Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Til aktiv immunisering af kaniner fra 10 ugers alderen for at reducere dødeligheden på grund af kaninhæmoragisk sygdom forårsaget af virusstammerne klassisk (RHDV1) og type 2 (RHDV2).

 

Indtræden af immunitet: 1 uge.

Varighed af immunitet: 1 år.

Dosering og indgivelsesmåde

Subkutan anvendelse.

 

En dosis (0,5 ml) ved subkutan injektion til hvert dyr.

 

Første vaccination fra 10. uge.

Revaccination: Årligt.


Sædvanlige aseptiske forhold skal gøres gældende.
Ryst forsigtigt før og lejlighedsvis under administration for at opretholde en homogen suspension.

Bivirkninger

En midlertidig stigning i kropstemperaturen på op til 1,6 °C kan meget almindelig ses en dag efter vaccination.

En begrænset lokal reaktion (subkutan knude på op til 10 mm i diameter i dobbelt dosis studiet), der kan være palpabel i mindst 52 dage og forsvinder uden behandling, har været meget almindelig observeret i kliniske studier.

Betydelige overfølsomhedsreaktioner, som kan være dødelige, er meget sjældent observeret fra lægemiddelovervågningsdata.

Sløvhed og/eller mangel på appetit kan observeres meget sjældent i de første 48 timer efter injektion, ifølge rapportering fra bivirkningsobservation.

 

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr i 100 behandlede dyr)
Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr i 1.000 behandlede dyr)
Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)
Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Kontraindikationer

Ingen

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af det immunologiske veterinærlægemiddel sammen med andre lægemidler til dyr. En eventuel beslutning om at anvende det immunologiske veterinærlægemiddel umiddelbart før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.

Særlige advarsler

Vacciner kun raske kaniner.

 

Der foreligger ingen oplysninger om brugen af vaccinen til seropositive dyr, herunder dyr med maternelle antistoffer. I situationer, hvor der forventes et højt niveau af antistoffer, skal vaccinen derfor justeres i overensstemmelse hermed.

Effektiviteten af vaccine til dyr, som er yngre end 10 uger gamle, er ikke påvist.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
IMMUNOLOGISKE EGENSKABER
Immunologiske egenskaber
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet og affald.
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE