Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer for hver dyreart, som lægemidlet er beregnet til

Forebyggelse af nye intramammære infektioner gennem hele goldperioden.

 

Hos køer, der forventes at være fri for subklinisk yverbetændelse, kan veterinærlægemidlet anvendes alene til forebyggelse af yverbetændelse hos goldkøer.

 

Udvælgelsen af køer, der skal behandles med veterinærlægemidlet, bør baseres på veterinærfaglig klinisk vurdering. Udvælgelseskriterierne kan baseres på tidligere forekomst af yverbetændelse eller forhøjet celletal hos den enkelte ko eller som følge af anerkendte tests til påvisning af subklinisk yverbetændelse eller bakteriologisk undersøgelse.

Administrationsveje og dosering

Kun til intramammær anvendelse.
Indholdet af én sprøjte af veterinærlægemidlet indgives i hver mælkekirtel umiddelbart efter den sidste malkning i laktationsperioden (ved goldning). Massér ikke patten eller yveret efter indgivelse af veterinærlægemidlet.

 

Der skal udvises forsigtighed med ikke at indføre patogener i patten for at reducere risikoen for yverbetændelse efter indgivelsen.


Det er vigtigt, at patten rengøres grundigt og desinficeres med hospitalssprit eller alkoholvædede desinfektionsservietter. Patterne skal aftørres, indtil desinfektionsservietterne ikke længere er synligt snavsede. Lad patterne tørre inden indgivelse. Indgives aseptisk og med forsigtighed for at undgå kontamination af sprøjtespidsen. Det anbefales at anvende velegnet pattebadevand eller -spray efter indgivelsen.

 

Under kolde forhold kan veterinærlægemidlet opvarmes til rumtemperatur i et varmt miljø for at gøre det nemmere at indsprøjte.

Bivirkninger

Kvæg (malkekøer i goldperioden):

 

Meget sjælden

(< 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder enkeltstående indberetninger):

Akut yverbetændelse1

1primært på grund af dårlig indgivelsesteknik og manglende hygiejne. Se pkt. 3.5 (Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen) og 3.9 (Administrationsveje og dosering) vedrørende vigtigheden af aseptisk teknik.

 

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et veterinærlægemiddel. Indberetningerne sendes, helst via en dyrlæge, til enten indehaveren af markedsføringstilladelsen eller dennes lokale repræsentant eller til den nationale kompetente myndighed via det nationale indberetningssystem.

Se indlægssedlen for de relevante kontaktoplysninger.

Kontraindikationer

Må ikke anvendes til lakterende køer. Se pkt. 3.7 (Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning).
Må ikke anvende veterinærlægemidlet som eneste behandling til køer med subklinisk yverbetændelse på goldningstidspunktet.
Må ikke anvendes til køer med klinisk yverbetændelse på goldningstidspunktet.

Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen kendte.

Særlige advarsler

Ingen.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til
Særlige forholdsregler vedrørende brugen
Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning
Symptomer på overdosering (og, hvis relevant, nødforanstaltninger og modgift)
Særlige begrænsninger og betingelser for anvendelse, herunder begrænsninger for anvendelsen af antimikrobielle og antiparasitære veterinærlægemidler for at begrænse risikoen for udvikling af resistens
Tilbageholdelsestider
FARMAKOLOGISKE OPLYSNINGER
ATCvet-kode:
Farmakodynamiske oplysninger
Farmakokinetiske oplysninger
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Væsentlige uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige forholdsregler vedrørende opbevaring
Den indre emballages art og indhold
Særlige forholdsregler vedrørende bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller affaldsmaterialer fra brugen heraf
NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMRE
DATO FOR FØRSTE TILLADELSE
DATO FOR SENESTE ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉET
KLASSIFICERING AF VETERINÆRLÆGEMIDLER