Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer for hver dyreart, som lægemidlet er beregnet til

Til aktiv immunisering af kalve fra 10-dages alderen mod bovin respiratorisk syncytialvirus (BRSV) og bovin parainfluenza 3 virus (PI3V), for at reducere mængden og varigheden af nasal udskillelse af begge vira.

 

Indtræden af immunitet: 10 dage efter vaccination.

Varighed af immunitet: 12 uger efter vaccination.

Administrationsveje og dosering

Nasal anvendelse.

Rekonstitution af vaccinen: Ved aseptisk procedure tilføjes den leverede solvens til hætteglasset med den frysetørrede vaccine. Blandes godt. Udseende efter rekonstituering: Opaliserende, gullig til pink væske.

Den nødvendige mængde af den opløste vaccine trækkes enten op fra hætteglasset ved hjælp af en sprøjte med kanyle, kanylen erstattes med den vedlagte nasale applikator og vaccinen administreres. Alternativt forbliver den opløste vaccine i hætteglasset og administreres via en flerdosisapplikator, som kan give hver enkelt dosis via den nasale applikator.

Den nasale applikator anvendes til at sprøjte den nødvendige vaccinemængde i dyrets næsebor. Applikatoren skal sprøjte i form af dråber på 30 µm til 100 µm.

 

Vaccinationsskema:

Administrer en dosis (2 ml) af den rekonstituerede vaccine nasalt (1 ml i hvert næsebor) til kalve fra 10-dages alderen, idet der anvendes en nasal applikator. Det anbefales at bruge en ny applikator til hvert dyr for at undgå overførsel af infektion.

Bivirkninger

 

Meget sjælden

(< 1 dyr ud af 10 000 behandlede dyr, herunder enkeltstående indberetninger)

Overfølsomhedsreaktion*

 

*kan kræve passende symptomatisk behandling.

 

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et veterinærlægemiddel. Indberetningerne sendes, helst via en dyrlæge, til enten indehaveren af markedsføringstilladelsen eller til den nationale kompetente myndighed via det nationale indberetningssystem. Se også afsnit 16 i indlægssedlen for de relevante kontaktoplysninger.

Kontraindikationer

Ingen.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af vaccinen sammen med andre veterinærlægemidler. En eventuel beslutning om at anvende vaccinen umiddelbart før eller efter brug af et andet veterinærlægemiddel skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.

Særlige advarsler

Laboratoriestudier af effekten har vist, at tilstedeværelsen af maternelle antistoffer på vaccinationstidspunktet ikke havde nogen indflydelse på vaccinens virkning hos unge dyr.

Kun raske dyr må vaccineres.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til
Særlige forholdsregler vedrørende brugen
Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning
Symptomer på overdosering (og, hvis relevant, nødforanstaltninger og modgift)
Særlige begrænsninger og betingelser for anvendelse, herunder begrænsninger for anvendelsen af antimikrobielle og antiparasitære veterinærlægemidler for at begrænse risikoen for udvikling af resistens
Tilbageholdelsestid(er)
IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER
ATCvet-kode
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Væsentlige uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige forholdsregler vedrørende opbevaring
Den indre emballages art og indhold
Særlige forholdsregler vedrørende bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller affaldsmaterialer fra brugen heraf
NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)
DATO FOR FØRSTE TILLADELSE
DATO FOR SENESTE ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉET
KLASSIFICERING AF VETERINÆRLÆGEMIDLER