Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til
Reduktion af halthed ved let til moderat degenerativ ledsygdom (osteoartritis) hos heste.
Dosering og indgivelsesvej

Indgivelsesvej:
Intraartikulær anvendelse.

 

Dosering:
En enkelt intraartikulær injektion på 1 ml (15x106 ekvine mesenkymale navlestrengsstamceller) i det berørte led.

Anvendelsesmåde:
Dette veterinærlægemiddel skal indgives intraartikulært af en dyrlæge, der træffer særlige forholdsregler til at sikre sterilitet af injektionen. Produktet skal håndteres og injiceres med sterile teknikker og i rene omgivelser.


Slynges forsigtigt rundt inden brug for at sikre, at indholdet er godt blandet.

 

Der skal anvendes en 20G-kanyle.

 

Intraartikulær placering bør bekræftes ved fremkomst af synovialvæske i kanylens hoved.

Bivirkninger (forekomst og sværhedsgrad)

Meget almindelig:

Der er indberettet akut synovitis med akut indsættende svær halthed, ledeffusion og smerte ved palpation 24 timer efter indgivelse af veterinærlægemidlet. Der blev observeret væsentlig bedring i de næste 48 timer og fuldstændig remission i de følgende to uger. Ved svær inflammation kan symptomatisk behandling med non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler (NSAID) være nødvendig.

 

Almindelige:

Moderat ledeffusion uden ledsagende halthed er iagttaget 24 timer efter indgivelse af HorStem. Fuldstændig remission er iagttaget i løbet af de følgende to uger uden nogen symptomatisk behandling. En stigning i let halthed er iagttaget 24 timer efter indgivelse af HorStem. Fuldstændig remission er iagttaget i løbet af tre dage uden nogen symptomatisk behandling.

 

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:
- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)
- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)
- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)
- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)
- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion
Må ikke indgives samtidig med andre intraartikulære veterinærmedicinske lægemidler.
Særlige advarsler for hver enkelt dyreart, som lægemidlet er beregnet til

Veterinærlægemidlet er påvist at være effektivt hos heste med osteoartritis i metacarpophalangealleddet, det distale interphalangealled og tarsometatarsalleddet/det distale intertarsalled. Der foreligger ingen virkningsdata vedrørende behandling af andre led.

 

Der foreligger ingen virkningsdata vedrørende samtidig behandling af mere end ét artritisk led.

 

Virkningen kan indtræde gradvist. Virkningsdata har vist, at virkning indtræder fra 35 dage efter behandling.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning
Overdosering (symptomer, nødforanstaltninger, modgift), om nødvendigt
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske oplysninger
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Fortegnelse over hjælpestoffer
Væsentlige uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Den indre emballages art og indhold
Eventuelle særlige forholdsregler ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller affaldsmaterialer fra brugen af sådanne
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE UDSTEDELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN