Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Anvendes som en del af behandlingen af digital dermatitis.

Dosering og indgivelsesmåde

Hvis det angrebne område er snavset, skal det rengøres med en engangsklud for at sikre direkte kontakt med gelen.

Påfør midlet på det angrebne område med en ren pensel. Det angrebne område skal dækkes fuldstændigt med gelen under behandlingen, der omfatter følgende trin:

 

Dag 0: Påfør gelen på det angrebne område, og læg en bandage.

Dag 3: Fjern bandagen, og påfør gelen igen uden at lægge en bandage.

Dag 7: I tilfælde af utilstrækkelig heling påføres gelen igen uden at lægge en bandage.

 

Kontakt en veterinær kirurg, hvis det angrebne område ikke er helet på dag 10.

 

Der medfølger en pensel med hver beholder med gel. Bandage medfølger ikke.

Bivirkninger

Ingen kendte.

Kontraindikationer

Ingen

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen kendte.

Særlige advarsler

Ingen.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
Miljømæssige forhold
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE