Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer
Behandling af kroniske manifestationer af atopisk dermatitis hos hund.
Symptomatisk behandling af kronisk allergisk dermatitis hos kat.
Dosering og indgivelsesmåde

Oral anvendelse.

 

Før behandlingen indledes bør alle andre behandlingsmuligheder have været overvejet.

 

Dyrets kropsvægt skal bestemmes nøjagtigt før behandling.

 

Hund:
Den anbefalede dosis af ciclosporin er 5 mg/kg kropsvægt (0,05 ml oral opløsning pr. kg
kropsvægt), som i starten skal gives dagligt. Hyppigheden af indgivelsen bør efterfølgende
reduceres, afhængigt af responset.

 

Initialt gives ciclosporin dagligt, indtil der ses en tilfredsstillende klinisk bedring. Dette vil
sædvanligvis ske inden for 4-8 uger. Hvis der ikke ses en virkning inden for de første 8
uger, bør behandlingen stoppes.

 

Når de kliniske symptomer på atopisk dermatitis er under tilfredsstillende kontrol kan
præparatet gives hver anden dag. Dyrlægen bør, med regelmæssige mellemrum, foretage
en klinisk vurdering og justere doseringshyppigheden efter den opnåede kliniske effekt.

 

I visse tilfælde, hvor de kliniske symptomer er under kontrol med dosering hver anden dag,
kan dyrlægen beslutte at give præparatet hver 3. til 4. dag. Man bør bruge den laveste
effektive doseringshyppighed til at opretholde lindring af de kliniske tegn.

 

Patienter bør regelmæssigt revurderes og andre behandlingsmuligheder overvejes.
Anvendelse af supplerende behandling (med f.eks. medicinsk shampoo eller fedtsyrer) kan
eventuelt overvejes før doseringsintervallet nedsættes.
Behandlingens varighed bør justeres i henhold til behandlingsrespons. Behandlingen kan
standses når de kliniske symptomer er under kontrol. Ved tilbagevenden af kliniske
symptomer bør behandlingen genoptages med daglig dosering, og i visse tilfælde kan
gentagne behandlingsforløb være nødvendig.

 

Dosering til hund:
Ved standarddosering med 5 mg/kg.

asset-55e11414-07a2-4b6b-ab9f-c484eee138a4

 

Emballage type 2
Med 30 og 50 ml flasker følger både en 1 ml oralsprøjte (med inddeling for hver 0,05 ml)
og en 3 ml oralsprøjte (med inddeling for hver 0,1 ml). En af disse anvendes til at dosere
efter kropsvægt, som angivet ovenfor.

 

Kat:
Den anbefalede dosis af ciclosporin er 7 mg/kg kropsvægt (0,07 ml oral opløsning pr. kg
kropsvægt), som i starten skal gives dagligt.

 

Hyppigheden af indgivelsen bør efterfølgende reduceres, afhængigt af responset.

 

Initialt gives ciclosporin dagligt, indtil der ses en tilfredsstillende klinisk bedring (vurderet
på baggrund af kløens intensitet og læsionernes alvorlighed - ekskoriationer, miliær
dermatitis, eosinofile plaques og/eller selvpåført alopeci. Dette vil sædvanligvis ske inden
for 4-8 uger. Svær og langvarig kløe kan føre til stress og overdreven pelspleje. I sådanne
tilfælde kan ophør af selvpåført alopeci være forsinket, selvom der under behandling sker
en forbedring i forhold til kløe.

 

Når de kliniske symptomer på allergisk dermatitis er under tilfredsstillende kontrol kan
præparatet gives hver anden dag. I visse tilfælde, hvor de kliniske symptomer er under
kontrol med dosering hver anden dag, kan dyrlægen beslutte at give præparatet hver 3. til 4. dag. Man bør bruge den laveste effektive doseringshyppighed til at opretholde lindring af de kliniske symptomer.

 

Patienter bør regelmæssigt revurderes og andre behandlingsformer overvejes.
Behandlingens varighed bør justeres i forhold til behandlingsrespons. Behandlingen kan
standses, når de kliniske symptomer er under kontrol. Ved tilbagevenden af kliniske
symptomer bør behandlingen genoptages med daglig dosering, og i visse tilfælde kan
gentagne behandlingsforløb være nødvendig.

 

Præparatet kan gives enten iblandet foderet eller direkte i kattens mund. Opløsningen bør
blandes med en lille portion foder, som gives til katten, gerne efter en passende
fasteperiode, for at sikre at alt ædes. Hvis katten er uvillig til at æde foder iblandet
præparatet, bør det gives ved at placere sprøjten til oral brug direkte i kattens mund og give
den fulde dosis. Hvis en kat kun delvist æder foder iblandet præparatet, bør behandlingen
genoptages den følgende dag ved brug af sprøjten til oral brug. Al ikke ædt medicineret
foder skal smides ud med det samme og foderskålen skal vaskes omhyggeligt.

 

Virkning og sikkerhed af præparatet blev vist ved kliniske studier med en varighed på 4,5
måned.

 

Dosering til kat:
Da virkning og sikkerhed af ciclosporin ikke er fastlagt for katte der vejer mindre end 2,3
kg (se pkt. 4.5 - Særlige forsigtighedsregler), bør brugen af præparatet til katte der vejer mindre end 2,3 kg baseres på
den ansvarlige dyrlæges vurdering af fordele og ulemper.

asset-c4c6f590-bdb8-46fe-8a8c-f29bc1b0e582

 

Emballage type 2
Med 30 og 50 ml flasker følger både en 1 ml oralsprøjte (med inddeling for hver 0,05 ml)
og en 3 ml oralsprøjte (med inddeling for hver 0,1 ml). En af disse anvendes til at dosere
efter kropsvægt, som angivet ovenfor.

 

Brugsvejledning
Hund: Lægemidlet bør gives mindst 2 timer før eller efter fodring. Placer sprøjten til oral
brug direkte i hundens mund.
Kat: Præparatet kan gives enten iblandet foderet eller direkte i kattens mund.

 

Indre emballage type 2
asset-f718ef11-db49-4062-927b-ff1afde4cbac
Hvis nødvendigt, kan sprøjten til oral brugs yderside aftørres med en tør klud, som smides
ud umiddelbart efter brug.

Bivirkninger

Vedrørende malignicitet, se pkt. 4.3 (Kontraindikationer) og pkt. 4.5 (Særlige forsigtighedsregler).

 

Hund: Forekomst af bivirkninger er ikke almindelig. De almindeligt forekommende
bivirkninger er forstyrrelser i mave-tarmkanalen, som opkastning, slimet eller blød fæces
og diarré. Disse er milde og forbigående og kræver sædvanligvis ikke seponering af
behandlingen.
Andre bivirkninger, som er ikke almindeligt forekommende, er: sløvhed eller
hyperaktivitet, anorexi, let til moderat hyperplasi af gummerne, hudreaktioner såsom
vorteformede læsioner eller pelsforandringer, rødme og hævelse af det ydre øre samt
muskelsvaghed eller muskelkramper.

 

Let og forbigående savlen kan ses efter indgift.

 

Disse virkninger forsvinder sædvanligvis spontant, når behandlingen seponeres.
I meget sjældne tilfælde er der konstateret diabetes mellitus, særligt hos West Highland
White Terriers.

 

Kat:
Hos katte behandlet med ciclosporin er følgende bivirkninger set:
Meget almindelige: Forstyrrelser i mave-tarmkanalen, eks. opkast og diarré, kombineret
med vægttab. Disse er almindeligvis milde og forbigående og kræver ikke, at behandlingen
afbrydes.
Øget ædelyst ses også ofte.
Almindelige: Sløvhed, ophørt ædelyst, savlen, hyperaktivitet, øget drikkelyst, hyperplasi af
gingiva og lymfopeni. Disse forsvinder almindeligvis spontant efter endt behandling eller
nedsat doseringshyppighed.
Bivirkninger kan være alvorlige for det enkelte dyr.

 

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:
- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en
behandling)
- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)
- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)
- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)
- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller
flere af hjælpestofferne.

 

Bør ikke anvendes, hvis der tidligere er set maligne lidelser eller hvor der er tale om
progressive maligne sygdomme.

 

Vaccinér ikke med levende vaccine, hverken under behandlingen eller inden for 2 ugers
interval før eller efter denne (se også pkt. 4.5 - Særlige forsigtighedsregler og pkt. 4.8 - Interaktion med andre lægemidler).

 

Bør ikke anvendes til hunde, der er under seks måneder gamle eller som vejer under 2 kg.

 

Bør ikke anvendes til katte inficeret med felin leukæmivirus (FeLV) eller felin
immunodeficitvirus (FIV).

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Forskellige lægemiddelstoffer er kendt for kompetitivt at hæmme eller inducere de
enzymer, der medvirker til metaboliseringen af ciclosporin, især cytokrom P450
(CYP3A4). I særlige klinisk velbegrundede tilfælde kan der således være behov for en
justering af dosis.

 

Den aktive stofgruppe azoler (f.eks. ketoconazol) vides at medføre stigning i blodets
ciclosporin-koncentration hos hund og kat, hvilket vurderes at være klinisk relevant.
Ketoconazol i doser på 5-10 mg/kg kan øge koncentrationen i blodet med op til 5 gange
hos hunde. Dyrlægen bør derfor, ved samtidig brug af ketoconazol og ciclosporin, overveje
at fordoble behandlingsintervallet, dersom hunden er sat på en daglig dosering. Makrolider
som erythromycin kan forøge plasmaniveauet af ciclosporin op til 2 gange. Visse
cytochrom P450 induktorer, antikonvulsive midler og antibiotika (f.eks.
trimethoprim/sulfadimidin) kan sænke plasmakoncentrationen af ciclosporin.

 

Ciclosporin er et substrat og en inhibitor for MDR1 P-glycoprotein transporteren. Derfor
kan samtidig indgift af ciclosporin og P-glycoproteinsubstrater så som makrocycliske
laktoner (f.eks. ivermectin og milbemycin) nedsætte disse stoffers transport ud af blodhjernebarrieren, hvilket kan føre til symptomer på CNS-toxicitet.

 

Ciclosporin kan øge den nyrebeskadigende virkning af aminoglycosidantibiotika og
trimethoprim, hvorfor samtidig brug af ciclosporin og disse stoffer ikke anbefales.

 

Særlig opmærksomhed bør udvises i forbindelse med vaccination (se pkt. 4.3 (Kontraindikationer) og pkt. 4.5 (Særlige forsigtighedsregler)
samt samtidig brug af andre immunosupressive stoffer (se pkt. 4.5 - Særlige forsigtighedsregler).

Særlige advarsler
Ved opstart af behandling med ciclosporin bør brugen af andre tiltag og/eller behandling
for kontrol af moderat til svær kløe overvejes.
VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
Miljømæssige forhold
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE