Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Reduktion af inflammation og smerter forårsaget af muskuloskeletale sygdomme og slidgigt. Som opfølgning til parenteral analgesi ved behandling af postoperative smerter.

Dosering og indgivelsesmåde

Oral anvendelse.

For at sikre en korrekt dosering skal legemsvægten bestemmes så akkurat som muligt for at undgå overdosering.

 

Dosering

2 - 4 mg carprofen pr. kg legemsvægt dagligt.

Til reduktion af inflammation og smerter forårsaget af muskuloskeletale sygdomme og slidgigt: en indledende dosis på 4 mg carprofen pr. kg legemsvægt dagligt givet som en enkelt daglig dosis eller som to lige store doser kan, afhængigt af det kliniske respons, reduceres til 2 mg carprofen/kg legemsvægt/dag givet som en enkelt dosis. Behandlingsvarigheden afhænger af det observerede respons for patienten. For behandling længere end 14 dage skal hunden regelmæssigt undersøges af en dyrlæge.

Den anbefalede dosering må ikke overskrides.

For at sørge for, at den analgetiske og antiinflammatoriske virkning dækker den postoperative periode, kan parenteral præoperativ behandling med et injicerbart carprofen-præparat efterfølges af carprofen-tabletter med 4 mg/kg legemsvægt/dag i op til 5 dage.

 

Den følgende tabel er beregnet som en guide til at levere præparatet med en dosishastighed på 4 mg pr. kg. legemsvægt dagligt.

 

Tabletterne kan deles i 2 eller 4 lige store dele for at sikre en akkurat dosering. Placer tabletten på en flad overflade med delekærven opad og den konvekse (afrundede) side mod overfladen.

Bivirkninger

Typiske bivirkninger forbundet med NSAID'er, såsom opkastning, blød afføring/diarré, okkult blod i fæces, appetitløshed og letargi er blevet meget sjældent rapporteret. Disse bivirkninger opstår normalt i løbet af den første behandlingsuge, og er i de fleste tilfælde forbigående og forsvinder efter seponering af behandlingen, men i meget sjældne tilfælde kan de være alvorlige eller dødelige.

 

Hvis der opstår bivirkninger, skal behandlingen seponeres, og der skal søges dyrlægehjælp.

 

Som for andre NSAID'er er der en risiko for sjældne uønskede renale eller idiosynkratiske hepatiske bivirkninger.

 

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes til katte.

Bør ikke anvendes til drægtige eller diegivende tæver.

Bør ikke anvendes til hunde, der er yngre end 4 måneder.

Bør ikke anvendes i kendte tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Bør ikke anvendes til hunde, der lider af hjerte-, lever- eller nyresygdom, hvor der er mulighed for sårdannelse eller ulcus i mave-tarm-kanalen, eller hvor der er bevis for bloddyskrasi.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Administrer ikke andre NSAID'er og glukokortikoider samtidigt, eller inden for 24 timer efter administration af præparatet. Carprofen er i høj grad bundet til plasmaproteiner og kan konkurrere med andre lægemidler, der bindes i høj grad, hvilket kan føre til toksiske virkninger.

 

Samtidig administration af muligt nefrotoksiske lægemidler skal undgås.

Særlige advarsler

Se Kontraindikationer og Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE OPLYSNINGER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske oplysninger
Miljømæssige forhold
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE TILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE