Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Svin (fravænnede smågrise):

Behandling af bakteriel enteritis forårsaget af apramycinfølsomme Escherichia coli.

 

Kalve, endnu ikke drøvtyggende:

Behandling af bakteriel enteritis forårsaget af apramycinfølsomme Escherichia coli og kliniske udbrud forårsaget af apramycinfølsomme Salmonella enterica subspecies enterica serovar Dublin (Salmonella Dublin). Behandlingen bør baseres på forudgående konstatering af de pågældende Salmonella serotyper eller i det mindste tilgængelighed af epidemiologiske data, der fastslår tilstedeværelsen af denne serotype.

 

Høns:

Behandling af colibacilliose forårsaget af apramycinfølsomme Escherichia coli.

 

Kaniner:

Behandling og metafylakse af bakteriel enteritis forårsaget af apramycinfølsomme Escherichia coli. Sygdommens tilstedeværelse i besætningen skal fastslås, før produktet tages i brug.

Dosering og indgivelsesmåde

Indgivelsesvej:

Indgives via drikkevand. Drikkeudstyret bør være rent og rustfrit for at forhindre, at aktiviteten reduceres.

 

Til kalve kan veterinærlægemidlet indgives gennem mælk eller mælkeerstatning.

 

Dosering:

 

Svin:

12.500 IE apramycinsulfat pr. kilo kropsvægt (svarende til 22,5 mg af produktet pr. kg kropsvægt) indgivet dagligt i 7 på hinanden følgende dage.

 

Kalve:

40.000 IE apramycinsulfat pr. kilo kropsvægt (svarende til 72 mg af produktet pr. kg kropsvægt) indgivet dagligt i 5 på hinanden følgende dage.

 

Høns:

80.000 IE apramycinsulfat pr. kilo kropsvægt (svarende til 144 mg af produktet pr. kg kropsvægt) indgivet dagligt i 5 på hinanden følgende dage.

 

Kaniner:

20.000 IE apramycinsulfat pr. kilo kropsvægt (svarende til 36 mg af produktet pr. kg kropsvægt) indgivet dagligt i 5 på hinanden følgende dage.

 

Indtaget af medicineret vand afhænger af dyrenes kliniske tilstand. Koncentrationen af veterinærlægemidlet skal justeres i overensstemmelse hermed for at få den korrekte dosering.

 

Mængden af produktet, der skal opblandes pr. 1 l vand eller mælk, bør beregnes efter følgende formel:

 

asset-da2cb32d-d08f-42c1-835f-63e00ca0bef5

 

For at sikre korrekt dosis skal kropsvægten bestemmes så nøjagtigt som muligt med henblik på at undgå underdosering. Tilbered blandingen med frisk drikkevand (eller mælk/mælkeerstatning til kalve) direkte før brug.

 

Det medicinerede vand skal fornyes 24 timer efter tilberedelse. Mælkeerstatning skal tilberedes før tilsætning af pulveret. Blandingen skal omrøres grundigt i 5 minutter. Medicineret mælk/mælkeerstatning skal konsumeres direkte efter tilberedelsen. Vandindtaget bør overvåges løbende under medicineringen.

 

For at sikre konsumeringen af det medicinerede vand, bør dyrene ikke have adgang til andet drikkevand under behandlingen. Efter afslutningen af medicineringen bør vandudstyret rengøres på passende vis for at undgå indtagelse af sub-terapeutiske mængder af det aktive stof.

 

Hvis tilstrækkeligt indtag af det medicinerede vand ikke er muligt, bør dyrene gives passende parenteral behandling. Produktets maksimale opløselighed i vand og mælkeerstatning er cirka 1.000 g/l.

 

Det anbefales at benytte tilstrækkeligt kalibreret vejeudstyr til vejning af den nødvendige mængde produkt.

Bivirkninger

Ingen kendte.

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof.

 

Bør ikke anvendes til kalve med funktionel rumen.

 

Bør ikke anvendes til dyr med nyrelidelser.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Aminoglykosider kan have negativ indflydelse på nyrefunktionen. Indgivelse af aminoglykosider til dyr med nedsat nyrefunktion eller i kombination med produkter, der også påvirker nyrefunktionen, kan derfor medføre risiko for forgiftning.

 

Aminoglykosider kan forårsage neuromuskulær blokade. Det anbefales derfor at tage hensyn hertil, hvis behandlede dyr skal bedøves.

Særlige advarsler

Ingen.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
Miljømæssige forhold
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE