Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Til behandling af bakterielle hudinfektioner (herunder dyb og overfladisk pyoderma) forårsaget at organismer, herunder Staphylococcus spp., der er følsomme over for cefalexin.

 

Til behandling af urinvejsinfektioner (herunder nefritis og cystitis) forårsaget af organismer, herunder Escherichia coli, der er følsomme over for cefalexin.

Dosering og indgivelsesmåde

Til oral brug.

 

For 300 mg tabletter:

15 mg cefalexin pr. kg legemsvægt 2 gange daglig (svarende til 30 mg pr. kg legemsvægt pr. dag) svarende til én tablet pr. 20 kg legemsvægt to gange dagligt.

 

For 750 mg tabletter:

15 mg cefalexin pr. kg legemsvægt 2 gange daglig (svarende til 30 mg pr. kg legemsvægt pr. dag) svarende til én tablet pr. 50 kg legemsvægt to gange dagligt.

 

Hunde:

- Urinvejsinfektion: 14 dage.

- Overfladisk bakterieinfektion af huden: mindst 15 dage.

- Dyb bakterieinfektion af huden: mindst 28 dage.

 

For at sikre korrekt dosering bør legemsvægten bestemmes så præcist som muligt for at undgå underdosering.

 

Produktet kan ved behov knuses eller tilsættes til foderet.

 

Ved alvorlige eller akutte tilfælde kan dosis fordobles. Dette gælder dog ikke i tilfælde af kendt nyreinsufficiens (se pkt. 4.5 - Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen).

Bivirkninger

I sjældne tilfælde kan der forekomme overfølsomhed.

 

I tilfælde af overfølsomhedsreaktioner skal behandlingen seponeres.

 

I meget sjældne tilfælde er der set kvalme, opkastning og/eller diarre hos visse hunde efter administration.

 

Hyppigheden af bivirkninger defineres ved hjælp af følgende konvention

- Meget almindelig (mere end 1 ud af 10 dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelig (mere end 1, men mindre end 10 dyr ud af 100 dyr)

- Ualmindelig (mere end 1, men mindre end 10 dyr ud af1.000 dyr)

- Sjælden (mere end 1, men mindre end 10 dyr ud af 10.000 dyr)

- Meget sjælden (mindre end 1 dyr ud af 10.000 dyr, herunder isolerede rapporter).

Kontraindikationer

Må ikke anvendes i tilfælde af kendt overfølsomhed over for det aktive stof, andre cephalosporiner, andre stoffer, der tilhører gruppen af β-lactamer, eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Må ikke anvendes i tilfælde af kendt resistens over for cephalosporiner eller penicilliner.

Må ikke anvendes til kaniner, marsvin, hamstere og ørkenrotter.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

For at sikre lægemidlets effektivitet bør lægemidlet ikke anvendes i kombination med andre bakteriostatiske antibiotika (makrolider, sulfonamider og tetracykliner). Samtidig brug af førstegenerations cephalosporiner med aminoglycosid-antibiotika eller visse diuretika såsom furosemid, kan øge risikoen for nefrotoksicitet.

Samtidig anvendelse med sådanne aktive stoffer bør undgås.

Særlige advarsler

Ingen

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
Miljømæssige forhold
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE