Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer for hver dyreart, som lægemidlet er beregnet til

Til hunde med, eller i risiko for, blandede infestationer med ydre og indre parasitter. Veterinærlægemidlet er udelukkende indiceret, når brug mod flåter, lopper eller mider og en eller flere af de øvrige målparasitter er indiceret på samme tid.

 

Ektoparasitter

Behandling af loppeinfestationer (Ctenocephalides felis og C.canis). Veterinærlægemidlet har en øjeblikkelig og vedvarende dræbende virkning i 5 uger. Lægemidlet kan indgå i en behandlingsstrategi til kontrol af loppebetinget allergisk dermatitis (FAD).

 

Behandling af flåtinfestationer (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus, Ixodes hexagonus, Rhipicephalus sanguineus, Hyalomma marginatum). Veterinærlægemidlet har en øjeblikkelig og vedvarende dræbende virkning i 4 uger.

 

Lopper og flåter skal bide sig fast på værtsdyret og starte indtag af føde for at blive eksponeret for det aktive stof.

 

Behandling af demodicose (forårsaget af Demodex canis).

Behandling af skab (forårsaget af Sarcoptes scabiei var. canis).

Behandling af øremideinfestationer (forårsaget af Otodectes cynotis).

 

Gastrointestinale nematoder

Behandling af infestationer med følgende arter af voksne gastrointestinale nematoder: spolorm (Toxocara canis og Toxascaris leonina), hageorm (Ancylostoma caninum, Ancylostoma braziliense og Ancylostoma ceylanicum) samt piskeorm (Trichuris vulpis).

 

Andre nematoder

Forebyggelse af sygdom forårsaget af tropisk hjerteorm (Dirofilaria immitis larver) med månedlig behandling.

Forebyggelse af infestationer med fransk hjerteorm (angiostrongylose) (ved at reducere infektionsniveauet af umodne voksne (L5) og voksne stadier af Angiostrongylus vasorum) med månedlig behandling.

Forebyggelse af udvikling af øjenorm (thelaziosis) (infestation med voksne stadier af Thelazia callipaeda øjenorm) med månedlig behandling.

Administrationsveje og dosering

Oral administration.

 

Dosering:

Veterinærlægemidlet skal administreres i en dosis på 2,50–6,94 mg/kg afoxolaner og 0,50-1,39 mg/kg milbemycinoxim i henhold til følgende tabel:

 

asset-75eba538-b434-4456-9e32-c9fa85842130

 

Til hunde, som vejer over 60 kg, skal der anvendes en passende kombination af tyggetabletter.

For at sikre korrekt dosering skal kropsvægten bestemmes så nøjagtigt som muligt.

Tyggetabletterne må ikke deles.

Underdosering kan resultere i ineffektiv anvendelse og kan fremme resistensudvikling.

 

Administrationsmåde:

Tabletterne kan tygges og er velsmagende for de fleste hunde. Hvis hunden ikke accepterer tabletterne, som de er, kan de gives sammen med foder.

 

Behandlingsprogram:

Behovet for og hyppigheden af genbehandling(er) skal baseres på faglig rådgivning og skal tage højde for den lokale epidemiologiske status samt dyrets livsstil.

 

Behandling af loppe- og flåtinfestationer samt gastrointestinale nematoder:

Veterinærlægemidlet kan anvendes som del af den sæsonmæssige behandling mod lopper og flåter til hunde, som er diagnosticeret med samtidig infestation med gastrointestinale nematoder (og derved erstatte behandling med et monovalent lægemiddel mod lopper og flåter). En enkelt behandling er effektiv mod gastrointestinale nematoder.

 

Behandling af demodicose (forårsaget af Demodex canis):

Administrer veterinærlægemidlet én gang pr. måned, indtil der er opnået to negative hudskrab med en måneds mellemrum. I alvorlige tilfælde kan det være nødvendigt at forlænge de månedlige behandlinger. Da demodicose er en multifaktoriel sygdom, anbefales det at behandle underliggende sygdom på passende måde, hvor det er muligt.

 

Behandling af skab (forårsaget af Sarcoptes scabiei var. canis):

Administrer veterinærlægemidlet en gang pr. måned i to på hinanden følgende måneder. Det kan være nødvendigt at give yderligere månedlige behandlinger baseret på klinisk vurdering og hudskrab.

 

Behandling af angreb af øremideinfestationer (forårsaget af Otodectes cynotis):

Administrer en enkelt dosis af veterinærlægemidlet. En ny dyrlægeundersøgelse en måned efter den første behandling anbefales, da nogle dyr kan have brug for en opfølgende behandling.

 

Forebyggelse af sygdom forårsaget af tropisk hjerteorm:

Veterinærlægemidlet dræber Dirofilaria immitis larver i op til en måned efter overførsel med myg. Derfor skal veterinærlægemidlet anvendes med regelmæssige månedlige intervaller i den tid på året, hvor vektorerne er til stede, med opstart inden for en måned efter første forventede myggeeksponering.

 

Behandlingen bør fortsætte i en måned efter sidste myggeeksponering. For at etablere en behandlingsrutine anbefales det at behandle samme dag eller dato i hver måned. Når det erstatter et andet præparat til forebyggelse af hjerteorm, bør første behandling med veterinærlægemidlet starte på den dato, hvor det tidligere præparat skulle have været givet.

 

Hunde fra områder med endemisk hjerteorm, eller som har rejst til endemiske områder, kan blive smittet med voksne hjerteorm. Der er ikke påvist nogen terapeutisk virkning mod voksne Dirofilaria immitis. Det anbefales derfor, at alle hunde som er 8 måneder gamle eller ældre, som lever i områder med endemisk hjerteorm, testes for eksisterende infestation med hjerteorm, før de behandles med veterinærlægemidlet til forebyggelse af hjerteorm.

 

Forebyggelse af infestationer med fransk hjerteorm (angiostrongylose):

I endemiske områder vil månedlig behandling med veterinærlægemidlet reducere infestationsniveauet af umodne voksne (L5) og voksne stadier af Angiostrongylus vasorum i hjerte og lunger.

 

Forebyggelse af udvikling af øjenorm (thelaziosis):

Månedlig behandling med veterinærlægemidlet forebygger infestation med voksne stadier af øjenormen Thelazia callipaeda.

Bivirkninger

Hund:

 

Ikke almindelig

(1 til 10 dyr ud af 1 000 behandlede dyr):

Opkastning1, diarré1

Letargi1, anoreksi1

Pruritus1.

Meget sjælden

(<1 dyr ud af 10 000 behandlede dyr, herunder enkeltstående indberetninger):

Erytem

Neurologiske tegn (krampe, ataksi og muskeltremor).

1Generelt selvbegrænsende og kortvarige.

 

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et veterinærlægemiddel. Indberetningerne sendes, helst via en dyrlæge, til enten indehaveren af markedsføringstilladelsen eller dennes lokale repræsentant eller til den nationale kompetente myndighed via det nationale indberetningssystem. Se indlægssedlen for de relevante kontaktoplysninger.

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Milbemycinoxim er et substrat for P-glycoprotein (P-gp) og kan derfor interagere med andre P-gp substrater (for eksempel digoxin og doxorubicin) eller andre makrocykliske laktoner. Samtidig behandling med andre P-gp substrater kan derfor føre til forøget toksicitet.

Særlige advarsler

Lopper og flåter skal starte indtag af føde på værtsdyret for at blive eksponeret for afoxolaner; derfor kan risikoen for overførsel af vektorbårne sygdomme ikke udelukkes.

 

Unødvendig brug af antiparasitære lægemidler eller brug, der afviger fra instruktionerne i produktresuméet, kan øge resistensselektionstrykket og føre til nedsat virkning. Beslutningen om at bruge veterinærlægemidlet skal baseres på bekræftelse af parasitarten og -byrden eller risikoen for infestation baseret på dennes epidemiologiske egenskaber, for hvert enkelt dyr.

 

Hvis der ikke foreligger en risiko for samtidig infestation med ydre og indre parasitter, skal der anvendes et smalspektret præparat.

 

Muligheden for, at andre dyr i samme husholdning kan være en kilde til reinfestation med lopper, flåter, mider eller gastrointestinale nematoder, skal overvejes, og disse skal efter behov behandles med et passende præparat.

 

Ancylostoma ceylanicum er kun rapporteret som værende endemisk i Sydøstasien, Kina, Indien, Japan, visse stillehavsøer, Australien, Den Arabiske Halvø, Sydafrika samt Sydamerika.

 

Opretholdelse af de makrocykliske laktoners virkning er afgørende for at kunne kontrollere Dirofilaria immitis. For at minimere risikoen for resistensudvikling anbefales det, at hunde undersøges for både cirkulerende antigener og for mikrofilarier i blodet ved sæsonstart for forebyggende behandling. Kun negative dyr skal behandles.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til
Særlige forholdsregler vedrørende brugen
Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning
Symptomer på overdosering (og, hvis relevant, nødforanstaltninger og modgift)
Særlige begrænsninger og betingelser for anvendelse, herunder begrænsninger for anvendelsen af antimikrobielle og antiparasitære veterinærlægemidler for at begrænse risikoen for udvikling af resistens
Tilbageholdelsestid(er)
FARMAKOLOGISKE OPLYSNINGER
ATCvet-kode: QP54AB51
Farmakodynamiske oplysninger
FARMAKOKINETISKE OPLYSNINGER
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Væsentlige uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige forholdsregler vedrørende opbevaring
Den indre emballages art og indhold
Særlige forholdsregler vedrørende bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller affaldsmaterialer fra brugen heraf
NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (-NUMRE)
DATO FOR FØRSTE TILLADELSE
DATO FOR SENESTE ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉET
KLASSIFICERING AF VETERINÆRLÆGEMIDLER