Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Til passiv immunisering af pattegrise mod colibacillose forårsaget af enteropatogene og enterotoksigene E. coli-stammer, der udtrykker F4ac-, F5-, F6-, F18ac- og F41-adhæsiner, mod ødemsyge forårsaget af E. coli-stammer, der udtrykker F18ab-adhæsin, og mod nekrotiserende enteritis (tarmbrand) forårsaget af C. perfringens type C efter vaccination af søer og gylte.

 

Nyfødte pattegrise

- Vaccinen nedsætter dødelighed og kliniske tegn (kraftig diarre), der skyldes colibacillose.

- Vaccinen nedsætter dødelighed og kliniske tegn, der skyldes nekrotiserende enteritis (tarmbrand) på grund af C. perfringens type C.

 

Fravænnede grise

- Vaccinen nedsætter dødelighed og kliniske tegn på ødemsyge

- Vaccinen nedsætter kliniske tegn (kraftig diarre) på colibacillose

- Vaccinen nedsætter dødelighed og kliniske tegn på kronisk enteritis, der skyldes C. perfringens type C.

 

Varighed af immunitet:

- 21 dage for infektioner forårsaget af F4ac, F18ac (colibacillose) og Clostridium perfringens type C (nekrotiserende enteritis/tarmbrand)

- 21 dage for antistoffer mod F5, F6 og F41, der er dog ikke etableret sammenhæng mellem beskyttelse og antistofniveau

- 28 dage for infektioner forårsaget af F18ab (ødemsyge)

Dosering og indgivelsesmåde

Til intramuskulær anvendelse

Omrystes kraftigt før brug og med mellemrum under anvendelsen.

Undgå at introducere forurening under brug.

 

Dosering

Søer og gylte: 2 ml.

 

Lad vaccinen få stuetemperatur, og ryst flasken kraftigt før brug. Injicer den angivne dosis via dyb intramuskulær injektion i nakkemuskulaturen. Det er meget vigtigt at bruge kanyler af passende længde i forhold til dyrets vægt.

Det anbefales, at den anden dosis injiceres i den modsatte side af nakken, hvis muligt.

 

Vaccinationsskema

Drægtige søer: Basisvaccinationen består af to doser. Første dosis gives 7 uger før faring efterfulgt af anden dosis 4 uger før faring. Der re-vaccineres med en enkelt dosis 4 uger før faring i hver efterfølgende drægtighed.

Bivirkninger

En forbigående stigning af legemstemperaturen (maksimalt 2 ºC) kan ses 4-24 timer efter vaccinationen. Denne hændelse er meget almindelig. Legemstemperaturen vil være normal inden for 24-48 timer efter vaccinationen.

 

Vaccination kan fremkalde kortvarig apati 1 til 2 dage efter vaccinationen (denne hændelse er almindelig). Apati kan ses i op til 7 dage efter vaccinationen. Denne hændelse er ualmindelig.

 

Reaktioner på injektionsstedet (hævelse og rødme) forekom sjældent, med højst 3 cm diameter og højst 10 dages varighed.

 

Anafylaktiske reaktioner (som kan være fatale) er blevet rapporteret meget sjældent.

 

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for de aktive stoffer, adjuvanser eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af vaccinen sammen med andre lægemidler til dyr. En eventuel beslutning om at anvende vaccinen før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.

Særlige advarsler

Kun raske dyr må vaccineres.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
IMMUNOLOGISKE EGENSKABER
Immunologiske egenskaber
Miljømæssige forhold
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE