Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Til aktiv immunisering af kyllinger fra 1. dag efter klækning med henblik på reduktion af kliniske tegn (diarré), intestinale læsioner og antal af oocyster i forbindelse med coccidiose forårsaget af Eimeria acervulina, Eimeria brunetti, Eimeria maxima, Eimeria necatrix og Eimeria tenella.


Indtræden af immunitet: 3 uger efter vaccinationen.

 

Varighed af immunitet: 60 uger efter vaccinationen i et miljø, der tillader recirkulation af oocysterne.

Dosering og indgivelsesvej

Oral anvendelse.
Administrationsmetoden er grov spray.

 

Vaccinationsplan
En dosis af vaccinen (0,007 ml) fra 1. levedag.

 

Administrationsvej
Administrationsmetoden er ved spray ved hjælp af en egnet anordning (afgivet volumen: 28 ml/100 kyllinger, dråbestørrelse: 200-250 µm og arbejdstryk: 2 til 3 bar).

 

Før påbegyndelse af tilberedningen, skal man sikre sig, at man har en ren beholder med tilstrækkelig kapacitet til tilberedningen af den fortyndede vaccinesuspension. Fortynd vaccinen med de tilsvarende mængder:


asset-f8c0f13a-ea71-4fc1-8889-318d63804302

 

Omryst hætteglasset med solvens. Fortynd indholdet af hætteglasset med rent vand ved stuetemperatur i en egnet beholder.


Omryst hætteglasset med vaccinen, og opløs indholdet i den ovenstående opløsning.

 

Fyld beholderen på sprayanordningen med hele den præparerede vaccinesuspension.

 

Hold den fortyndede vaccinesuspension under kontinuerlig homogenisering ved hjælp en magnetisk omrører, mens vaccinen administreres ved spray på kyllingerne.

 

For at forbedre ensartetheden af vaccinationen holdes kyllingerne inde i transportkassen i mindst 1 time, så de får indtaget alle vaccinedråberne.

 

Derefter anbringes kyllingerne forsigtigt på strøelsen, og der fortsættes med almindelig opdrætspraksis.

 

Sprayanordningen skal rengøres efter hver brug. Se producentens vejledning for at sikre korrekt desinfektion og vedligeholdelse af anordningen.

Bivirkninger (forekomst og sværhedsgrad)
Ingen
Kontraindikationer
Ingen.
Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af det immunologiske veterinærlægemiddel sammen med andre lægemidler til dyr. En eventuel beslutning om at anvende det immunologiske veterinærlægemiddel umiddelbart før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.

 

Der bør ikke anvendes nogen anticoccidiale stoffer eller andre midler med anticoccidial aktivitet via foder eller vand i mindst 3 uger efter vaccination af kyllingerne. Dette kan hindre den korrekte replikation af vaccinens oocyster og følgelig udvikling af en god immunitet. Det ville desuden begrænse den forøgede beskyttelse, der skyldes oocyst-reinfektioner.

Særlige advarsler for hver enkelt dyreart, som lægemidlet er beregnet til

Kun raske dyr må vaccineres.

 

Vaccinen vil ikke beskytte andre arter end kyllinger mod coccidiose og er kun effektiv over for de angivne Eimeria-arter.


Det er normalt at finde vaccineoocyster i tarme eller afføring fra vaccinerede flokke. Generelt er antallet højere i de første uger efter vaccinationen og lavere, når først flokken har opnået en ordentlig beskyttelse.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning
Overdosering (symptomer, nødforanstaltninger, modgift), om nødvendigt
Tilbageholdelsestid
IMMUNOLOGISKE EGENSKABER
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Fortegnelse over hjælpestoffer
Væsentlige uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Den indre emballages art og indhold
Eventuelle særlige forholdsregler ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller
INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN