Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til
Dæmpning af akut angst og frygt fremkaldt af lyde hos hunde.
Dosering og indgivelsesvej

Til anvendelse i mundhulen.


Produktet bør påføres slimhinderne i hundens mundhule mellem kinden og gummerne med en dosis på 125 mikrogram/m2. Sileo-mundsprøjten kan dosere produktet, så det afgives i portioner på 0,25 ml. Hvert trin vises som et punkt på stemplet. Doseringstabellen angiver, hvor mange punkter der skal indgives i forhold til hundens kropsvægt.

asset-4195593e-b402-4790-9fd6-2ff2246c69d7


Følgende doseringstabel angiver doseringsmængde (i punkter), der skal indgives i forhold til den tilsvarende kropsvægt. Hvis dosis for hunden er mere end 6 punkter (1,5 ml), skal halvdelen af dosis indgives i den ene side af hundens mundhule, og den anden halvdel af dosis i den anden side af mundhulen. Den anbefalede dosis må ikke overskrides.

asset-c2d42dbe-fe97-4343-b07d-10473db0874e

asset-0987e827-a40b-496b-867f-5ef50e0a5066


Den første dosis bør gives, så snart hunden viser de første tegn på angst, eller når ejeren registrerer typisk stimulus (f.eks. lyden af fyrværkeri eller torden), der kan fremkalde angst eller frygt hos den pågældende hund. Typiske tegn på angst og frygt er, når hunden gisper, ryster, går frem og tilbage (flytter sig hyppigt, løber rundt eller er rastløs), søger hen til mennesker ("klæber", gemmer sig bag, berører med poterne, følger efter), gemmer sig (under/bag møbler, i mørke rum), forsøger at løbe væk,
fryser (ingen bevægelser), ikke vil spise foder eller godbidder, tisser eller har afføring på uhensigtsmæssige steder, savler osv.


Hvis den angstfremkaldende stimulus fortsætter, og hunden igen viser tegn på angst og frygt, kan der gendoseres, når der er gået 2 timer efter den foregående dosis. Produktet kan doseres op til 5 gange under hver hændelse.

 

Vejledning i dosering af gelen:
Dosering bør foretages af en voksen.

 

KLARGØRING AF NY MUNDSPRØJTE INDEN FØRSTE DOSERING:

asset-b1179d2e-0d0f-4f43-8448-10fc6068d488

VALG AF DOSIS OG DOSERING:

asset-1267571c-57a6-4c72-afd2-d912ca6858ab

asset-88833828-ed62-4cd6-899e-2bbf6aecd5b0

asset-76ed1ebc-31eb-49b9-93c5-e6e3e20db5e4

asset-560d6e94-63c5-4839-8857-8548fff99bc5

 

Bivirkninger (forekomst og sværhedsgrad)

Det er almindeligt forekommende, at slimhinderne omkring det behandlede sted kortvarigt kan blive blege på grund af perifer karforsnævring. Andre almindelige forekommende bivirkninger ved kliniske forsøg har været sedation, opkastninger og urininkontinens.

 

Ikke almindelige bivirkninger ved kliniske forsøg har været angst, periorbital væskeansamling, døsighed og tegn på gastroenteritis.

 

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:
- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)
- Almindelige ( flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)
- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)
- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)
- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Kontraindikationer

Må ikke anvendes til hunde med alvorlige hjertekarsygdomme.
Må ikke anvendes til hunde med alvorlig systemisk sygdom (klassificeret som ASA III-IV), f.eks. nyre- eller leversvigt i sidste fase.
Må ikke anvendes i tilfælde af kendt overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.
Må ikke anvendes til hunde, der tydeligt stadig er sederet af tidligere doser.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion
Brug af midler, der virker dæmpende på centralnervesystemet, forventes at forstærke virkningen af
dexmedetomidin, og derfor bør dosis justeres i henhold til dette.
Særlige advarsler for hver enkelt dyreart, som lægemidlet er beregnet til
Ingen.
VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning
Overdosering (symptomer, nødforanstaltninger, modgift), om nødvendigt
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Fortegnelse over hjælpestoffer
Væsentlige uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Den indre emballages art og indhold
Eventuelle særlige forholdsregler ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller affaldsmaterialer fra brugen af sådanne
INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN