Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Behandling og metafylakse af luftvejsinfektioner hos svin forårsaget af Actinobacillus pleuropneumonia og Pasteurella multocida, der er følsomme over for florfenicol. Sygdommens tilstedeværelse i besætningen skal fastslås før metafylaktisk behandling.

Dosering og indgivelsesmåde

Anvendelse i drikkevand.

 

10 mg florfenicol/kg kropsvægt pr. dag i drikkevand i 5 på hinanden følgende dage.

 

Den daglige mængde af lægemidlet, der skal iblandes drikkevandet, kan beregnes ud fra den samlede kropsvægt (TBW) af besætningen, som skal behandles, ved hjælp af følgende formel:

 

Mængde af lægemiddel (i gram) pr. dag*

 

=

 

Besætningens samlede kropsvægt (TBW) i kg

20

 

* skal iblandes besætningens estimerede, samlede mængde vandindtagelse i løbet af 24 timer

 

Eksemplerne for medicineret drikkevand i tabellen nedenfor er beregnet ved brug af formlen og under antagelse af, at svin drikker 8 % eller 10 % af deres kropsvægt.

 

 

Besætningens TBW (kg)

Lægemiddel (g)

Estimeret daglig vandindtagelse (l)

Lægemiddel gram pr. 10 liter vand

Svin der drikker 8 % af deres kropsvægt

 

 

500 kg

25 g

40 l

 

6,25 g/10 l

 

 

1000 kg

50 g

80 l

5000 kg

250 g

400 l

Svin der drikker 10 % af deres kropsvægt

 

 

500 kg

25 g

50 l

 

5 g/10 l

 

 

1000 kg

50 g

100 l

5000 kg

250 g

500 l

 

Granulatets maksimale opløselighed er 2,5 g/l ved 10 °C og 20 °C og 2,0 g/l ved 5 °C. Opløsning kan tage op til 30 minutter. Under opløsningen skal blandingen omrøres i mindst 5 min ved 50 omdrejninger/min. Opløsningen bør inspiceres visuelt for fuldstændig opløsning.

 

BRUG AF VANDTANK:

Opløsninger til anvendelse i en hovedtank skal begrænses til højst den maksimale opløselighed.

 

BRUG AF MEDICINBLANDER:

Vær opmærksom på ikke at overskride den maksimale opløselighed under de givne omstændigheder ved tilberedning af stamopløsninger og ved brug af en medicinblander. Justér doseringspumpens gennemstrømningshastighed efter stamopløsningens koncentration og vandindtaget hos besætningen, der skal behandles.

 

Til behandling af 5000 kg svin, der drikker 10 % af deres kropsvægt, med dosis på 10 mg/kg:

1. Fyld medicinblanderen med 100 l drikkevand (temperaturen må ikke være under 10 °C).

2. Tilsæt 250 g lægemiddel til medicinblanderen

3. Bland grundigt indtil det er synligt opløst.

4. Indstil medicinblanderen til 20 %.

5. Tænd for medicinblanderen.

 

For at sikre korrekt dosering og for at forebygge underdosering, skal besætningens kropsvægt beregnes så præcist som muligt og vandindtagelsen bør overvåges. Den nødvendige mængde granulat bør afmåles med et egnet, kalibreret måleudstyr.

 

Indtaget af vand afhænger af flere faktorer, herunder alder, dyrenes kliniske tilstand og lokale forhold så som omgivelsestemperaturer og fugtighed. Den daglige vandindtagelse kan underestimeres (f.eks. reduktion til 6 % af kropsvægten) for at sikre total konsum af medicineret vand om dagen (friskt drikkevand kan gøres tilgængeligt efter konsum af det medicinerede vand).

 

Hvis det ikke er muligt at opnå tilstrækkeligt indtag af det medicinerede vand, bør dyrene behandles parenteralt.

 

 

Medicineret vand bør udskiftes én gang i døgnet.

Bivirkninger

Under behandlingen kan der observeres et let reduceret vandindtag, appetitløshed, mørkebrun fæces og obstipation hos dyrene.

 

Hos behandlede dyr er diarré og/eller perianalt og rektalt erytem/ødem en meget almindeligt forekommende bivirkning. Disse bivirkninger er forbigående.

Rektalprolaps, der forsvinder uden behandling, observeres meget sjældent.

 

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes til orner, der er beregnet til avl.

 

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

 

Bør ikke anvendes i tilfælde af kendt resistens over for florfenicol.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen kendte

Særlige advarsler

I tilfælde af utilstrækkeligt vandindtag bør dyrene behandles parenteralt. Under behandlingen bør dyrene kun have adgang til ikke-medicineret drikkevand efter den daglige dosis af medicineret drikkevand er indtaget af svinene.

 

Produktet er ikke beregnet til anvendelse samtidig med andre antibiotika.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
Miljømæssige forhold
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE