Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Til aktiv immunisering af kaniner fra 30 dages alderen, for at reducere dødelighed forårsaget af kanin hæmoragisk sygdom type 2 virus (RHDV2).

 

Indtræden af immunitet: En uge.

 

Varighed af immunitet: 12 måneder demonstreret ved ”challenge”

Dosering og indgivelsesvej

Subkutan anvendelse.

 

Giv 1 dosis (0,5 ml) af vaccinen, til kaniner fra en alder af 30 dage, ved subkutan injektion i den laterale thorax væg.


Revaccination: hver 12. måned efter sidstevaccination.

 

Lad vaccinen nå stuetemperatur inden indgivelsen.

 

Omrystes grundigt før indgivelse.

Bivirkninger (forekomst og sværhedsgrad)

En forbigående øget temperatur på lidt over 40 ºC mellem to eller tre dage efter vaccination blev observeret som meget almindeligt under sikkerhedsundersøgelser. Denne lette temperaturstigning ophører spontant uden behandling på femte dag efter vaccinationen.

 

Knuder eller hævelser (<2 cm) på injektionsstedet blev observeret som meget almindeligt under sikkerhedsstudier. Disse lokale reaktioner kan vare 24 timer og reduceres gradvist og forsvinder uden behov for behandling

 

Sløvhed og/eller mangel på appetit i de første 48 timer efter injektion observeres meget sjældent, ifølge rapportering fra bivirkningsobservation.

 

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:
- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)
- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)
- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)
- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)
-. Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof, adjuvans eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af vaccinen sammen med andre veterinære lægemidler. En beslutning om at bruge vaccinen før eller efter ethvert andet veterinært lægemiddel bør derfor træffes i hvert enkelt tilfælde.

Særlige advarsler for hver enkelt dyreart, som lægemidlet er beregnet til

Vaccinen beskytter kun mod RHDV2. Der er ikke påvist krydsbeskyttelse mod klassisk RHDV.

 

Kun raske dyr må vaccineres.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning
Overdosering (symptomer, nødforanstaltninger, modgift), om nødvendigt
Tilbageholdelsestid
IMMUNOLOGISKE EGENSKABER
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Fortegnelse over hjælpestoffer
Væsentlige uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Den indre emballages art og indhold
Eventuelle særlige forholdsregler ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller
INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
FORBUD MOD SALG, UDLEVERING OG/ELLER BRUG