Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Sygdomme hos heste, kvæg, svin og hunde, hvor der kan forventes en positiv effekt af den centrale analgetiske, spasmolytiske, antipyretiske eller antiinflammatoriske virkning af lægemidlet, såsom:
- Generel smertelindring til suppression af nervøsitet og defensive reaktioner forårsaget af smerte.
- Dæmpning af smerter ved koliktilstande af forskellig oprindelse eller spastiske tilstande i de indre organer hos heste og kvæg.
- Okklusion af øsofagus med fremmedlegemer hos heste, kvæg og svin.
- Febersygdomme, såsom svær mastitis, MMA-syndrom, svineinfluenza.
- Lumbago, tetanus (i kombination med tetanus-antiserum).
- Akut og kronisk arthritis, reumatiske tilstande i muskler og led, nerveinflammation,
neuralgi, tendovaginitis.

Dosering og indgivelsesmåde

Administrationsmåde

 

Heste
Langsom intravenøs anvendelse.

 

Kvæg, svin, hunde
Langsom intravenøs anvendelse (ved akutte tilstande) eller dyb intramuskulær anvendelse.

 

Dosering

 

Heste
20-50 mg metamizolnatriummonohydrat/kg kropsvægt (4-10 ml præparat/100 kg
kropsvægt).

 

Kvæg
20-40 mg metamizolnatriummonohydrat/kg kropsvægt (4-8 ml præparat/100 kg
kropsvægt).

 

Svin
15-50 mg metamizolnatriummonohydrat/kg kropsvægt (3-10 ml præparat/100 kg
kropsvægt).

 

Hunde
20-50 mg metamizolnatriummonohydrat/kg kropsvægt (0,4-1 ml præparat/10 kg
kropsvægt).

 

Ved intramuskulær anvendelse til kvæg bør det maksimale volumen, der administreres på ét sted, ikke overstige 29 ml.

 

Hvis der administreres mere end 20 ml til svin, skal det fordeles mellem mindst to
injektionssteder.

 

Gummiproppen kan maksimalt punkteres 25 gange.

Bivirkninger
Ingen kendte.
Kontraindikationer
- Bør ikke anvendes til katte.
- Lægemidlet bør ikke anvendes til dyr med hæmatopoietiske forstyrrelser.
- Bør ikke administreres subkutant på grund af mulig lokal irritation.
- Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et
eller flere af hjælpestofferne.
- Bør ikke anvendes i tilfælde af hjerte-, lever- eller nyresvigt eller ulceration i mavetarm-kanalen.
Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Phenobarbital og andre barbiturater samt glutethimid eller phenylbutazon kan accelerere udskillelsen af metamizol som følge af hepatisk mikrosomal enzyminduktion.

 

Samtidig brug af phenothiazinderivater kan føre til svær hypotermi.

Særlige advarsler
Ingen
VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE