Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Pattedesinfektion som en del af en strategi til reduktion af forekomsten af mastitis hos lakterende kvæg (mastitisprofylakse).

Dosering og indgivelsesmåde

Anvendelse på patter

Opløsningen skal doseres ufortyndet ved at anvende det medfølgende bæger til neddypning af patter.

Bægeret skal indeholde mindst 5 ml af dyppeopløsningen. Direkte efter malkning dyppes alle patter ned og sørg for, at patten er fuldstændigt dækket med mere end trefjerdedele af dens længde. Bægeret efterfyldes om nødvendigt. Dyppebægeret skal tømmes efter hver malkning og rengøres grundigt forud for genanvendelse. Veterinærlægemidlet er beregnet som patte-neddypningsmiddel efter malkning og kan anvendes op til to gange om dagen.

Produktet kan anvendes tidsmæssigt ubegrænset.

Anvendelse af veterinærlægemidlet skal være forbundet med en grundig rengøring af yver og patter med en passende fugtig klud og tørring af patterne forud for malkning.

Bivirkninger

Langtidseksponering med jod kan medføre jodallergi (jodeksem).

Allergiske reaktioner over for jod kan vise sig som allergiske hudreaktioner eller i sjældne tilfælde som anafylaktisk chok.

 

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

 

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Kontraindikationer

Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller et af hjælpestofferne.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Veterinærlægemidlet må ikke anvendes sideløbende med andre yverdesinfektions- eller plejeprodukter.

Særlige advarsler

Sørg for, at yver og patter er rene og tørre inden næste malkning.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
Miljømæssige forhold
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE