Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Til behandling af akut overfladepyodermi hos hunde f.eks. akut fugtig dermatitis (‘hot spot’) og intertrigo (hudfoldspyodermi) forårsaget af grampositive bakterier, der er følsomme overfor fusidinsyre.

Dosering og indgivelsesmåde

Kutan anvendelse.

Hårene, som dækker læsionerne bør forsigtigt klippes. Det berørte område rengøres derefter grundigt med en antiseptisk vask før daglig anvendelse af gelen. Den anvendte mængde skal dække det berørte område i et tyndt lag. Påfør svarende til 0,5 cm gel pr 8 cm2 læsion, to gange dagligt i en periode på minimum 5 dage. Behandlingen bør fortsætte i 48 timer efter ophelingen. Behandlingsvarigheden bør ikke overstige 7 dage. Hvis der ikke er nogen bedring inden for tre dage, eller hvis tilstanden forværres, bør diagnosen revurderes.

Bivirkninger

Længerevarende og intensiv brug af topikale kortikosteroid præparater eller behandling af større hudoverflader (> 10%) kan udløse lokale eller systemiske bivirkninger, herunder nedsat binyrefunktion, tyndere epidermis og forsinket heling.

Lokal anvendelse af steroider kan forårsage depigmentering af huden.

Ophør med at anvende produktet hvis dyret viser tegn på overfølsomhed over for produktet.

Kontraindikationer

Må ikke anvendes i tilfælde af dyb pyodermi.

Må ikke anvendes i tilfælde af pyotraumatisk furunkulose og pyotraumatisk follikulitis med »satellit« læsioner af papler eller pustler.

Må ikke anvendes ved svampeinfektion eller virusinfektion, eller demodicose.

Må ikke anvendes i øjet.

Må ikke anvendes på store hudområder eller til langvarig behandling.

Må ikke anvendes i tilfælde af impetigo eller akne hos hunde.

Må ikke anvendes i tilfælde af hunde med ustabiliseret eller ubehandlet Cushings syndrom eller diabetes mellitus.

Må ikke anvendes til hunde i tilfælde af pancreatitis.

Må ikke anvendes til hunde i tilfælde af gastrointestinale sår.

Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller et eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Må ikke anvendes i tilfælde af resistens mod fusidinsyre.

Se punkt 4.7 (Drægtighed, diegivning eller æglægning).

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Samtidig behandling med steroider og NSAID kan øge risikoen for udvikling af gastrointestinale sår.

Særlige advarsler

Pyodermi er ofte af sekundær natur. Den underliggende årsag bør identificeres og behandles.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
Miljømæssige forhold
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE