Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Reducering af intensiteten og varigheden af diarré forårsaget af Cryptosporidium parvum hos individuelle dyr, hvor tilstedeværelsen af cryptosporidium oocyster i fæces er påvist.

 

Paromomycin reducerer fækal oocystudskillelse.

Dosering og indgivelsesmåde

Til oral anvendelse.

 

Doseringsmængde: 35.000 IE paromomycin/kg kropsvægt i 7 på hinanden følgende dage, dvs. 0,25 ml af produktet/kg kropsvægt i 7 på hinanden følgende dage.

 

Den fortløbende behandling skal finde sted på samme tidspunkt hver dag.

 

For at sikre korrekt dosering bør kropsvægten bestemmes så nøjagtigt som muligt, og det er nødvendigt at gøre brug af enten sprøjte eller et andet velegnet redskab til oral indgivelse.

 

Der bør kun indgives en enkelt kur til et individuelt dyr.

Bivirkninger

Aminoglykosidantibitotika såsom paromomycin kan forårsage oto- og nefrotoksicitet.

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for paromomycin, andre aminoglykosider eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

 

Bør ikke anvendes til dyr med nedsat nyre- eller leverfunktion.

 

Bør ikke anvendes til drøvtyggende dyr.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Generelle anæstetika og muskelafslappende lægemidler øger den neuro-blokerende virkning af aminoglykosider. Dette kan forårsage paralyse og apnø.

 

Må ikke anvendes samtidig med stærke diuretika og potentielle oto- eller nefrotoksiske stoffer.

Særlige advarsler

Lam og gedekid bør kun behandles efter påvisning af cryptosporidium oocyster i deres fæces og så hurtigt som muligt efter udbruddet af diarré (se pkt. 4.5 - Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen).

 

I feltstudier, der undersøgte produktets effekt på diarré forårsaget af cyptosporiose, var den gennemsnitlige varighed af klinisk relevant diarré 3 dage ved behandlede lam sammenlignet med 6 dage ved ubehandlede lam og 4 dage ved behandlede gedekid sammenlignet med 7 dage ved ubehandlede gedekid under en 7-dags behandlingsperiode.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
Miljømæssige forhold
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE