Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Svin: Behandling af luftvejsinfektioner, gastrointestinale infektioner, urogenitale infektioner, ørenekrose, sekundære infektioner, der følger efter virale infektioner og septikæmi forårsaget af mikroorganismer, der er følsomme over for amoxicillin

 

Høns: Behandling af luftvejsinfektioner og gastrointestinale infektioner forårsaget af mikroorganismer, der er følsomme over for amoxicillin.

Dosering og indgivelsesmåde

Til oral indgivelse

Til brug i drikkevand og i fødesystemer til svin.

Til brug i drikkevand til høns.

 

Svin:

Den anbefalede dosis er 11,2 mg amoxicillin dagligt pr. kg legemsvægt (svarende til 16,1 mg af veterinærlægemidlet pr. 1 kg legemsvægt pr. dag) indgivet i 3-5 på hinanden følgende dage.

 

Høne:

Den anbefalede dosis er 20 mg amoxicillin dagligt pr. kg legemsvægt (svarende til 28,7 mg af veterinærlægemidlet pr. 1 kg legemsvægt pr. dag) indgivet i 3-5 på hinanden følgende dage.

 

Til brug i drikkevand

Ved klargøring af vand indeholdende lægemiddel bør der tages højde for det behandlede dyrs legemsvægt og dets daglige vandforbrug. Forbruget kan afhænge af faktorer som art, alder, helbredstilstand, race, produktionssystem (f.eks. forskellige temperaturer, forskellige lysbehandlinger). For at opnå den korrekte dosis skal amoxicillinkoncentrationen justeres tilsvarende.

 

Klargøring af vand indeholdende lægemiddel bør indeholde en mængde til fortæring inden for de næste 12 timer. Ubrugt vand indeholdende lægemiddel bør kasseres efter 12 timer, og der skal klargøres frisk vand indeholdende lægemiddel til de næste 12 timer.

 

Følgende formel kan anvendes til at beregne den krævede mængde veterinærlægemiddel i mg pr. liter drikkevand:

 

asset-f21b10f3-8002-4b4d-ad71-71aa79840b3e

 

Veterinærlægemidlet bør tilføres drikkevandet ved at røre grundigt, indtil midlet er fuldstændig opløst. Produktets maksimale opløselighed i vand er ca. 6 g/liter. For at sikre tilfredsstillende vandforsyning bør der være god adgang til vandforsyningssystemet for de dyr, der skal behandles. Ingen anden kilde til drikkevand bør være tilgængelig i den periode, hvor medicinen anvendes. I produktionssystemer, hvor dyrene går frit omkring, bør de holdes i stalden under behandlingen.

 

Når det er muligt, bør vandforsyningssystemet rengøres tilstrækkeligt efter medicineringsperioden for at undgå indtagelse af subterapeutiske mængder af det aktive stof.

 

Brug i fødesystemer:

Produktet kan også indgives sammen med føden i den anbefalede daglige dosis. Denne indgivelsesmåde er kun beregnet til behandling af enkelte svin på gårde, hvor kun et lille antal svin skal behandles. Kun pakkestørrelsen på 100 g er egnet til brug i fødesystemer.

 

Større grupper bør behandles med drikkevand indeholdende lægemiddel.

 

Før hver indgivelse bør pulveret blandes grundigt i små mængder føde og indgives direkte til dyret inden hovedmåltidet. Der bør drages omsorg for, at den tilsigtede dosis indtages helt.

 

Legemsvægten bør bestemmes så nøjagtigt som muligt, så man sikrer, at doseringen er korrekt og undgår underdosering.

Bivirkninger

I meget sjældne tilfælde (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter) ses følgende bivirkninger:

- allergiske reaktioner, alvorligheden varierer fra hud udslet til anafylaktisk shock;

- gastrointestinale symptomer (opkastning, diarré).

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for penicilliner, andre stoffer fra beta-laktam-gruppen, eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

 

Bør ikke anvendes ved tilstedeværelse af ß-laktamase-producerende bakterier.

 

Bør ikke anvendes til lagomorfer, marsvin, hamstere eller ørkenrotter.

 

Bør ikke anvendes til dyr med alvorlig nyrelidelse, inkl. anuri og oliguri.

 

Bør ikke anvendes til drøvtyggere eller heste.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Må ikke kombineres med bakteriostatiske antibiotika.

 

Må ikke anvendes samtidigt med neomycin, da dette blokerer absorptionen af orale penicilliner.

 

Samtidig anvendelse af β-lactam antibiotika og aminoglykosider har synergistisk effekt.

Særlige advarsler

Syge dyr har ændret drikkeadfærd og bør medicineres parenteralt, når det er muligt.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
Miljømæssige forhold
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE