Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Til aktiv immunisering af kvæg der mangler maternelle antistoffer mod:

- parainfluensa 3-virus, for at reducere virusudskillelse som følge af infektion,

- bovint respiratorisk syncytialvirus, for at reducere virusudskillelse som følge af infektion,

- Mannheimia haemolytica serotype A1, for at reducere kliniske tegn og lungeskader.

 

Indtræden af immunitet: 3 uger.

Varighed af immunitet: 6 måneder.

Dosering og indgivelsesmåde

Subkutan anvendelse.

Dosis: 2 ml administreret subkutant.

Varmes op til en temperatur på 15°C til 25°C før brug.

 

Omrystes.

 

Basisvaccination

Kalve fra ikke-immune moderdyr: to injektioner med tre ugers mellemrum fra 2-ugers alderen.

 

For kalve fra immune moderdyr eller fra moderdyr med ukendt immunstatus skal vaccinationsplanen tilpasses efter dyrlægens vurdering, således at der tages højde for maternelle antistoffers potentielle indflydelse på vaccinationsresponset.

 

Revaccination

Giv en dosis seks måneder efter gennemført basisvaccination.

 

Effekten af revaccination blev påvist ved måling af det serologiske respons og er ikke blevet vurderet ved challenge.

Bivirkninger

Det er meget almindeligt at iagttage en lokal hævelse på injektionsstedet efter vaccination. Denne hævelse kan have en diameter på op til 10 cm eller mere og kan være forbundet med smerte. Sædvanligvis reduceres den progressivt og forsvinder inden for 6 uger efter vaccination.

 

Det er almindeligt at iagttage en mindre, forbigående stigning i kropstemperaturen, som er højere efter den anden injektion, (max. 1,5 °C) og varer op til 3 dage efter vaccination.

 

Reaktioner af anafylaktisk karakter kan opstå i meget sjældne tilfælde efter vaccination. I sådanne tilfælde bør relevant symptomatisk behandling gives.

 

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelige (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjældne (flere end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Kontraindikationer

Ingen

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af denne vaccine sammen med andre lægemidler til dyr. En eventuel beslutning om at anvende denne vaccine umiddelbart før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.

Særlige advarsler

Kun raske dyr må vaccineres.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
IMMUNOLOGISKE EGENSKABER
Immunologiske egenskaber
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE