Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer for hver dyreart, som lægemidlet er beregnet til

Til aktiv immunisering af hunde fra 8-ugers alderen eller derover for at nedsætte de kliniske tegn efter infektion med Bordetella bronchiseptica.

 

Indtræden af immunitet: 7 dage.

Varighed af immunitet: 1 år.

Administrationsveje og dosering

Oral anvendelse.

 

Indgivelse:

 

Tag fat i hætteglasset med frysetørring med fingrene og placer din tommelfinger direkte under den prægede trekant på hætteglasset.

 

Brug tommelfingeren til at skubbe hætteglasset opad fra undersiden af den prægede trekant for at give adgang til gummiproppen.

 

Fjern ikke hætteglasset eller aluminiumskraven, da de ikke er designet til at blive fjernet til brug med en sprøjte og kanyle.

Rekonstituer lyofilisat med solvens aseptisk. Det rekonstituerede veterinærlægemidlet skal være en orange til gullig grumset væske, som kan indeholde et løst resuspenderbart sediment.

 

Ryst veterinærlægemidlet godt efter rekonstituering.

Sug væsken op i sprøjten og tag nålen ud. Veterinærlægemidlet skal derefter anvendes straks.

Hundens hoved skal holdes med næsen op og munden åben. Sprøjt den fulde dosis på 1 ml ind i hundens kind (ved siden af tænderne og gummen).

 

 

Primær vaccination:

Vaccination med 1 dosis på 1 ml pr. hund fra 8-ugers alderen.

 

Revaccination:

1 dosis årligt.

Bivirkninger

Hunde:

 

Sjælden

(1 til 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr):

Udflåd fra øjnene1

Meget sjælden

(< 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder enkeltstående indberetninger):

Diarre2, Opkastning2

Overfølsomhedsreaktioner (fx anafylaksi, dyspnø og/eller takypnø, ansigtsødem, nældefeber)3

Udflåd fra næsen2. Hoste2

Letargi2

 

1Svag grad.

2Let, i op til 14 dage efter vaccinationen.

3Hvis en sådan reaktion forekommer, skal der øjeblikkeligt gives passende behandling.

 

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et veterinærlægemiddel. Indberetningerne sendes, helst via en dyrlæge, til enten indehaveren af markedsføringstilladelsen eller til den nationale kompetente myndighed via det nationale indberetningssystem. Se indlægssedlen for de relevante kontaktoplysninger.

Kontraindikationer

Ingen.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Brug ikke immunosuppressive midler inden for den første måned efter vaccination med veterinærlægemidlet.

 

Undlad at administrere antibiotika de første 14 dage efter vaccinationen.

 

Veterinærlægemidlet har vist sig at være sikkert, hvis det gives samtidigt med vacciner af typen Versican Plus og Vanguard, der indeholder levende hundeparvovirus, adenovirus, distemper virus, parainfluenza virus samt inaktiv Leptospira og rabies. Effekten efter samtidig brug er ikke afprøvet.

 

Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af vaccinen sammen med andre lægemidler til dyr. En eventuel beslutning om at anvende vaccinen umiddelbart før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.

Særlige advarsler

Kun raske dyr må vaccineres.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til
Særlige forholdsregler vedrørende brugen
Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning
Symptomer på overdosering (og, hvis relevant, nødforanstaltninger og modgift)
Særlige begrænsninger og betingelser for anvendelse, herunder begrænsninger for anvendelsen af antimikrobielle og antiparasitære veterinærlægemidler for at begrænse risikoen for udvikling af resistens
Tilbageholdelsestid(er)
IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER
ATCvet-kode: QI07AE01
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Væsentlige uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige forholdsregler vedrørende opbevaring
Den indre emballages art og indhold
Særlige forholdsregler vedrørende bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller affaldsmaterialer fra brugen heraf
NAVN PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)
DATO FOR FØRSTE TILLADELSE
DATO FOR SENESTE ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉET
KLASSIFICERING AF VETERINÆRLÆGEMIDLER