Produkt
Gå til produktresumé

Produktresumé

Terapeutiske indikationer

Hest

 

Som analgetikum

Lindring af abdominalsmerter, der skyldes kolik af gastrointestinal oprindelse.

 

Som sedativ (i kombination)

Til sedation i kombination med visse α2-adrenoceptoragonister (detomidin, romifidin). Til terapeutiske og diagnostiske foranstaltninger såsom mindre kirurgiske indgreb på en stående hest.

 

Hund

 

Som analgetikum

Lindring af lette til moderate viscerale smerter og lette til moderate smerter efter bløddelskirurgi.

 

Som sedativ (i kombination)

Til dyb sedation i kombination med medetomidin.

 

Som præanæstetikum

Præanæstetisk anvendelse af præparatet har medført dosisrelateret reduktion af dosis af induktionsanæstetika.

 

Som anæstetikum (i kombination)

Som en del af anæstesien i kombination med medetomidin og ketamin.

 

Kat

 

Som analgetikum

Til lindring af moderate postoperative smerter efter bløddelskirurgi og mindre kirurgiske indgreb.

 

Som sedativ (i kombination)

Til dyb sedation i kombination med medetomidin.

 

Som anæstetikum (i kombination)

Som en del af anæstesien i kombination med medetomidin og ketamin.

Dosering og indgivelsesmåde

Hest: Intravenøst (i.v.).

Hund og kat: Intravenøst (i.v.), subkutant (s.c.) og intramuskulært (i.m.).

 

Ved administration som en intravenøs injektion må lægemidlet ikke injiceres som en bolus.

Der skal bruges forskellige injektionssteder, hvis der er behov for gentagen s.c. eller i.m. administration.

Gummiproppen må maksimalt punkteres 20 gange.

 

Hest

 

Som analgetikum

Monoterapi

0,1 mg butorphanol/kg (1 ml af præparatet/100 kg) i.v. Dosis kan gentages efter behov. De analgetiske virkninger ses inden for 15 minutter efter injektion.

 

Som sedativ

Med detomidin

Detomidinhydrochlorid: 0,012 mg/kg i.v. efterfulgt inden for 5 minutter af butorphanol: 0,25 ml/100 kg i.v.

 

Med romifidin

Romifidin: 0,04-0,12 mg/kg i.v. efterfulgt inden for 5 minutter af butorphanol: 0,2 ml/100 kg i.v.

 

Hund

 

Som analgetikum

Monoterapi

0,2-0,3 mg butorphanol/kg (0,02-0,03 ml af præparatet/kg) i.v., i.m. eller s.c. injektion.

Administreres 15 minutter inden anæstesiens afslutning for at sikre analgesi i opvågningsfasen. Dosis kan gentages efter behov.

 

Som sedativ

Med medetomidin

Butorphanol: 0,01 ml/kg i.v. eller i.m.

Medetomidin: 0,01-0,025 mg/kg i.v. eller i.m.

Der skal gå 20 minutter, for at sedation kan opstå, inden indgrebet går i gang.

 

Som præanæstetikum

Monoterapi til analgesi hos hunde

0,1-0,2 mg butorphanol/kg (0,01-0,02 ml af præparatet /kg) i.v., i.m. eller s.c., der gives 15 minutter inden induktion.

 

Som anæstetikum

I kombination med medetomidin og ketamin

Butorphanol: 0,01 ml/kg i.m.

Medetomidin: 0,025 mg/kg i.m. efterfulgt efter 15 minutter af ketamin: 5 mg/kg i.m.

Det tilrådes ikke at reversere denne kombination med atipamezol hos hunde.

 

Kat

 

Som analgetikum

Præoperativt

0,4 mg butorphanol/kg (0,04 ml af præparatet /kg) i.m. eller s.c.

Administreres 15-30 minutter før administration af i.v. midler til induktionsanæstesi.

Administreres 5 minutter før induktion med i.m. midler til induktionsanæstesi såsom kombinationer af i.m. acepromazin/ketamin eller xylazin/ketamin. Se også pkt. 5.1. vedrørende analgesiens varighed.

 

Postoperativt

Administreres 15 minutter inden anæstesiens afslutning for at sikre analgesi i opvågningsfasen: Enten 0,4 mg butorphanol/kg (0,04 ml af præparatet/kg) s.c. eller i.m. eller 0,1 mg butorphanol/kg (0,01 ml af præparatet/kg) i.v.

 

Som sedativ

Med medetomidin

Butorphanol: 0,04 ml/kg i.m. eller s.c.

Medetomidin: 0,05 mg/kg s.c.

Til suturering af sår bør der yderligere bruges lokalanæstesi.

 

Som anæstetikum

I kombination med medetomidin og ketamin

 

- I.m. administration

Butorphanol: 0,04 ml/kg i.m.

Medetomidin: 0,08 mg/kg i.m.

Ketamin: 5 mg/kg i.m.

 

- I.v. administration

Butorphanol: 0,01 ml/kg i.v.

Medetomidin: 0,04 mg/kg i.v.

Ketamin: 1,25-2,50 mg/kg i.v. (afhængigt af den ønskede anæstesidybde).

Bivirkninger

Alle dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Der kan i meget sjældne tilfælde observeres smerter ved intramuskulær injektion.

Hest

Den mest almindelige bivirkning er let ataksi, som kan vare i 3-10 minutter.

Ved kombination med detomidin kan der opstå let til svær ataksi, men kliniske studier har vist, at det ikke er sandsynligt, at heste kollapser. Der skal træffes normale forsigtighedsregler for at undgå selvskadende adfærd hos dyret.

Butorphanol kan også i meget sjældne tilfælde medføre bivirkninger på den gastrointestinal motilitet hos heste, selvom der ikke forekommer nedsat transittid i mave-tarm-kanalen. Disse virkninger er dosisrelaterede og generelt lette og forbigående.

Butorphanol kan i meget sjældne tilfælde forårsage excitatoriske, lokomotoriske virkninger (vandren omkring).

Ved anvendelse i kombination med α2-adrenoceptoragonister kan der i meget sjældne tilfælde opstå depression af det kardiopulmonale system. Dette kan i sjældne tilfælde være fatalt.

Hund

Der er rapporteret om sjældne tilfælde af forbigående ataksi, anoreksi og diarré.

Der kan i meget sjældne tilfælde opstå respiratorisk og kardiel depression (udtrykt ved fald i respirationsfrekvens, udvikling af bradykardi og fald i diastolisk blodtryk). Graden af depression er dosisafhængig.

Der kan i meget sjældne tilfælde opstå nedsat gastrointestinal motilitet.

Kat

Der kan i meget sjældne tilfælde opstå respiratorisk depression.

Butorphanol kan i meget sjældne tilfælde forårsage excitation, angst, desorientering, dysfori og mydriasis.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Kontraindikationer

Alle dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Bør ikke anvendes til dyr med svær lever- og/eller nyredysfunktion.

Bør ikke anvendes til dyr med cerebral skade eller organiske hjernelæsioner eller til dyr med obstruktive luftvejssygdomme, hjertedysfunktion eller spastiske tilstande.

 

Hest

Kombination af butorphanol/detomidinhydrochlorid

Bør ikke anvendes til heste med eksisterende hjertearytmi eller bradykardi.

Bør ikke anvendes ved kolik forbundet med forstoppelse, da denne kombination vil forårsage nedsat gastrointestinal motilitet.

Bør ikke anvendes til heste med emfysem på grund af en mulig undertrykkende virkning på det respiratoriske system.

 

Se også pkt. 4.7 (Drægtighed, diegivning eller æglægning).

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ved anvendelse af butorphanol i kombination med visse sedativa såsom α2-adrenerge agonister (romifidin eller detomidin til heste, medetomidin til hunde og katte) opstår der synergistiske virkninger, som nødvendiggør reduktion af dosis af butorophanol (se pkt. 4.9).

 

Butorphanol har antitussive egenskaber og bør ikke anvendes i kombination med et slimløsende middel, da det kan føre til akkumulering af slim i luftvejene.

 

Butorphanol has antagonistiske egenskaber ved opiat-my (μ)-receptorer og kan fjerne den analgetiske virkning af rene opioid-μ-agonister (fx morphin/oxymorphin) hos dyr, som allerede har fået disse midler.

 

Samtidig brug af andre CNS-sedativa forventes at forstærke butorphanols virkning, og derfor skal sådanne midler anvendes med forsigtighed. Der bør gives reduceret dosis butorphanol, hvis disse midler administreres samtidig.

 

Se også pkt. 4.5 (Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen).

Særlige advarsler

Butorphanol er beregnet til anvendelse i situationer, hvor der er behov for kortvarig analgesi (heste, hunde) eller analgesi af kort til mellemlang varighed (katte).

Reaktionen på butorphanol kan variere fra kat til kat. Ved mangel på tilstrækkelig analgetisk virkning bør et andet analgetikum tages i brug.

Udtalt sedation forekommer ikke, hvis butorphanol bruges som eneste middel til katte.

En dosisøgning giver ingen fordel og forlænger ikke den ønskede virkning hos katte.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
LÆGEMIDDELFORM
KLINISKE OPLYSNINGER
Dyrearter
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen
Drægtighed, diegivning eller æglægning
Overdosering
Tilbageholdelsestid
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
Farmakodynamiske egenskaber
Farmakokinetiske egenskaber
FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
Hjælpestoffer
Uforligeligheder
Opbevaringstid
Særlige opbevaringsforhold
Emballage
Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
UDLEVERINGSBESTEMMELSE