Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Til aktiv immunisering af grise:
- for at reducere lungelæsioner forbundet med enzootisk pneumoni hos grise forårsaget af Mycoplasma hyopneumoniae, og reducere forekomsten af disse læsioner (som observeret i feltundersøgelser).
- at reducere viræmi, virusbelastning i lunger og lymfoide væv samt varigheden af den viræmiske fase forbundet med sygdomme forårsaget af Porcin circovirus type 2 (PCV2). Effekt mod PCV2genotyper a, b og d er påvist i feltundersøgelser.
- for at reducere dødeligheden/aflivningsfrekvensen og tab af daglig tilvækst forårsaget af Mycoplasma hyopneumoniae og/eller PCV2-relaterede sygdomme (målt ved 6 måneders alderen i feltundersøgelser).


Mycoplasma hyopneumoniae:
Indtræden af immunitet: 3 uger efter vaccination
Varighed af immunitet: 23 uger efter vaccination

 

Porcin circovirus type 2:
Indtræden af immunitet: 2 uger efter vaccination
Varighed af immunitet: 22 uger efter vaccination

Desuden blev der påvist en reduktion i nasal og fæcal PCV2-virusudskillelse samt en reduktion i varigheden af nasal virusudskillelse hos dyr der blev challenged med PCV2 virus hhv. 4 uger og 22 uger efter vaccination.

Dosering og indgivelsesvej

Til intradermal brug.


Lad vaccinen nå stuetemperatur inden indgivelsen.

 

Omrystes grundigt før brug.

 

Administrer en dosis på 0,2 ml til grise fra 3 ugersalderen og ældre ved intradermal indgivelse på siden af nakken ved hjælp af en passende nålefri anordning, der er i stand til at indgive 0,2 ml doser pr. skud (med en injektionsstrømdiameter på 0,25-0,30 mm og en maksimal injektionskraft på 0,9-1,3 N).

Bivirkninger (forekomst og sværhedsgrad)

Milde forbigående lokale reaktioner bestående af ikke-smertefulde hudinflammationer på mindre end 3 cm i diameter er meget almindelige. Moderat inflammation (på mellem 3-5 cm i diameter) første dag efter vaccination er almindeligt forekommende. Inflammationen falder generelt til mindre end 3 cm den efterfølgende dag. Disse lokale reaktioner kan ses i løbet af den første uge efter vaccinationen og vare i 1 til 3 dage. En eller to uger senere kan disse lokale reaktioner vise sig igen og da vare i 1 til 7 dage. Lokale reaktioner forsvinder helt uden behandling, inden for ca. 3 uger efter vaccination.

 

En let forbigående stigning i kropstemperatur (i gennemsnit 0,3 ºC, mindre end 1,5 ºC i de enkelte grise) var almindeligt forekommende i feltundersøgelser. Denne let øgede temperatur aftog spontant inden for 48 timer uden behandling.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:
- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)
- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)
- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)
- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)
- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for de aktive stoffer, adjuvans eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af vaccinen sammen med andre lægemidler til dyr. En eventuel beslutning om at anvende vaccinen umiddelbart før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.

Særlige advarsler for hver enkelt dyreart, som lægemidlet er beregnet til
Kun raske dyr må vaccineres.
VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning
Overdosering (symptomer, nødforanstaltninger, modgift), om nødvendigt
Tilbageholdelsestid
IMMUNOLOGISKE EGENSKABER
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Fortegnelse over hjælpestoffer
Væsentlige uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Den indre emballages art og indhold
Eventuelle særlige forholdsregler ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller
INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN