kg (0,25-1,5 ml/100 kg) *

Hund: 10-20 mg/10 kg (0,5-1 ml/10 kg)

Kat: 1-2 mg/kg (0,05-0,1 ml/1 kg)

 

Intravenøst

Hest: 60-100 mg/100 kg (3-5 ml/100 kg)

Kvæg: 3-10 mg/100 kg (0,15-0,5 ml/100 kg) *

Hund: 5-10 mg/10 kg (0,25-0,5 ml/10 kg)

 

Subkutant

Hund: 10-20 mg/10 kg (0,5-1 ml/10 kg)

Kat: 1-2 mg/kg (0,05-0,1 ml/1 kg), kun til anvendelse i kombination med andre anæstetika såsom ketaminer)

 

* Kvæg:

Dosering for kvæg

Doseringsniveau

xylazin

(mg/kg)

Xylavet 20 mg/ml

(ml/100 kg)

Xylavet 20 mg/ml

(ml/500 kg)

A. Intramuskulær

I

0,05

0,25

1,25

II

0,1

0,5

2,5

III

0,2

1

5

IV

0,3

1,5

7,5

B. Intravenøs

II

0,03-0,05

0,15-0,25

0,75-1,25

III

0,06-0,10

0,3-0,5

1,5-2,5

 

Dosis 1: Sedation med et let fald i muskeltonus. Evnen til at stå opretholdes.

Dosis 2: Sedation, markant fald i muskeltonus og let analgesi. Dyret forbliver sædvanligvis stående, men kan ligge ned.

Dosis 3: Dyb sedation, yderligere fald i muskeltonus og nogen grad af analgesi. Dyret ligger ned.

Dosis 4: Meget dyb sedation, et kraftigt fald i muskeltonus og nogen grad af analgesi. Dyret ligger ned.

Bivirkninger

Generelt kan der forekomme bivirkninger, der er typiske for en α-2-adrenerg agonist som f.eks. bradykardi, reversibel arytmi og hypotension. Termoreguleringen kan påvirkes, og kropstemperaturen kan som følge deraf falde eller stige afhængigt af den omgivende temperatur. Respirationsdepression og/eller respirationsstop kan forekomme, særligt hos katte.

 

Hest

- Heste sveder ofte, når sedationens virkning forsvinder.

- Alvorlig bradykardi og reduceret respirationsfrekvens er blevet rapporteret, særligt hos heste.

- Efter indgivelsen til heste vil der sædvanligvis forekomme en forbigående stigning efterfulgt af et fald i blodtrykket.

- Der er rapporteret hyppigere vandladning.

- Muskelrystelser og bevægelse som reaktion på skarpe auditive eller fysiske stimuli kan forekomme. Selvom det er sjældent, er voldelige reaktioner rapporteret hos heste efter indgivelse af xylazin.

- Ataksi og reversibel penisprolaps kan forekomme.

- I meget sjældne tilfælde kan xylazin forårsage let kolik, da tarmmotiliteten er midlertidigt nedsat. Som en forebyggende foranstaltning bør heste ikke fodres efter sedation, før virkningen helt har fortaget sig.

 

Kvæg

- Hos kvæg kan xylazin fremkalde præmatur kælvning, og det reducerer også implantering af ovum.

- Kvæg, der har modtaget høje doser af xylazin, kan have løs afføring i 24 timer efter.

- Andre bivirkninger inkluderer snorken, kraftig salivation, atoni af vommen, atoni af tungen, opgylpning, trommesyge, nasalt pibende åndedræt, hypotermi, bradykardi, øget vandladning og reversibel penisprolaps.

- Hos kvæg er bivirkningerne generelt mere udtalte efter intramuskulær indgivelse sammenlignet med intravenøs

 

Hund og kat

- Katte og hunde kaster ofte op i begyndelsen af en xylazin-induceret sedation, især når dyrene netop er blevet fodret.

- Dyr kan udvise kraftig spytsekretion efter injektion med xylazin.

- Andre bivirkninger hos hunde og katte omfatter: muskelsitren, bradykardi med AV-blokering, hypotension, nedsat respirationsfrekvens, bevægelse som reaktion på skarpe auditive påvirkninger, hyperglykæmi og øget vandladning hos katte.

- Hos katte forårsager xylazin sammentrækninger af uterus og kan fremkalde præmatur fødsel.

- Hos hunde er bivirkningerne generelt mere udtalte efter subkutan indgivelse sammenlignet med intramuskulær, og effekten (virkningen) kan være mindre forudsigelig.

- Hos disponerede hunderacer med en stor brystkasse (grand danois, irsk setter) er sjældne tilfælde af trommesyge blevet rapporteret.

- Hos bedøvede dyr, især under og efter hvileperioden, er der observeret meget sjældne tilfælde af hjerte-respiratoriske forstyrrelser (hjertestop, dyspnø, bradypnø, lungeødem, hypotension) og neurologiske symptomer (kramper, udmattelse, papillærlidelser, tremor).

Kontraindikationer

- Bør ikke anvendes til dyr med alvorligt nedsat nyre- eller leverfunktion, respiratorisk dysfunktion, hjertelidelser, hypotension og/eller shock.

- Må ikke anvendes til dyr med gastrointestinal obstruktion, da lægemidlets muskelafslappende egenskaber synes at forstærke virkningerne af obstruktionen og på grund af mulig opkastning.

- Må ikke anvendes til dyr, der tidligere har haft krampeanfald.

- Må ikke anvendes til kalve, der er under 1 uge gamle, føl, der er under 2 uger gamle eller hvalpe eller killinger, der er under 6 uger gamle.

- Bør ikke anvendes til dyr med diabetes.

- Må ikke anvendes i sidste del af drægtighedsperioden, (risiko for præmatur fødsel), undtagen ved selve fødslen, se afsnit 4.7 (Drægtighed, diegivning eller æglægning).

- Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Andre CNS-dæmpende midler (barbiturater, narkotika, anæstetika, beroligende midler osv.) kan medføre afhængighedsskabende CNS-depression, hvis de anvendes sammen med xylazin. Doser af disse lægemidler skal reduceres. Xylazin skal derfor anvendes med forsigtighed i kombination med neuroleptika eller beroligende midler.

Xylazin bør ikke anvendes i kombination med sympatomimetika som adrenalin, da det kan medføre ventrikulær arytmi.

Det er blevet rapporteret, at samtidig intravenøs anvendelse af potenserede sulfonamider med alfa-2-agonister forårsager hjertearytmier, som kan være letale. Selvom ingen sådanne virkninger er rapporteret med dette produkt, anbefales det, at intravenøs indgivelse af produkter, der indeholder Trimethoprim/Sulfonamid, ikke bør foretages, når heste er blevet bedøvet med xylazin.

Særlige advarsler

Særlige advarsler for hver dyreart

 

Hest

- Xylazin hæmmer tarmenes normale motilitet. Derfor bør lægemidlet ikke anvendes til heste med kolik, der ikke responderer på analgetika. Brug af xylazin bør undgås for heste med nedsat caecal funktion.

- Efter behandling af heste med xylazin er dyrene modvillige til at gå. Derfor skal lægemidlet så vidt muligt indgives på det sted, hvor behandlingen/undersøgelsen skal finde sted.

- Der skal udvises forsigtighed ved indgivelse af produktet til heste, der er disponerede for laminitis.

- Heste med luftvejssygdomme eller -dysfunktion kan udvikle livstruende dyspnø.

- Dosis bør holdes så lav som muligt.

- Kombination med andre præ-anæstetika eller anæstetika bør kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af risk-benefit-forholdet. Denne vurdering skal tage højde for produkternes sammensætning, deres dosis og formålet med operationen. Den anbefalede dosis kan variere afhængigt af valget af anæstetika-kombinationen.

 

Kvæg

- Drøvtyggere er meget følsomme over for virkningen af xylazin. Normalt vil kvæg blive stående ved lavere doser, men nogle dyr kan lægge sig ned. Ved de højeste anbefalede doser lægger de fleste dyr sig ned, og nogle dyr kan falde i sideleje.

- De motoriske funktioner i vom og netmave sænkes efter injektion af xylazin. Dette kan forårsage trommesyge. Det anbefales at tilbageholde foder og vand i flere timer inden indgivelse af xylazin.

- Hos kvæg er evnen til at tygge drøv, hoste og synke bibeholdt, men reduceret under sedation. Der skal derfor holdes nøje opsyn med kvæg i restitutionsperioden: Dyrene bør holdes i brystleje.

- Hos kvæg kan der forekommende livstruende virkninger efter intramuskulær administration med doser over 0,5 mg/kg legemsvægt (åndedræts- og kredsløbssvigt). Derfor er meget præcis dosering påkrævet.

- Kombination med andre præ-anæstetika eller anæstetika bør kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af risk-benefit-forholdet. Denne vurdering skal tage højde for produkternes sammensætning, deres dosis og formålet med operationen. Den anbefalede dosis kan variere afhængigt af valget af anæstetika-kombinationen.

Hund og kat

- Xylazin hæmmer tarmenes normale motilitet. Dette kan gøre xylazin-sedation uønsket ved røntgenundersøgelser af det øvre mave-tarmsystem, da det fremmer fyldning af maven med gas og gør tolkningen mindre sikker.

- Brachycephale hunde med luftvejssygdomme eller -dysfunktion kan udvikle livstruende dyspnø.

- Kombination med andre præ-anæstetika eller anæstetika bør kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af risk-benefit-forholdet. Denne vurdering skal tage højde for produkternes sammensætning, deres dosis og formålet med operationen. Den anbefalede dosis kan variere afhængigt af valget af anæstetika-kombinationen.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
Miljømæssige forhold
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE