Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

 

Til kat som har eller risikerer at få blandingsinfestationer med cestoder, nematoder og ektoparasitter. Veterinærlægemidlet er udelukkende indiceret når der behandles samtidigt for alle tre grupper.

 

Ektoparasitter

- Behandling og forebyggelse af loppeangreb (Ctenocephalides felis). Lopper dræbes inden for 24 timer. En behandling forebygger nye angreb i mindst en måned.

- Forebyggelse af loppesmitte til omgivelserne ved at hæmme udviklingen af umodne loppestadier (æg, larver og pupper) i mere end en måned.

- Præparatet kan indgå som led i behandlingen af loppebetinget allergisk dermatit (FAD).

- Behandling og forebyggelse af flåtangreb (Ixodes ricinus). Flåter dræbes inden for 48 timer. En behandling forebygger nye angreb i op til 3 uger.

- Behandling af skab hos kat (Notoedres cati).

 

Cestoder

- Behandling af infestationer med bændelorm (Dipylidium caninum, Taenia taeniaeformis, Echinococcus multilocularis, Joyeuxiella pasqualei (voksne) og Joyeuxiella fuhrmanni (voksne)).

 

Nematoder

- Behandling af infestationer med gastrointestinale nematoder (L3, L4 larver og voksne stadier af Toxocara cati, voksne stadier af Toxascaris leonina, L4 larver og voksne stadier af Ancylostoma tubaeforme og Ancylostoma ceylanicum samt voksne stadier af Ancylostoma brazilienze).

- Behandling af infestationer med kattens lungeorm (L3 larver, L4 larver og voksne stadier af Aelurostrongylus abstrusus, L4 larver og voksne stadier af Troglostrongylus brevior).

- Behandling af infestationer med blæreorm (Capillaria plica).

- Forebyggelse af hjerteorm (Dirofilaria immitis larver) i en måned.

Dosering og indgivelsesvej

 

Til udvortes brug på huden (spot-on).

 

 

Brugen af veterinærlægemidlet bør udelukkende baseres på bekræftet blandingsinfestation, eller betydelig risiko for blandingsinfestation, med ektoparasitter og nematoder (inkl. forebyggelse af hjerteorm), hvor der også er indikation for samtidig behandling mod cestoder. Hvor der ikke er risiko for blandingsinfestation, bør man som udgangspunkt overveje at anvende et smalspektret antiparasitært middel til behandlingen.

 

For at sikre at der kun behandles i tilfælde af /risiko for blandingsinfestation, bør udskrivning tilpasses den enkelte kats behov og være baseret på en klinisk vurdering, dyrets livsstil og på den lokale epidemiologiske status (inkl. risiko for zoonose hvor det er relevant).

 

Behandling bør ikke ekstrapoleres fra et dyr til et andet uden dyrlægens vurdering.

 

Dosering:

 

Den anbefalede minimumsdosis er 10 mg/kg kropsvægt for fipronil, 12 mg/kg for (S)-methopren, 0,5 mg/kg for eprinomectin og 10 mg/kg for praziquantel.

 

Vælg den applikatorstørrelse som passer til kattens vægt.

 

Kattens vægt

Indhold pr. dosisenhed (ml)

Fipronil (mg)

(S)-methopren (mg)

Eprinomectin (mg)

Praziquantel (mg)

< 2,5 kg

0,3

25

30

1,2

25

2,57,5 kg

0,9

75

90

3,6

75

> 7,5 kg

Passende kombination af applikatorer

 

Administrationsmåde:

Klip blisteret op med en saks langs den stiplede linje og træk filmen af. Tag applikatoren ud af pakningen og hold den lodret. Træk stemplet lidt ud, vrid og træk hætten af. Del pelsen langs nakkens midterlinje mellem basis af hovedet og skulderbladene, således at huden bliver synlig. Placer applikatorens spids på huden og anbring hele indholdet direkte på huden på ét og samme sted.

 

Forebyggelse af hjerteorm (Dirofilaria immitis larver) bør påbegyndes indenfor 1 måned efter, at katten første gang kan forventes at blive udsat for myg.

Ved behandling mod Aelurostrongylus abstrusus anbefales eventuelt en opfølgende administration en måned efter den første behandling.

Bivirkninger (forekomst og sværhedsgrad)

 

I kliniske studier var det almindeligt at se midlertidig sammenfiltring af pelsen samt milde og forbigående hudreaktioner på applikationsstedet (kløe, hårtab) efter behandling.

 

Det var almindeligt at se midlertidig, voldsom savlen i kliniske studier, hvis katten slikkede på applikationsstedet efter behandling.

 

Symptomer fra fordøjelseskanalen og/eller neurologiske symptomer kan ses efter utilsigtet oral indtagelse af veterinærlægemidlet (se punkt 4.5 (Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen)). I meget sjældne tilfælde er der set kortvarig blindhed eller nedsat syn baseret på sikkerhedserfaringer efter markedsføring.

 

Symptomatisk behandling kan være nødvendig hvis disse symptomer ikke forsvinder spontant inden for 24 timer. Korrekt applikation vil minimere forekomsten af sådanne tilfælde (se punkt 4.9 (Dosering og indgivelsesvej)).

 

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelige (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjældne (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

 

 

Kontraindikationer

 

Må ikke anvendes til syge eller afkræftede dyr.

Må ikke anvendes til kaniner.

Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

 

Ingen kendte.

Særlige advarsler for hver enkelt dyreart, som lægemidlet er beregnet til

 

Når veterinærlægemidlet påføres, skal man ved behandling af langhårede racer være særlig opmærksom på, at det påføres direkte på huden og ikke i pelsen, da dette kan føre til en lavere biotilgængelighed af de aktive stoffer og dermed reduceret virkning.

 

Der foreligger ingen data for, hvordan badning/shamponering påvirker veterinærlægemidlets virkning hos kat. Det er imidlertid usandsynligt, at virkningen reduceres markant, hvis dyret kommer i kortvarig kontakt med vand én til to gange inden for en måned efter påføringen. For en sikkerheds skyld anbefales det, at man ikke bader dyr inden for 2 dage efter påføring.

 

Efter behandling med BROADLINE dræbes flåter sædvanligvis inden for 48 timer efter infestation uden at have fået et blodmåltid. Overførsel af infektiøse lidelser kan imidlertid ikke helt udelukkes, da tilhæftning af enkelte flåter kan forekomme.

 

Re-infestation med bændelorm kan ske, med mindre man kontrollerer tilstedeværelsen af mellemværter som bl.a. lopper og mus.

 

Hos enkelte katte kan Notoedres cati infestation være svær eller kompliceres af bakteriel infektion. I disse tilfælde kan anden samtidig behandling blive nødvendig.

 

Resistens hos parasitter kan udvikles over for enhver klasse af antiparasitære lægemidler ved hyppig anvendelse af et stof fra samme klasse. Man bør derfor tage højde for epidemiologiske informationer om målarternes aktuelle følsomhed for at begrænse sandsynligheden for fremtidig resistensudvikling.

 

Katte fra områder med endemisk hjerteorm, eller som har rejst til endemiske områder, kan blive smittet med voksne hjerteorm. Det er sikkert at administrere veterinærlægemidlet til katte, som er smittet med voksne hjerteorm, men der er ikke påvist nogen terapeutisk virkning mod voksne Dirofilaria immitis. Det anbefales derfor, at alle katte som er 6 måneder gamle eller ældre, som lever i områder med endemisk hjerteorm, testes for eksisterende infestation med hjerteorm, før de behandles med præparatet til forebyggelse af hjerteorm.

 

Nogle katte med persisterende Joyeuxiella spp. infestation kan imidlertid have en høj tilstedeværelse af juvenile orm, som ikke er følsomme for produktet. I sådanne tilfælde anbefales en opfølgning på behandlingen.

 

For at reducere risikoen for re-infestation med nyligt klækkede lopper anbefales det, at alle katte i husholdningen behandles. Andre dyr i samme husholdning bør også behandles med et passende præparat.

 

Alle loppestadier kan spredes til dyrets kurv, leje og sædvanlige hvilesteder såsom tæpper og bløde møbler. I tilfælde af massivt loppeangreb samt ved starten af behandlingen skal omgivelserne derfor behandles med et egnet bekæmpelsesmiddel og derefter støvsuges regelmæssigt.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning
Overdosering (symptomer, nødforanstaltninger, modgift), om nødvendigt
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske oplysninger
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Fortegnelse over hjælpestoffer
Væsentlige uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Den indre emballages art og indhold
Eventuelle særlige forholdsregler ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller affaldsmaterialer fra brugen af sådanne
INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
FORBUD MOD SALG, UDLEVERING OG/ELLER BRUG