Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Til aktiv immunisering af kyllinger (slagtekyllinger og opdræt til æglæggere/avlshøns) for at reducere dødelighed og kliniske symptomer, der skyldes infektion med Newcastle disease-virus.

 

Immunitetens indtræden: 3 uger efter vaccination.

Varighed af immunitet: 5 uger efter vaccination.

Dosering og indgivelsesmåde

Grov spray og okulonasal anvendelse: Fra en alder på 1 dag.

 

Anvendelse i drikkevand: Fra en alder på 7 dage.

 

Anvendelsesmåden afhænger af den epizootiologiske situation, alderen på og antallet af dyr.

 

1. Okulonasal anvendelse

1000 doser af vaccinen suspenderes i 100 ml destilleret vand.

 

En dosis af den rekonstituerede vaccine er 0,1 ml, dvs. to dråber, uanset fjerkræets alder, vægt eller type. Der indgives henholdsvis én dråbe i øjet og én dråbe i næseboret.

 

I tilfælde af kyllinger af mindre arter i alderen fra 1 til 14 dage, skal der anvendes 4 dråber på 25 μl. Her skal der administreres én dråbe i hvert øje (i alt 0,05 ml) og derefter én dråbe i hvert næsebor (i alt 0,05 ml).

 

 

2. Anvendelse i drikkevand

Vaccinen suspenderes i køligt og rent vand uden rester af klor, andre desinfektionsmidler eller urenheder. Antallet af doser skal svare til antallet af fugle, der skal vaccineres. Såfremt antallet af fugle ligger imellem standarddoseringerne, skal næste højere dosis anvendes.

 

Vaccinen skal suspenderes umiddelbart før brug.

 

Afmål den korrekte mængde vand i forhold til antallet af fugle, der skal vaccineres. Mængden af vand, der skal bruges til rekonstitueringen, afhænger af fuglenes alder, race, opstaldningspraksis og vejrforholdene. Med henblik på fastsættelse af mængden af vand, i hvilken vaccinen skal suspenderes, måles den vandmængde, der indtages i løbet af en periode på to timer, én dag før vaccinationen.

 

Vaccinen skal opløses i en mængde vand, der kan blive drukket i løbet af 1,5 til 2,0 timer (under hensyntagen til de forskellige typer af drikkesystemer, der anvendes til fjerkræ).

 

Som en rettesnor i tilfælde af unge kyllinger (indtil tredje leveuge) kommes den rekonstituerede vaccine i koldt og friskt vand i forholdet 1000 vaccinedoser til 1 liter vand pr. aldersdøgn til 1000 kyllinger. Således vil der være behov for 7 liter til 1000 7 dage gamle kyllinger.

 

For at gøre fuglene tørstige afbrydes drikkevandforsyningen op til 2 timer før immuniseringen (fuglenes drikkemønster varierer afhængig af lufttemperaturen, type, race, opstaldning og vejrforholdene).

 

Drikkesystemet skal fungere korrekt, og det skal være rent, uden rester af klor, andre desinficeringsmidler eller urenheder.

 

Ved behov kan belysningen dæmpes, så længe vandforsyningen er afbrudt. Skru op for belysningen igen, så snart vaccinen er i drikkevandet. Når lysets intensitet øges, stimulerer det fuglene til at søge føde og vand.

 

Så snart vaccinen er indtaget, vendes der tilbage til normal praksis. Denne tilgang til vaccinering sikrer en mere ensartet vaccination af besætningen og er mindre stressende for fuglene. Den negative indflydelse på deres ydelse bør derfor være mindre.

 

 

3. Spray anvendelse

Det anbefales at resuspendere 1000 doser af vaccinen i 150-300 ml destilleret vand. Antallet af fortyndede doser svarer til antallet af fugle i besætningen.

 

Mængden af vand, der anvendes til rekonstituering, skal være tilstrækkelig til at sikre en jævn fordeling, når vaccinen sprayes på kyllingerne, og er afhængig af fuglenes alder og det anvendte opstaldningssystem. Den rekonstituerede vaccinesuspension skal spredes jævnt over det korrekte antal kyllinger fra en afstand på 30-40 cm og i form af en grov spray (med en tilsigtet, gennemsnitlig dråbestørrelse på 150-170 µm), helst mens kyllingerne sidder tæt sammen i dæmpet belysning.

Bivirkninger

Respiratoriske forstyrrelser som f.eks. tracheal rallen opstår meget ofte efter intranasal/okulær administration. Disse symptomer kan vare ved i mindst to uger.

 

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Kontraindikationer

Ingen

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af vaccinen sammen med andre lægemidler til dyr. En eventuel beslutning om at anvende vaccinen umiddelbart før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.

Særlige advarsler

Kun raske dyr må vaccineres.

 

Maternelt afledte antistoffer (MDA) kan forstyrre udviklingen af aktiv immunitet. I flokke, hvor høje koncentrationer af MDA må forventes, skal vaccinationsprogrammet planlægges i overensstemmelse hermed.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
IMMUNOLOGISKE EGENSKABER
Immunologiske egenskaber
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE