Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Hos hoppen, koen, soen, fåret, geden, tæven og hunkatten indiceres produktet til:

 

- Obstetrisk anvendelse (stimulation af sammentrækninger i livmoderen for at lette fødsel ved en fuldt udvidet livmoderhals, fremme involution af livmoderen efter fødslen, hjælpe til kontrol af blødning efter fødsel).

 

- Fremme af mælketilløb i tilfælde af agalakti.

Dosering og indgivelsesmåde

Indgives ved subkutan eller intramuskulær injektion.

 

Hoppe og ko: 4-6 ml

So: 3 ml

Får og ged: 1-2 ml

Tæve og hunkat: 0,25-1 ml

 

Til behandling af agalakti bør det angivne højere doseringsniveau anvendes.

 

Produktet kan indgives som langsom intravenøs injektion med doser på en tredjedel af ovenstående.

 

Forøgede doser vil ikke medføre forholdsmæssigt øget farmakologisk effekt.

Bivirkninger

Ingen

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes til tilfælde af obstruktiv dystoki og/eller i tilfælde af at livmoderhalsen ikke udvides.

 

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Dette veterinærlægemiddel kan anvendes samtidig med antibiotika ved behandling af endometritis. Stimulation af β-adrenerge receptorer kan nedsætte effekten af oxytocin på livmoderen og mælkekirtlerne. Hvis sympatomimetiske midler eller andre vasokonstriktorer bruges sammen med oxytocin, da kan det post partum resultere i forhøjet blodtryk.

Særlige advarsler

Adrenalin på fysiologiske niveauer reducerer effekten af oxytocin på livmoderen eller brystkirtlerne betydeligt. Af den grund bør dyret ikke være opskræmt, hvis der ønskes en fuld oxytocin-effekt for enten at få mælken til at "løbe til" eller fremkalde sammentrækninger i livmoderen.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
Miljømæssige forhold
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE