Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

På kvæg

Til behandling og forebyggelse af infestationer med både blodsugende og bidende lus, inkl. Bovicola bovis, Solenopotes capillatus, Linognathus vituli og Haematopinus eurysternus. Også som hjælp til behandling og forebyggelse af både stikfluer og irriterende fluer, inkl. Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans, Musca-arter og Hydrotaea irritans.

 

På får

Til behandling og forebyggelse af infestationer med flåter (Ixodes ricinus) og lus (Linognathus ovillus, Bovicola ovis), fårelus (Melophagus ovinus) og til behandling af etablerede spyflueangreb (sædvanligvis Lucilia spp.).

 

På lam

Til behandling og forebyggelse af infestationer med flåter (Ixodes ricinus) og med lus (Bovicola ovis).

Dosering og indgivelsesmåde

Til udvortes brug. Pour-on anvendelse.

 

Dosis

Kvæg: 100 mg deltamethrin pr. dyr, svarende til 10 ml af produktet.

Får: 50 mg deltamethrin pr. dyr, svarende til 5 ml af produktet.

Lam (under 10 kg kropsvægt eller 1 måneds alder): 25 mg deltamethrin pr. dyr svarende til 2,5 ml produkt.

 

Produktet skal påføres ufortyndet til midten af ​​skuldrene som vist i nedenstående diagrammer.

 

Ved behandling og forebyggelse af infestationer med tæger, fårelus og lus på får skal ulden deles og produktet påføres på dyrets hud. For at sikre maksimal virkning tilrådes det at:

- behandle kort tid efter klipning (dyr med kort uld),

- holde behandlede får adskilt fra ubehandlede får for at forebygge nye infestationer.

 

asset-cccaefe7-0369-40df-8080-45567e0cee12

 

Beskyttelsen mod fluer varer i 4-6 uger.

 

Lus på kvæg

En behandling vil normalt udrydde alle lus. En komplet udryddelse af alle lus kan tage 4-5 uger, hvor lusene klækkes fra æggene og dør. Det kan ske, at meget få lus kan overleve på nogle få dyr.

 

Fårelus og lus på får

En behandling vil reducere forekomsten af infestationer med lus og fårelus i en periode på 4-6 uger efter behandling.

 

Etableret spyflueangreb på får: Påfør direkte på det maddike-inficerede område, så snart flueangrebet ses. Én applikation vil sikre, at spyfluelarver dræbes på kort tid. I tilfælde af mere avancerede angrebslæsioner anbefales det at klippe det farvede uld af inden behandling.

 

Det er ikke undersøgt, om vejret påvirker virkningens varighed.

Varigheden af forebyggelsesperioden mod Musca spp. kan variere.

 

Produktet bør påføres med en passende applikator

- Til udstyret med 250 ml og 500 ml bruges et målekammer påsat beholderen.

- Til udstyret med 1 liter og 2,5 liter bør der anvendes en passende applikator.

 

En passende applikator skal have følgende specifikationer

- Den skal kunne levere doser på 5 ml og 10 ml.

- Den skal have en fleksibel slange med en indvendig diameter på mellem 6 mm og 12 mm.

 

Applikatorernes anbefalede anvendelse vises i diagrammerne herunder.

 

1. Brug af målekammeret på beholderne med 250 ml og 500 ml:

 

2. Fastgørelse af beholderne på 1 liter og 2,5 liter på den passende applikator:

 

asset-b6dfacb4-c88e-45f0-a747-1d911470ef38

 

Bivirkninger

Neurologiske tegn (generel agitation eller prostration, tremor, abnorme bevægelser) er blevet registreret. Hyppigheden af ​​disse bivirkninger er meget sjælden.

 

Hudlidelser (skældannelse og pruritus) er observeret indenfor 48 timer efter behandling. Hyppigheden af ​​denne bivirkning er meget sjælden.

 

Hyppigheden af ​​bivirkninger er defineret som:

- meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkning i løbet af en behandling)

- almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

- ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)

- sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- meget sjælden (færre end 1 ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes på rekonvalescente eller syge dyr.

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Off-label brug af produktet til ikke-målarterne hunde og katte kan føre til toksiske neurologiske symptomer (ataksi, konvulsioner, tremor), fordøjelsessymptomer (hypersalivation, opkastning) og kan være fatal.

Bør ikke anvendes til dyr med omfattende hudlæsioner.

For at forsinke udviklingen af resistens blandt fluer i stalden, er det ikke tilladt at bruge syntetiske pyrethroider på opstaldede dyr i Danmark.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Må ikke anvendes i kombination med andre insekticider eller acaricider.

Toksiciteten af deltamethrin øges især i kombination med organophosphater.

Særlige advarsler

Produktet reducerer antallet af fluer, der sætter sig på dyret, men forventes ikke at fjerne alle fluer i besætningen. Der er rapporteret resistens mod deltamethrin, og derfor bør den strategiske brug af produktet baseres på lokal og regional epidemiologisk viden om parasitters modtagelighed, og det bør bruges sammen med andre metoder til bekæmpelse af skadedyr.

 

Der skal udvises forsigtighed for at undgå følgende praksis, da det øger risikoen for at udvikle resistens og i sidste ende kan medføre virkningsløs behandling:

- for hyppig og gentagen anvendelse af ektoparasiticider inden for samme klasse over en længere periode,

- underdosering, der kan skyldes undervurdering af legemsvægt, forkert administration af produktet eller manglende kalibrering af doseringsanordningen.

 

Der er rapporteret tilfælde af resistens mod deltamethrin blandt stikfluer og generende fluer hos kvæg og blandt lus hos får. For at forebygge resistens bør produktet udelukkende anvendes, hvis den lokale fluepopulations modtagelighed over for det aktive stof er sikret.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
Miljømæssige forhold
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE