Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer for hver dyreart, som lægemidlet er beregnet til

Svin: Behandling af luftvejsinfektioner, gastrointestinale infektioner, urogenitale infektioner, sekundære infektioner, der følger efter virale infektioner og septikæmi forårsaget af mikroorganismer, der er følsomme over for amoxicillin

Høns: Behandling af luftvejsinfektioner og gastrointestinale infektioner forårsaget af mikroorganismer, der er følsomme over for amoxicillin.

Administrationsveje og dosering

Til brug i drikkevand og i fødesystemer til svin.

Til brug i drikkevand til høns.

 

Svin:

Den anbefalede dosis er 11,2 mg amoxicillin dagligt pr. kg legemsvægt (svarende til 16,1 mg af

veterinærlægemidlet pr. 1 kg legemsvægt pr. dag) indgivet i 3-5 på hinanden følgende dage.

 

Høne:

Den anbefalede dosis er 20 mg amoxicillin dagligt pr. kg legemsvægt (svarende til 28,7 mg af

veterinærlægemidlet pr. 1 kg legemsvægt pr. dag) indgivet i 3-5 på hinanden følgende dage.

 

Legemsvægten bør bestemmes så nøjagtigt som muligt, så man sikrer, at doseringen er korrekt og undgår underdosering. Det anbefales at anvende hensigtsmæssigt kalibreret måleudstyr.

 

Til brug i drikkevand:

Ved klargøring af vand indeholdende lægemiddel bør der tages højde for det behandlede dyrs legemsvægt og

dets daglige vandforbrug. Forbruget kan afhænge af faktorer som art, alder, helbredstilstand, race,

produktionssystem (f.eks. forskellige temperaturer, forskellige

lysbehandlinger). Indtagelsen af medicineret vand afhænger af dyrenes kliniske tilstand. For at opnå den

korrekte dosering kan det være nødvendigt at justere koncentrationen af amoxicillin muligvis i

overensstemmelse hermed. Klargøring af vand indeholdende lægemiddel bør indeholde en mængde til

fortæring inden for de næste 12 timer. Ubrugt vand indeholdende lægemiddel bør kasseres efter 12 timer, og

der skal klargøres frisk vand indeholdende lægemiddel til de næste 12 timer.

Baseret på den anbefalede dosis, antallet af dyr, der skal behandles, samt disses legemsvægt bør den

nøjagtige daglige koncentration af veterinærlægemidlet beregnes efter følgende formel:

mg veterinærlægemiddel/ kg kropsvægt dag

x

gennemsnitlig legemsvægt (kg) for dyr, der skal behandles

= … mg veterinærlægemiddel
pr. liter drikkevand

gennemsnitlig dagligt vandforbrug (liter) pr. dyr

 

Veterinærlægemidlet bør tilføres drikkevandet ved at røre grundigt, indtil veterinærlægemidlet er fuldstændig opløst. Veterinærlægemidlets maksimale opløselighed i vand er ca. 6 g/liter. For at sikre tilfredsstillende vandforsyning bør der være god adgang til vandforsyningssystemet for de dyr, der skal behandles.

Ingen anden kilde til drikkevand bør være tilgængelig i den periode, hvor medicinen anvendes. I produktionssystemer, hvor dyrene går frit omkring, bør de holdes i stalden under behandlingen.

Når det er muligt, bør vandforsyningssystemet rengøres tilstrækkeligt efter medicineringsperioden for at undgå indtagelse af subterapeutiske mængder af det aktive stof.

 

Brug i fødesystemer:

Veterinærlægemidlet kan også indgives sammen med føden i den anbefalede daglige dosis. Denne

indgivelsesmåde er kun beregnet til behandling af enkelte svin på gårde, hvor kun et lille antal svin skal behandles. Kun pakkestørrelsen på 100 g er egnet til brug i fødesystemer.

Større grupper bør behandles med drikkevand indeholdende lægemiddel.

Før hver indgivelse bør pulveret blandes grundigt i små mængder føde og indgives direkte til dyret inden hovedmåltidet. Der bør drages omsorg for, at den tilsigtede dosis indtages helt.

Bivirkninger

Svin og høns:

 

Meget sjælden

(< 1 dyr ud af 10 000 behandlede dyr, herunder enkeltstående indberetninger):

Allergiske reaktioner *

Gastrointestinale symptomer (opkastning, diarré)

* alvorligheden varierer fra hududslæt til anafylaktisk shock.

 

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et veterinærlægemiddel. Indberetningerne sendes, helst via en dyrlæge, til enten indehaveren af markedsføringstilladelsen eller til den nationale kompetente myndighed via det nationale indberetningssystem. Se afsnittet "Kontaktoplysninger" i indlægssedlen.

Kontraindikationer

Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for penicilliner, andre stoffer fra beta-laktam-gruppen, eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Må ikke anvendes ved tilstedeværelse af ß-laktamase-producerende bakterier.

Må ikke anvendes til lagomorfer, marsvin, hamstere eller ørkenrotter.

Må ikke anvendes til dyr med alvorlig nyrelidelse, inkl. anuri og oliguri.

Må ikke anvendes til drøvtyggere eller heste.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Må ikke kombineres med bakteriostatiske antibiotika.

Må ikke anvendes samtidigt med neomycin, da dette blokerer absorptionen af orale penicilliner.

Samtidig anvendelse af β-lactam antibiotika og aminoglykosider har synergistisk effekt.

Særlige advarsler

Syge dyr har ændret drikkeadfærd og bør medicineres parenteralt, når det er muligt.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til
Særlige forholdsregler vedrørende brugen
Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning
Symptomer på overdosering (og, hvis relevant, nødforanstaltninger og modgift)
Særlige begrænsninger og betingelser for anvendelse, herunder begrænsninger for anvendelsen af antimikrobielle og antiparasitære veterinærlægemidler for at begrænse risikoen for udvikling af resistens
Tilbageholdelsestid(er)
FARMAKOLOGISKE OPLYSNINGER
ATCvet-kode
Farmakodynamiske oplysninger
Farmakokinetiske oplysninger
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Væsentlige uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige forholdsregler vedrørende opbevaring
Den indre emballages art og indhold
Særlige forholdsregler vedrørende bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller affaldsmaterialer fra brugen heraf
NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)
DATO FOR FØRSTE TILLADELSE
DATO FOR SENESTE ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉET
KLASSIFICERING AF VETERINÆRLÆGEMIDLER