Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Katte:

- Til behandling af kutane og subkutane hudinfektioner (sår og abscesser) forårsaget af Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Eschericha coli, Pasteurella spp., der er følsomme over for cefalexin.

 

Hunde:

- Til behandling af bakterielle hudinfektioner (herunder dyb og overfladisk pyoderma) forårsaget af organismer, herunder Staphylococcus spp., der er følsomme over for cefalexin.

- Til behandling af urinvejsinfektioner (herunder nefritis og cystitis) forårsaget af organismer, herunder Escherichia coli, der er følsomme over for cefalexin.

Dosering og indgivelsesmåde

Til oral brug.

 

15 mg cefalexin pr. kg legemsvægt 2 gange daglig (svarende til 30 mg pr. kg legemsvægt pr. dag) svarende til én tablet pr. 5 kg legemsvægt to gange dagligt i løbet af en behandlingsperiode på:

 

Hunde:

Urinvejsinfektion: 14 dage
Overfladisk bakterieinfektion af huden: mindst 15 dage

Dyb bakteriel infektion af huden: mindst 28 dage

 

Katte:

Kutane og subkutane infektioner (sår og abscesser): 5 dage

 

For at sikre korrekt dosering bør legemsvægten bestemmes så præcist som muligt for at undgå underdosering.

 

Produktet kan ved behov knuses eller tilsættes til foderet.

 

Ved alvorlige eller akutte tilfælde kan dosis fordobles. Dette gælder dog ikke i tilfælde af kendt nyreinsufficiens (se pkt. 4.5 - Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen).

Bivirkninger

Der blev observeret let eller forbigående opkastning og/eller diarré med almindelig hyppighed i katte i kliniske studier. De fleste af disse bivirkninger blev observeret én gang. De var reversible uden symptomatisk behandling eller afbrydelse af behandlingen med cefalexin.

 

I sjældne tilfælde kan der forekomme overfølsomhed.

 

I tilfælde af overfølsomhedsreaktioner skal behandlingen seponeres.

 

I meget sjældne tilfælde er der set kvalme, opkastning og/eller diarre hos visse hunde efter administration.

 

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Kontraindikationer

Må ikke anvendes i tilfælde af kendt overfølsomhed over for det aktive stof, andre cephalosporiner, andre stoffer, der tilhører gruppen af β-lactamer, eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Må ikke anvendes i tilfælde af resistens over for cephalosporiner eller penicilliner.

Må ikke anvendes til kaniner, marsvin, hamstere og ørkenrotter.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

For at sikre lægemidlets effektivitet bør lægemidlet ikke anvendes i kombination med andre bakteriostatiske antibiotika (makrolider, sulfonamider og tetracykliner). Samtidig brug af førstegenerations cephalosporiner med aminoglycosid-antibiotika eller visse diuretika såsom furosemid, kan øge risikoen for nefrotoksicitet.

Samtidig anvendelse med sådanne aktive stoffer bør undgås.

Særlige advarsler

Ingen

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
Miljømæssige forhold
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE