Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer for hver dyreart, som lægemidlet er beregnet til

Til aktiv immunisering af kvæg der mangler maternelle antistoffer mod:

- parainfluensa 3-virus, for at reducere virusudskillelse som følge af infektion,

- bovint respiratorisk syncytialvirus, for at reducere virusudskillelse som følge af infektion,

Mannheimia haemolytica serotype A1, for at reducere kliniske tegn og lungeskader.

 

Indtræden af immunitet: 3 uger

Varighed af immunitet: 6 måneder

Administrationsveje og dosering

Subkutan anvendelse.

Dosis: 2 ml administreret subkutant.

Varmes op til en temperatur på 15 °C til 25 °C før brug.

 

Omrystes.

 

Basisvaccination

Kalve fra ikke-immune moderdyr: to injektioner med tre ugers mellemrum fra 2-ugers alderen.

For kalve fra immune moderdyr eller fra moderdyr med ukendt immunstatus skal vaccinationsplanen tilpasses efter dyrlægens vurdering, således at der tages højde for maternelle antistoffers potentielle indflydelse på vaccinationsresponset.

 

Revaccination

Giv en dosis seks måneder efter gennemført basisvaccination.

 

Effekten af revaccination blev påvist ved måling af det serologiske respons og er ikke blevet vurderet ved eksponering.

Bivirkninger

Kvæg:

 

Meget almindelig

(> 1 dyr ud af 10 behandlede dyr):

Hævelse på injektionsstedet*

Almindelig

(1 til 10 dyr ud af 100 behandlede dyr):

Hypertermi**

Meget sjælden

(< 1 dyr ud af 10 000 behandlede dyr, herunder enkeltstående indberetninger):

Reaktioner af anafylaktisk karakter***
Smerte på injektionsstedet****

*Denne hævelse kan have en diameter på op til 10 cm eller mere og kan være forbundet med smerte. Sædvanligvis reduceres den progressivt og forsvinder inden for 6 uger efter vaccination.
** Forbigående stigning i kropstemperaturen, som er højere efter den anden injektion, (max. 1,5 °C) og varer op til 3 dage efter vaccination.

*** I sådanne tilfælde bør relevant symptomatisk behandling gives.
**** Associeret med hævelse på injektionsstedet.

 

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et veterinærlægemiddel. Indberetningerne sendes, helst via en dyrlæge, til enten indehaveren af markedsføringstilladelsen eller dennes lokale repræsentant eller til den nationale kompetente myndighed via det nationale indberetningssystem. Se indlægssedlen for de relevante kontaktoplysninger.

Kontraindikationer

Ingen

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af denne vaccine sammen med andre lægemidler til dyr. En eventuel beslutning om at anvende denne vaccine umiddelbart før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.

Særlige advarsler

Kun raske dyr må vaccineres.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til
Særlige forholdsregler vedrørende brugen
Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning
Symptomer på overdosering (og, hvis relevant, nødforanstaltninger og modgift)
Særlige begrænsninger og betingelser for anvendelse, herunder begrænsninger for anvendelsen af antimikrobielle og antiparasitære veterinærlægemidler for at begrænse risikoen for udvikling af resistens
Tilbageholdelsestid(er)
IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER
ATCvet-kode
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Væsentlige uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige forholdsregler vedrørende opbevaring
Den indre emballages art og indhold
Særlige forholdsregler vedrørende bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller affaldsmaterialer fra brugen heraf
NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)
DATO FOR FØRSTE TILLADELSE
DATO FOR SENESTE ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉET
KLASSIFICERING AF VETERINÆRLÆGEMIDLER