Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Til aktiv immunisering af kyllinger (slagtekyllinger og opdræt til æglæggere/avlshøns) for at reducere den negative effekt på cilieaktiviteten, der skyldes infektion med aviær, infektiøs bronchitisvirus, Massachusetts serotype, og som kan manifestere sig som respiratoriske kliniske symptomer.

 

Indtræden af immunitet: 3 uger efter vaccination.

Varighed af immunitet: uger efter vaccination.

Dosering og indgivelsesmåde

Grov spray og okulonasal anvendelse: Fra en alder på 1 dag.

Anvendelse i drikkevand: Fra en alder på 7 dage.

 

1. Spray

Det anbefales at resuspendere 1000 doser af vaccinen i 150-300 ml destilleret vand. Antallet af fortyndede doser svarer til antallet af fugle i besætningen.

 

Mængden af vand, der anvendes til rekonstituering, skal være tilstrækkelig til at sikre en jævn fordeling, når vaccinen sprayes på kyllingerne, og er afhængig af fuglenes alder og det anvendte opstaldningssystem.

 

Den rekonstituerede vaccinesuspension skal spredes jævnt over det korrekte antal kyllinger fra en afstand på 30-40 cm og i form af en grov spray (med en tilsigtet dråbestørrelse på 150-170 µm), helst mens kyllingerne sidder tæt sammen i dæmpet belysning. Sprøjteudstyret skal være fri for aflejringer, korrosion og rester af desinfektionsmidler og skal helst udelukkende anvendes til vaccinationsformål.

 

 

2. Anvendelse i drikkevand

Vaccinen suspenderes i køligt og rent vand uden rester af klor, andre desinfektionsmidler eller urenheder. Antallet af doser skal svare til antallet af fugle, der skal vaccineres.

 

Vaccinen skal suspenderes umiddelbart før brug.

 

Mængden af vand, der skal bruges til rekonstitueringen, afhænger af fuglenes alder, race, opstaldningspraksis og vejrforholdene.

 

Med henblik på fastsættelse af mængden af vand, i hvilken vaccinen skal suspenderes i forbindelse med vaccination af kyllinger i den unge aldersgruppe (indtil tredje leveuge), kan følgende benyttes som rettesnor:

 

Antallet af fugle i tusinder ganget med alderen i dage (f.eks. 1000 kyllinger, der er 7 dage gamle = 1 x 7 = 7 l)

 

Det er vigtigt, at vaccinen opløses i en mængde vand, der kan blive drukket i løbet af 1,5 til 2,5 timer (under hensyntagen til de forskellige typer af drikkesystemer, der anvendes til fjerkræ).

 

For at gøre fuglene tørstige kan drikkevandforsyningen afbrydes op til 2 timer før immuniseringen (afhængigt af lufttemperaturen).

 

Der skal altid være adgang til foder, når der vaccineres. Fuglene vil ikke drikke, hvis de ikke har adgang til foder. Drikkesystemet skal være rent, uden rester af klor, andre desinficeringsmidler eller urenheder.

 

 

3. Okulonasal anvendelse

1000 doser af vaccinen suspenderes i 100 ml destilleret vand.

 

En dosis af den rekonstituerede vaccine er 0,1 ml, dvs. to dråber, uanset fjerkræets alder, vægt eller type. Der indgives henholdsvis en dråbe i næseboret og en dråbe i øjet.

 

I tilfælde af kyllinger af mindre arter i alderen fra 1 til 14 dage, skal der anvendes dråber på 25 μl. Her skal der administreres en dråbe i hvert øje (i alt 0,05 ml) og en dråbe i hvert næsebor (i alt 0,05 ml).

Bivirkninger

Der er set almindeligt forekommende forbigående respiratoriske forstyrrelser, herunder tracheal rallen i 3-10 dage efter vaccination. Disse forsvandt spontant, og krævede ikke behandling.

 

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Kontraindikationer

Ingen

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af vaccinen sammen med andre lægemidler til dyr. En eventuel beslutning om at anvende vaccinen umiddelbart før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.

Særlige advarsler

Kun raske dyr må vaccineres.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
IMMUNOLOGISKE EGENSKABER
Immunologiske egenskaber
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE