Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Behandling af infektioner i luftvejene og fordøjelseskanalen forårsaget af mikroorganismer, der er følsomme over for doxycyclin.

 

Kalve (inden den drøvtyggende alder)

- Bronchopneumoni og pleuropneumoni forårsaget af Pasteurella spp., Streptococcus spp., Trueperella pyogenes, Histophilus somni og Mycoplasma spp.

 

Svin

- Atrofisk rhinitis forårsaget af Pasteurella multocida og Bordetella bronchiseptica.

- Bronchopneumoni forårsaget af Pasteurella multocida, Streptococcus suis og Mycoplasma hyorhinis.

- Pleuropneumoni forårsaget af Actinobacillus pleuropneumoniae.

 

Kyllinger (slagtekyllinger, avlshøns, unghøns)

- Luftvejsinfektioner forårsaget af Mycoplasma spp., Escherichia coli, Haemophilus paragallinarum og Bordetella avium.

- Enteritis forårsaget af Clostridium perfringens og Clostridium colinum.

Dosering og indgivelsesmåde

Til oral administration i mælkeerstatning og/eller drikkevand.

 

Kalve (inden den drøvtyggende alder)

Til anvendelse i mælkeerstatning.

10 mg doxycyclinhyclat (svarende til 20 mg lægemiddel)/kg legemsvægt/dag, fordelt over 2 administrationer, i 3-5 på hinanden følgende dage.

 

Svin

Til anvendelse i drikkevand.

10 mg doxycyclinhyclat (svarende til 20 mg lægemiddel)/kg legemsvægt/dag i 3-5 på hinanden følgende dage.

 

Kyllinger (slagtekyllinger, avlshøns, unghøns)

Til anvendelse i drikkevand.

25 mg doxycyclinhyclat (svarende til 50 mg lægemiddel)/kg legemsvægt/dag i 3-5 på hinanden følgende dage.

 

Ved dosering gennem drikkevandet skal den præcise daglige mængde produkt beregnes, baseret på den anbefalede dosis og antallet og vægten af de dyr, der skal behandles, i henhold til følgende formel:

 

asset-56f310de-47eb-47fc-b632-3ad4205479b7

 

For at sikre en korrekt dosering skal legemsvægten bestemmes så præcist som muligt.

 

Indtagelsen af medicineret vand afhænger af dyrenes kliniske tilstand. For at opnå en korrekt dosering kan det være nødvendigt at justere koncentrationen i drikkevandet.

 

Det anbefales, at benytte vejeudstyr med en passende kalibrering, hvis der anvendes delpakninger. Den daglige mængde skal tilsættes drikkevandet, så al medicin konsumeres inden for 24 timer. Der bør fremstilles friskt medicineret drikkevand én gang i døgnet. Det anbefales at klargøre en koncentreret opløsning - med ikke over 100 gram produkt pr. liter drikkevand - og fortynde denne yderligere til den terapeutiske koncentration, hvis det er nødvendigt. Alternativt kan den koncentrerede opløsning anvendes i et automatisk doseringsanlæg. Vandet bør omrøres indtil lægemidlet er fuldstændig opløst.

 

Mælkeerstatning: Veterinærlægemidlet skal først opløses i vand, inden mælkepulveret tilsættes. Den medicinerede mælkeerstatning bør anvendes med det samme og bør tilberedes frisk mindst hver 4. time.

 

Der skal altid være tilstrækkelig adgang til vandforsyningssystemet for de dyr, der skal behandles, for at sikre passende vandindtagelse. Ingen anden kilde til drikkevand bør være tilgængelig i medicingeringsperioden. I slutningen af behandlingsperioden bør vandforsyningen rengøres på passende vis for at undgå, at der optages resterende mængder i subterapeutiske doser.

 

Opløseligheden af doxycyclin reduceres ved højere pH. Derfor bør lægemidlet ikke anvendes i hårdt alkalisk vand, da der kan komme bundfald, afhængigt af lægemidlets koncentration. Der kan også forekomme forsinket bundfald.

Bivirkninger

Som for alle tetracycliner, kan der i sjældne tilfælde forekomme allergiske reaktioner og lysfølsomhedsreaktioner. Ved bivirkninger bør behandlingen seponeres.

 

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for tetracycliner eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

 

Bør ikke anvendes til dyr med svært nedsat lever- eller nyrefunktion.

 

Bør ikke anvendes, når der er konstateret tetracyclinresistens i besætningen/flokken på grund af risikoen for krydsresistens.

 

Bør ikke anvendes til drøvtyggende kvæg.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Må ikke bruges sammen med bakteriedræbende antibiotika som penicilliner og cephalosporiner.

 

Må ikke administreres sideløbende med foder, der er overbelastet med polyvalente kationer såsom Ca2+, Mg2+, Zn2+ og Fe3+, da der er mulighed for dannelse af doxycyclin-forbindelser med disse kationer. Må ikke administrers sammen med antacider, kaolin og jernpræparater. Der anbefales et interval mellem administrationen af lægemidlet og administrationen af lægemidler, der indeholder polyvalente kationer på 1-2 timer, da sidstnævnte begrænser optagelsen af doxycyclin.

 

Doxycyclin øger antikoagulansers virkning.

Særlige advarsler

Ingen

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
Miljømæssige forhold
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE