Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer for hver dyreart, som lægemidlet er beregnet til

Reduktion af proteinuri associeret med kronisk nyresygdom (CKD) hos kat.

Behandling af systemisk hypertension hos kat.

Administrationsveje og dosering

Bemærk: Semintra 4 mg/ml pakninger indeholder i en overgangsperiode doseringssprøjter med kg-legmsvægt-skala svarende til doseringen for indikationen CKD; det vil sige 1 mg/kg eller 0,25 ml/kg kropsvægt. Hver kg-legemsvægt markering svarer til 0,25 ml Semintra (Eksempel: Dosering til en kat på 3 kg svarer til 0,75 ml Semintra 4 mg/ml eller 3 mg telmisartan).

 

Oral anvendelse.

 

Lægemidlet skal administreres én gang dagligt direkte i munden eller sammen med en lille mængde foder.

 

Dette veterinærlægemiddel er en oral opløsning og accepteres godt af de fleste katte.

 

Opløsningen skal gives ved brug af doseringssprøjten, der findes i pakken. Sprøjten passer på flasken og har en ml-skala.

 

Efter administration af veterinærlægemidlet lukkes flasken tæt med låget, vask doseringssprøjten med vand og lad den tørre.

 

For at undgå forurening bør den medfølgende sprøjte kun benyttes til dette veterinærlægemiddel.

 

CKD – mængde, der skal administreres én gang dagligt:

Den anbefalede dosis er 1 mg telmisartan/kg legemsvægt.

 

Dosering: 1 mg telmisartan/kg legemsvægt

Styrke [mg/ml]

Dosering/kg legemsvægt [ml]

4

0,25

10

0,1

 

Systemisk hypertension – mængde, der skal administreres én gang dagligt:

Den anbefalede indledende dosis er 2 mg telmisartan/kg legemsvægt.

 

Dosering: 2 mg telmisartan/kg legemsvægt

Styrke [mg/ml]

Dosering/kg legemsvægt [ml]

4

0,5

10

0,2

 

Efter 4 uger kan doseringen af telmisartan efter dyrlægens vurdering reduceres (i 0,5 mg/kg intervaller) til katte med systolisk blodtryk (systolic blood pressure (SBP)) på mindre end 140 mmHg.

 

Hvis SBP forhøjes som følge af sygdommen, kan den daglige dosis atter forhøjes op til 2 mg/kg.

 

Det ønskede SBP-interval ligger mellem 120 og 140 mmHg. Hvis SBP ligger under det ønskede interval, eller hvis der samtidig er tegn på hypotension, se pkt. 3.5 (Særlige forholdsregler vedrørende brugen).

 

Systemisk hypertension associeret med CKD – mængde, der skal administreres én gang dagligt:

 

Doseringen for hypertensive katte med samtidig kronisk nyresygdom er beskrevet ovenfor under systemisk hypertension. Dog gælder for disse katte, at den anbefalede lavest effektive dosis er 1 mg/kg.

Bivirkninger

Kat:

Sjælden

(1 til 10 dyr ud af 10 000 behandlede dyr):

Gastrointestinale tegn (regurgitation1, opkastning2, diarré2).

Forhøjede nyreparametre (kreatinin og/eller blod-urea-nitrogen), kronisk nyresvigt.

Meget sjælden

(< 1 dyr ud af 10 000 behandlede dyr, herunder enkeltstående indberetninger):

Forhøjede leverenzymer3.

Nedsat antal røde blodlegemer (se pkt. 3.5 - Særlige forholdsregler vedrørende brugen).

 

1 Mild og intermitterende.

2 Opkastning og diarré rapporteres som almindelig, når der gives en indledende behandlingsdosis på 2 mg/kg for systemisk hypertension. Mild og forbigående.

3 Værdierne normaliseredes i løbet af nogle få dage efter ophør af behandlingen.

 

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et veterinærlægemiddel. Indberetningerne sendes, helst via en dyrlæge, til enten indehaveren af markedsføringstilladelsen eller dennes lokale repræsentant eller til den nationale kompetente myndighed via det nationale indberetningssystem. Se også sidste afsnit i indlægssedlen for de relevante kontaktoplysninger.

Kontraindikationer

Må ikke anvendes ved drægtighed eller diegivning (se også pkt. 3.7 - Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning).

 

Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ingen kendte lægemiddelinteraktioner fra tilgængelig data fra katte med CKD og/eller hypertension ved brug af telmisartan og andre lægemidler, der nedsætter blodtrykket (såsom amlodipin) eller som påvirker RAAS (såsom ARB og ACEi). Kombinationsbehandling med sådanne lægemidler kan føre til additive hypotensive virkninger eller kan ændre nyrefunktionen.

 

Ved samtidig behandling med amlodipin ved anbefalet dosering til reduktion af proteinuri associeret med kronisk nyresygdom (CKD) hos katte er der ikke observeret kliniske tegn på hypotension.

Særlige advarsler

Sikkerhed og virkning af telmisartan til behandling af systemisk hypertension over 200 mmHg er ikke undersøgt.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til
Særlige forholdsregler vedrørende brugen
Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning
Symptomer på overdosering (og, hvis relevant, nødforanstaltninger og modgift)
Særlige begrænsninger og betingelser for anvendelse, herunder begrænsninger for anvendelsen af antimikrobielle og antiparasitære veterinærlægemidler for at begrænse risikoen for udvikling af resistens
Tilbageholdelsestider
Farmakologiske oplysninger - ATCvet-kode
Farmakodynamiske oplysninger
Farmakokinetiske oplysninger
Farmaceutiske oplysninger
Væsentlige uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige forholdsregler vedrørende opbevaring
Den indre emballages art og indhold
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller affaldsmaterialer fra brugen heraf
NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MarkeDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)
DatO FOR FØRSTE TILLADELSE
DatO FOR SENESTE ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉET
KLASSIFICERING AF VETERINÆRLÆGEMIDLER