Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Til behandling og forebyggelse af mavesår.

Dosering og indgivelsesmåde

Oral anvendelse.

 

Behandling af mavesår:

4 mg omeprazol per kg legemsvægt svarende til 1 inddeling af sprøjten per 100 kg legemsvægt, én gang daglig i 28 på hinanden følgende dage.

For at mindske muligt tilbagefald af mavesår under behandlingen, bør den umiddelbart opfølges med et doseringsregime på 1 mg omeprazol per kg legemsvægt, svarende til 1 inddeling af sprøjten per 400 kg legemsvægt, én gang daglig i 28 på hinanden følgende dage.

Skulle der forekomme tilbagefald, anbefales en genbehandling med en dosisrate på 4 mg omeprazol per kg legemsvægt.

 

Det anbefales at kombinere behandlingen med ændringer i husførelse og træningspraksis. Se også teksten under pkt. 4.5 (Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen).

 

Forebyggelse af mavesår:

1 mg omeprazol per kg legemsvægt, svarende til 1 inddeling af sprøjten per 400 kg legemsvægt, én gang daglig.

 

For at indgive produktet ved en dosis på 4 mg omeprazol/kg, indstilles sprøjtestemplet til den passende dosisinddeling for hestens vægt. Hver hel dosisinddeling på sprøjtens stempel leverer tilstrækkelig omeprazol til at behandle 100 kg legemsvægt. Indholdet af én sprøjte kan behandle en 575 kg hest ved en rate af 4 mg omeprazol per kg legemsvægt.

 

For at indgive produktet ved en dosis på 1 mg omeprazol/kg, indstilles sprøjtestemplet til dosisinddelingen svarende til en fjerdedel af hestens legemsvægt. Ved denne dosis vil hver fuld dosisinddeling på sprøjtetemplet levere tilstrækkelig omeprazol til at behandle 400 kg legemsvægt. For eksempel sættes stemplet til 100 kg for at behandle en hest, der vejer 400 kg.

 

Sæt hætten tilbage på sprøjten efter brug.

 

Bivirkninger

Der er ingen kendte behandlingsrelaterede kliniske bivirkninger. Overfølsomhedsreaktioner kan imidlertid ikke udelukkes. I tilfælde af overfølsomhedsreaktioner bør behandlingen straks seponeres.

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes til tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Omeprazol kan forsinke eliminationen af warfarin.

Omeprazol kan potentielt ændre metabolismen af benzodiazepin og forlænge CNS-virkninger.

Sucralfat kan nedsætte biotilgængelighed af oralt administreret omeprazol.

Omeprazol kan nedsætte oral absorption af cyanocobalamin.

Ingen anden interaktion med lægemidler rutinemæssigt anvendt til behandling af heste forventes, selvom interaktion med lægemidler metaboliseret af leverenzymer ikke kan udelukkes.

Særlige advarsler

Ingen.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
Miljømæssige forhold
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE