Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Behandling af høns og hønniker inficeret med Heterakis gallinarum (voksne stadier) eller Ascaridia galli (voksne stadier).

 

Behandling af fasaner inficeret med Heterakis gallinarum (voksne stadier) (se pkt. 4.7 - Drægtighed, diegivning eller æglægning).

Dosering og indgivelsesmåde

Til anvendelse i drikkevand.

 

Rystes omhyggeligt før brug.

 

For at sikre indgivelse af korrekt dosis bør legemsvægten bestemmes så nøjagtigt som muligt.

 

Før dyrene får adgang til det medicinerede vand, bør drikkevandssystemet, hvis muligt, tømmes og skylles igennem med medicineret vand, således at nøjagtig dosering sikres. Det kan være nødvendigt at gennemføre denne procedure på alle behandlingsdage.

 

Indtagelsen af medicineret vand er afhængig af fjerkræets alder og kliniske tilstand, omgivelsestemperaturen og dagslysforholdene. For at opnå korrekt dosis skal koncentrationen af lægemidlet justeres i henhold til dette.

 

Dosis er 1,0 mg fenbendazol pr. kg legemsvægt pr. dag (svarende til 0,005 ml Gallifen suspension). Denne dosis indgives 5 på hinanden følgende dage.

 

Beregning af dosis

Den nødvendige daglige mængde veterinærlægemiddel beregnes ud fra den estimerede samlede kropsvægt (kg) af hele gruppen af høns, hønniker eller fasaner, der skal behandles. Brug venligst nedenstående formel:

 

ml lægemiddel/dag = estimeret samlet kropsvægt (kg) af høns, der skal behandles×0,005 ml

 

Følg instruktionerne nedenfor for at fremstille det medicinerede vand. Anvend tilstrækkeligt præcist kommercielt tilgængeligt måleudstyr.

 

Der skal tilberedes frisk medicineret vand hver dag i behandlingsperioden.

 

 

Til anvendelse i medicineringstank

Til behandling af høns og hønniker tilsættes den beregnede mængde af produktet til 40 til 80 % af den daglige vandration.

 

Til behandling af fasaner tilsættes den beregnede mængde af produktet til 40 % af den daglige vandration.

 

Rør om, indtil indholdet i medicineringstanken er tydeligt homogent. Det medicinerede vand fremtræder uklart. Yderligere omrøring er ikke nødvendig under indgivelsen.

 

 

Til anvendelse i doseringspumpe

Tilsæt den beregnede mængde af produktet til det ikke-medicinerede vand i doseringspumpens stamopløsningsbeholder.

 

Mængden af ikke-medicineret vand i stamopløsningsbeholderen skal beregnes på grundlag af den forudindstillede indsprøjtningshastighed på doseringspumpen og 40 til 80 % af hønsenes/hønnikernes daglige vandration eller 40 % af fasanernes daglige vandration.

 

Rør om, indtil indholdet i stamopløsningsbeholderen er tydeligt homogent. Det medicinerede vand fremtræder uklart.

 

Under behandlingen skal alle dyr have fri adgang til det medicinerede vand - og kun det.

 

Under behandlingen skal dyrene så hurtigt som muligt, efter de har drukket alt det medicinerede vand, have adgang til ikke-medicineret drikkevand.

 

Kontrollér, at alt medicineret vand er drukket.

Bivirkninger

Ingen kendte.

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen kendte.

Særlige advarsler

Der skal udvises omhu for at forhindre følgende praksis, fordi de øger risikoen for udvikling af resistens og i sidste ende kan resultere i ineffektiv behandling:

- For hyppig og gentagen anvendelse af anthelmintika fra samme klasse i en længere periode.

- Underdosering, der kan skyldes underestimering af legemsvægt, forkert administration af lægemidlet eller manglende kalibrering af doseringsudstyr (hvis relevant).

 

Formodede kliniske tilfælde af resistens over for anthelmintika bør undersøges nærmere ved hjælp af relevante tests (f.eks. "Faecal Egg Count Reduction Test"). Hvis resultatet af testen/testene kraftigt tyder på resistens over for et bestemt anthelmintika, bør der anvendes et anthelmintika fra en anden farmakologisk klasse og med en anden virkningsmekanisme.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE