Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Til aktiv immunisering af gylte og søer fra 5 måneders alderen for at beskytte afkom mod
transplacental infektion forårsaget af porcin parvovirus.

 

Indtræden af immunitet: Fra begyndelsen af drægtighedsperioden
Varighed af immunitet: 6 måneder

Dosering og indgivelsesvej

Omrystes grundigt før brug.
Undgå kontaminering ved brug.

 

Basis vaccination:
Svin, som ikke tidligere er vaccineret mod porcin parvovirus:
To intramuskulære injektioner af én dosis med 3 ugers mellemrum.
Anden dosis skal gives mindst 3 uger før løbning.

 

Re-vaccination:
Én intramuskulær injektion af én dosis anbefales mindst hver 6. måned, som en del af besætningens
vaccinationsprogram (se pkt. 4.2 - Terapeutiske indikationer).

 

Blanding med ReproCyc PRRS EU:
Det fulde indhold af ét hætteglas ReproCyc ParvoFLEX skal benyttes til at rekonstituere lyofilisatet af
ét hætteglas ReproCyc PRRS EU. ReproCyc ParvoFLEX erstatter herved opløsningsmidlet for
ReproCyc PRRS EU.

 

Sørg for at lyofilisatet er fuldstændig rekonstitueret før brug.
Administrer en enkelt dosis (2 ml) af blandingen intramuskulært.

 

De følgende tilsvarende doser kan blandes:
asset-bbd1c9d5-922e-4d36-8cf7-260a413a8dbf

Indlægssedlen for ReproCyc PRRS EU bør også læses før administration af det blandede produkt.

Bivirkninger (forekomst og sværhedsgrad)

Forbigående rødme eller hævelse (op til 4 cm) forårsaget af injektionsproceduren er meget almindelig.
Lokale reaktioner fortager sig inden for to til fem dage uden behandling. En øgning af
legemstemperaturen efter vaccination er almindelig og fortager sig spontant inden for 24 til 48 timer.

 

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:
- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en
behandling)
- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)
- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)
- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)
- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Kontraindikationer
Ingen.
Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der foreligger oplysninger om sikkerhed og virkning, som viser, at vaccinen kan blandes med
ReproCyc PRRS EU og administreres på ét injektionssted.

 

Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og effekt af vaccinen ved samtidig brug med andre
lægemidler til dyr end dem, der er nævnt ovenfor. En eventuel beslutning om at anvende vaccinen
umiddelbart før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i
det enkelte tilfælde.

Særlige advarsler for hver enkelt dyreart, som lægemidlet er beregnet til
Kun raske dyr må vaccineres.
VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning
Overdosering (symptomer, nødforanstaltninger, modgift), om nødvendigt
Tilbageholdelsestid
IMMUNOLOGISKE EGENSKABER
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Fortegnelse over hjælpestoffer
Væsentlige uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Den indre emballages art og indhold
Eventuelle særlige forholdsregler ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller AFFALDSMATERIALER FRA BRUGEN AF SÅDANNE
INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
FORBUD MOD SALG, UDLEVERING OG/ELLER BRUG