Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Hos kvæg:

Behandling af luftvejsinfektioner og andre infektioner forårsaget af amoxicillinfølsomme gram-positive og gram-negative bakterier.

 

Hos får og svin:

Behandling af infektionssygdomme forårsaget af eller forbundet med amoxicillinfølsomme bakterier.

Dosering og indgivelsesmåde

Intramuskulær anvendelse

 

Den anbefalede dosering er 15 mg amoxicillin pr. kg legemsvægt.

Dette svarer til 1 ml/10 kg. For at sikre korrekt dosering og undgå overdosering bør legemsvægten fastslås så nøjagtigt som muligt.

 

Det maksimale injektionsvolumen på et injektionssted er:

Kvæg: 20 ml

Får: 4 ml

Svin: 5 ml

Større doser bør opdeles og indgives på separate injektionssteder.

 

Indgift bør gentages en gang efter 48 timer. Der skal anvendes et andet/andre injektionssted(er) end ved de(n) første injektion(er).

 

Der anvendes en tør, steril kanyle og sprøjte til ekstraktion af suspensionen for at undgå hydrolysering af amoxicillinet.

Aftør septum før opsugning af hver dosis.

Omrystes godt før brug.

Proppen må højst perforeres 30 gange.

Bivirkninger

Penicilliner og cephalosporiner kan forårsage overfølsomhed efter indgift. Allergiske reaktioner over for disse stoffer kan af og til være alvorlige.

Lejlighedsvise lokale forbigående reaktioner kan forekomme på injektionsstedet.

Kontraindikationer

Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for amoxicilliner, penicilliner, cefalosporiner eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Må ikke anvendes i tilfælde af alvorlig nyreinsufficiens med anuri og oliguri.

Må ikke anvendes til kaniner, hamstere, marsvin eller ørkenrotter eller andre små planteædere.

Må ikke anvendes til medlemmer af hestefamilien, da amoxicillin – ligesom alle andre aminopenicilliner – kan påvirke bakterieflora i cæcum negativt.

Ikke egnet til intravenøs eller intratekal indgift.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Beta-lactamantibiotika er kendt for at interagere med antibiotika med bakteriostatisk virkning, f.eks. chloramphenicol, makrolider, sulfonamider og tetracycliner. Der er også synergivirkning mellem penicilliner og aminoglykosider.

Særlige advarsler

Produktet er ikke effektivt mod beta-laktamaseproducerende organismer. Der er påvist fuldstændig krydsresistens mellem amoxicillin og andre penicilliner, særligt aminopenicilliner. Brug af produktet/amoxicillin bør nøje overvejes, når antimikrobiel følsomhedstestning har påvist resistens over for penicilliner, eftersom dets effektivitet kan reduceres.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE