Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Behandling af infektioner i kyllinger, kalkuner og ænder forårsaget af amoxicillinfølsomme bakterier.

 

Svin: Til behandling af pasteurellose

Dosering og indgivelsesmåde

Til anvendelse i drikkevand.

 

Opløs pulveret i frisk drikkevand umiddelbart før brug. Medicineret vand, der ikke anvendes inden for 12 timer, bør kasseres, og der bør fyldes op med det medicinerede drikkevand.

 

For at sikre optagelse af det medicinerede vand bør dyrene ikke have adgang til anden vandforsyning, mens de er under behandling.

 

Følgende formel kan bruges til at beregne den nødvendige koncentration af produktet (i mg af produktet pr. liter drikkevand):

 

asset-468750ee-8941-4950-a53f-3e52c29dd3d7

 

For at sikre en korrekt dosering bør legemsvægten fastsættes så præcist som muligt for at undgå underdosering. Optagelsen af det medicinerede vand afhænger af dyrets kliniske tilstand. For at opnå den korrekte dosering skal koncentrationen af amoxicillin tilpasses under hensyntagen til vandindtagelsen.

 

Kyllinger

Den anbefalede dosis er 15 mg amoxicillintrihydrat pr. kg legemsvægt pr. dag (svarende til 30 mg lægemiddel/kg legemsvægt/dag).

 

Den samlede behandlingsperiode bør være 3 dage eller 5 dage i svære tilfælde.

 

Ænder

Den anbefalede dosis er 20 mg amoxicillintrihydrat/kg legemsvægt pr. dag (svarende til 40 mg lægemiddel/kg legemsvægt/dag) i 3 dage i træk.

 

Kalkuner

Den anbefalede dosis er 15-20 mg amoxicillintrihydrat/kg legemsvægt pr. dag (svarende til 30-40 mg lægemiddel/kg legemsvægt/dag) i 3 dage eller i 5 dage i svære tilfælde.

 

Svin

Indgives i drikkevandet for at give 20 mg amoxicillintrihydrat/kg legemsvægt (svarende til 40 mg lægemiddel/kg legemsvægt) dagligt i op til 5 dage.

 

Efter endt medicinering bør vandforsyningssystemet renses på behørig vis for at undgå subterapeutisk indtag af det aktive stof.

Bivirkninger

Penicilliner og cefalosporiner kan forårsage overfølsomhedsreaktioner, som kan være alvorlige.

 

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes til kaniner, marsvin, hamstre, ørkenrotter eller andre små planteædende dyr.

 

Bør ikke anvendes ved overfølsomhed over for penicilliner eller over for andre ß-lactamantibiotika eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

 

Bør ikke anvendes til dyr med nyresygdomme, herunder anuri eller oliguri.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Bør ikke gives sammen med antibiotika med bakteriostatisk virkning såsom tetracykliner, makrolider, sulfonamider.

Særlige advarsler

Ingen.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
Miljømæssige forhold
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE